199302
199302
HKPI ned 0,2 prosent
statistikk
2015-08-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
hkpi, Harmonisert konsumprisindeks, HKPI, inflasjon, EU-land, EØS-land, prisutvikling, prisvekst, varegrupper (for eksempel matvarer, bustad, tranport), tenestegrupper (for eksempel teletenester, hotell og restaurantar)Konsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
true

Harmonisert konsumprisindeksjuli 2015

Innhald

HKPI ned 0,2 prosent

Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) for Noreg gjekk ned 0,2 prosent frå juni til juli. Lågare prisar på elektrisitet og klede drog HKPI ned, medan høgare matvareprisar trakk i motsett retning.

Harmonisert konsumprisindeks for Noreg og andre utvalde land. Endring i prosent1
Harmonisert konsumprisindeks, 12-månaders endring
Mai 2015Juni 20151Juli 20151
1Tal med stjerne er førebelse tal.
Noreg2,02,61,5
Island0,30,0...
Sverige0,90,4...
Danmark0,40,4...
Finland0,10,1...
Tyskland0,70,1...
Storbritannia0,10,0...
EØS0,30,2...
EU0,30,1...
Euroområdet0,30,20,2
Figur 1. Harmonisert konsumprisindeks. Prosentvis endring frå same månad året før
Figur 1. Harmonisert konsumprisindeks. Prosentvis endring frå same månad året før

HKPI for Noreg var 120,3 (2005=100) i juli 2015, mot 118,5 den same månaden i 2014. Dette svarar til ein tolvmånadersvekst på 1,5 prosent i juli, ned 1,1 prosentpoeng frå juni.

Sjå konsumprisindeksen for meir informasjon om julitala.

EU, EØS og euroområdet

Førebelse tal for juni 2015 viser at HKPI var 121,3 (2005=100) for både EU og EØS, medan HKPI for euroområdet var 118,5 (2005=100). Den førebelse tolvmånadersveksten i HKPI i juni var 0,1 prosent for EU, medan veksten var 0,2 prosent for EØS og euroområdet. Tolvmånadersveksten i euroområdet er estimert til 0,2 prosent for juli 2015.

Detaljerte tal for juli 2015 vert publiserte av Eurostat 14. august.