244781
244781
HKPI steg 0,6 prosent
statistikk
2016-11-10T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
hkpi, Harmonisert konsumprisindeks, HKPI, inflasjon, EU-land, EØS-land, prisutvikling, prisvekst, varegrupper (for eksempel matvarer, bustad, tranport), tenestegrupper (for eksempel teletenester, hotell og restaurantar)Konsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
true

Harmonisert konsumprisindeksoktober 2016

Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) er ein indikator som nyttast til samanlikningar av prisutviklinga mellom europeiske land. På nokre område skil HKPI seg frå den offisielle norske konsumprisindeksen (KPI).

Frå og med januar 2016 er HKPI beregna med nytt referanseår 2015=100 i samsvar med lovregulering frå EU. Oppdaterte tal ligg i statistikkbanken.

Innhald

Publisert:

Neste publisering:

HKPI steg 0,6 prosent

Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) var 105,2 (2015=100) i oktober, ein oppgang på 0,6 prosent frå september. Tolvmånadersveksten i HKPI var 4,1 prosent i oktober, det same som i september.