199296
199296
HKPI opp 0,4 prosent
statistikk
2015-05-11T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
hkpi, Harmonisert konsumprisindeks, HKPI, inflasjon, EU-land, EØS-land, prisutvikling, prisvekst, varegrupper (for eksempel matvarer, bustad, tranport), tenestegrupper (for eksempel teletenester, hotell og restaurantar)Konsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
true

Harmonisert konsumprisindeksapril 2015

Innhald

HKPI opp 0,4 prosent

Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) for Noreg steig 0,4 prosent frå mars til april. Høgare prisar på pakketurar, drivstoff, bøker og mat drog HKPI opp, medan lågare prisar på flybillettar og elektrisitet trakk i motsett retning.

Harmonisert konsumprisindeks for Noreg og andre utvalde land. Endring i prosent1
Harmonisert konsumprisindeks, 12-månaders endring
Februar 2015 Mars 20151 April 20151
1Tal med stjerne er førebelse tal.
Noreg 1,8 1,7 1,8
Island -0,8 -0,1 ...
Sverige 0,7 0,7 ...
Danmark 0,0 0,3 ...
Finland -0,1 0,0 ...
Tyskland -0,1 0,1 ...
Storbritannia 0,0 0,0 ...
EØS -0,3 -0,1 ...
EU -0,3 -0,1 ...
Euroområdet -0,3 -0,1 0,0
Figur 1. Harmonisert konsumprisindeks. Prosentvis endring frå same månad året før
Figur 1. Harmonisert konsumprisindeks. Prosentvis endring frå same månad året før

HKPI for Noreg var 119,9 (2005=100) i april 2015, mot 117,8 den same månaden i 2014. Dette svarar til ein tolvmånadersvekst på 1,8 prosent i april, opp 0,1 prosentpoeng frå mars.

Sjå konsumprisindeksen for meir informasjon om apriltala.

EU, EØS og euroområdet

Førebelse tal for mars 2015 viser at HKPI var 120,8 (2005=100) for både EU og EØS, medan HKPI for euroområdet var 117,9 (2005=100). Den førebelse tolvmånadersveksten i HKPI i mars var -0,1 prosent for EU, EØS og euroområdet. Tolvmånadersveksten i euroområdet er estimert til 0,0 prosent for april 2015.

Detaljerte tal for april 2015 vert publiserte av Eurostat 19. mai.