158037
statistikk
2014-07-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
hkpi, Harmonisert konsumprisindeks, HKPI, inflasjon, EU-land, EØS-land, prisutvikling, prisvekst, varegrupper (for eksempel matvarer, bustad, tranport), tenestegrupper (for eksempel teletenester, hotell og restaurantar)Konsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
true

Harmonisert konsumprisindeksjuni 2014

Innhald

HKPI ned 0,3 prosent

Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) for Noreg viste ein nedgang på 0,3 prosent frå mai til juni 2014. Lågare prisar på møbler, matvarer, flyreiser og elektrisitet drog HKPI ned, medan høgare prisar på teletenester drog HKPI i motsett retning.

Harmonisert konsumprisindeks for Noreg og andre utvalde land. Endring i prosent1
Harmonisert konsumprisindeks, 12-månaders endring
April 2014 Mai 20141 Juni 20141
1Tal med stjerne er førebelse tal.
Noreg 1,5 1,6 1,8
Island 1,3 1,1 ...
Sverige 0,3 0,1 ...
Danmark 0,5 0,3 ...
Finland 1,3 1,0 ...
Tyskland 1,1 0,6 ...
Storbritannia 1,8 ... ...
EØS 0,8 0,6 ...
EU 0,8 0,6 ...
Euroområdet 0,7 0,5 0,5
Figur 1. Harmonisert konsumprisindeks. Endring frå same månad året før
Figur 1. Harmonisert konsumprisindeks. Endring frå same månad året før

HKPI for Noreg var 117,5 (2005=100) i juni 2014, mot 115,4 den same månaden i 2013. Dette svarar til ein tolvmånadersvekst på 1,8 prosent for juni, opp 0,2 prosentpoeng frå mai.

For meir informasjon om junitala, sjå konsumprisindeksen.

EU, EØS og euroområdet

Førebelse tal for mai 2014 viser at HKPI var 121,1 (2005=100) for både EU og EØS, medan HKPI for euroområdet var 118,1 (2005=100). Den førebelse tolvmånadersveksten i HKPI i mai var 0,6 prosent for EU og EØS, og for euroområdet var veksten 0,5 prosent. Tolvmånadersveksten i euroområdet er estimert til 0,5 prosent for juni 2014.

Detaljerte tal for mai vert publiserte av Eurostat 17. juli.