Konsumprisindeksen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03013: Konsumprisindeks, etter konsumgruppe (2015=100) 1979M01 - 2024M06

Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 56 34
10.07.2024 08:00
Konsumprisindeks (2015=100):
indeks
Månedsendring (prosent):
prosent
12-måneders endring (prosent):
prosent
Konsumprisindeks (vekter):
vekt
Konsumprisindeks (2015=100):
Måned
Månedsendring (prosent):
Måned
12-måneders endring (prosent):
Måned
Konsumprisindeks (vekter):
Gjelder for kalenderåret
Konsumprisindeks (2015=100):
2015
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1979M01 , 1979M02 , 1979M03 ,

Valgt 1 av totalt 546

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
F.o.m. 2017 er referanseår 2015=100. Endringstall beregnet fra 2015=100 serier kan være ulike fra tidligere publiserte endringstall med ulike referanseår. Avvikene skyldes i all hovedsak avrundingseffekter. Se den avsluttede tidsserien 11446 for publiserte endringstall t.o.m. 2016 med 1998=100.

Fra januar 2016 gjelder EUROSTATs konsumklassifisering (ECOICOP) - en utvidet klassifisering på detaljert nivå.
Følgende prisindekser for tjenester er under koronapandemien basert på estimerte verdier grunnet bortfall av konsum 2020M04: 06.2.2, 07.3.3, 09.4.2, 09.6.0, 11.2.0, 12.1.1, 12.4.0., 2020M05: 06.2.2, 07.3.3, 09.4.2, 09.6.0, 11.2.0, 12.1.1, 2020M06-2020M12: 07.3.3.2, 09.6.0, 2021M01-M05: 07.3.3, 07.3.4, 09.6.0, 2021M06-M07: 07.3.3.2, 07.3.4, 09.6.0, 2021M08: 07.3.3.2, 09.6.0

statistikkvariabel

Konsumprisindeks (vekter)

Grunnet avrundingseffekter summeres ikke alltid vektene til 1000,0. Fra januar 2011 er vektene i KPI basert på Nasjonalregnskapet. Vektene fram t.o.m. juli 1999 er basert på gammel konsumklassifisering. Ved overgang til COICOP i august 1999 ble vektene etter gammel klassifisering omgruppert. Vektene for perioden 1979-juli 1999 er derfor ikke direkte sammenlignbare med vektene fra og med august 1999.