Notater 2021/02

Ny beregningsmetode for prisindeks for matvarer og alkoholfrie drikkevarer i KPI

Fra og med publisering av konsumprisindeksen (KPI) for januar 2021 innfører SSB ny beregningsmetode for prisindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer.

Prisindeksen utgjør 11,9 prosent av KPI for året 2020 og er en av de varegruppene som veier tyngst. Denne omleggingen er del av et større arbeid som har vurdert nyutviklede beregningsmetoder basert på strekkodedata med særlig vekt på gode løsninger for varegrupper hvor varene har kort levetid. Hovedformålet for analysearbeidet har vært å implementere en beregningsmetode som fungerer på tvers av ulike varegrupper i KPI, inkluderer omsetningsandeler på detaljert nivå samt fanger opp nye varer så raskt som mulig. Multilaterale beregningsmetoder anses nå som den beste tilnærmingen for dette. Multilateral metode avviker fra tradisjonell prisstatistikk metodikk ved at flere enn to perioder ligger til grunn for beregningene.

SSB har lang historie med bruk av strekkodedata fra dagligvarebransjen i KPI. Ett første steg for bruk av multilateral beregningsmetode i KPI er derfor å innføre metoden for prisindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer.

Det er mange valg som må tas ved innføring av en slik beregningsmetode, valg av multilateral beregningsmetode kan mer anses som et slags rammeverk. Det skal tas avgjørelser vedrørende indeksformel, varenivådefinering, definering og kjeding av tidsvinduer samt aggregeringsstruktur.

Seksjon for prisstatistikk har valgt å innføre et GEKS rammeverk basert på bilaterale Törnqvist prisindekser, såkalte CCDI prisindekser, som utnytter rullerende 25 måneders tidsvinduer og som kjedes sammen på midten av tidsvinduet («half splice» metoden). Denne metoden er identisk med metoden som statistikkbyrået i Belgia innførte fra og med 2020. Selv om testing av multilaterale beregningsmetoder er igangsatt i flere land er det kun et fåtall land som har implementert multilaterale prisindekser i en eller annen form i sine offisielle konsumprisindekser. Fra og med indeks for januar 2021 endrer SSB også aggregeringsstrukturen i prisindeks for matvarer og alkoholfrie drikkevarer ved å aggregere over butikker innad i samme butikk-kjede.

Analyser som er gjort for å sammenligne dagens metode mot ny metode, for perioden 2017-2020, viser at multilateral beregningsmetode bidrar til å trekke prisveksten for matvarer og alkoholfrie drikkevarer noe opp hele perioden sett under ett. Endret aggregeringsstruktur, alt annet likt, ser ut til å ha liten betydning på aggregert nivå. Ser man nærmere på avviket mellom offisiell og ny metode synes det å være et engangsbrudd i starten av 2020 der dagens offisielle metode ser ut til å legge seg klart under prisindeks for ny metode. Dette kan trolig ses i sammenheng med koronapandemien og et særs endret konsummønster ved pandemiens start. Med unntak av denne perioden ser det ut til å være mindre forskjeller i prisutviklingen mellom metodene for matvarer og alkoholfrie drikkevarer samlet sett. For varegrupper på lavere nivå kan det være større forskjeller.

Om publikasjonen

Tittel

Ny beregningsmetode for prisindeks for matvarer og alkoholfrie drikkevarer i KPI

Serie og -nummer

Notater 2021/02

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1279-1

ISSN

2535-7271

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt