Notater 2014/24

Etablering av harmonisert konsumprisindeks med konstante avgifter (HKPI-CT)

I dette notatet presenteres vurderinger av og resultater fra etableringen av den harmoniserte konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer. Denne indeksen har vi valgt å kalle harmonisert konsumprisindeks med konstante avgifter (HKPI-CT).

Hensikten med dette notatet er å presentere vurderinger av og resultater fra etableringen av den harmoniserte konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer. Denne indeksen, som inngår i en forordning fra Eurostat, har vi valgt å kalle harmonisert konsumprisindeks med konstante avgifter (HKPI-CT). HKPI-CT ble etablert i 2014 med en indeksserie tilbake til januar 2013.

Dette notatet gir først en sammenligning av vare- og vektgrunnlaget mellom den ordinære konsumprisindeksen (KPI) og den harmoniserte konsumprisindeksen (HKPI), for å belyse ulikhetene mellom de to indeksene. Deretter presenteres metode for korrigering av avgiftsendringer i henholdsvis KPI-JA og HKPI-CT. Begge indeksene bygger stort sett på samme kriterier for hvilke avgifter det skal justeres for og tar hensyn til endringer i merverdiavgift og andre mengdeavgifter knyttet direkte til produktet. En viktig forskjell mellom de to indeksseriene er måten endringer i mengdeavgiftene blir justert for. Mens HKPI-CT justeres for nominelle endringer i mengdeavgifter, dvs. at det korrigeres for hele kroneendringen i avgiftene, justeres KPI-JA for reelle endringer i mengdeavgifter, dvs. at avgiftene justeres i takt med prisveksten.

Notatet sammenligner HKPI og HKPI-CT for varegrupper som er berørt av mengdeavgifter, for å kunne forklare effekten av nominelle avgiftsendringer. Det er en del varegrupper som også berøres av prosentavgift (merverdiavgift), men i de siste årene har det ikke vært endringer i disse avgiftene. Til slutt analyserer vi effekten av å justere for avgiftsendringer slik det gjøres i HKPI-CT versus KPI-JA.

Slik justeringen av avgiftsendringer blir gjennomført i HKPI-CT, oppstår det en inkonsistens i behandlingen av prosent- og mengdeavgiftene. I HKPI-CT blir mengdeavgiftene justert ved å trekke ut alle nominelle avgiftsendringer, mens en prosentvis avgift per definisjon blir inflasjonsjustert. I prosessen med utvikling av HKPI-CT i Eurostat ble dette påpekt av Norge, men forordningen (nr. 119/2013) ble likevel vedtatt. I KPI-JA foretar man en justering av mengdeavgiftene i takt med den generelle prisveksten, slik at det blir mer samsvar mellom behandlingen av prosentvise avgifter og mengdeavgifter. KPI-JA måler dermed prisutviklingen justert for avgiftsendringer som avviker fra den generelle prisveksten. Hvis både mengdeavgiftene og prosentavgiftene bare økes med den generelle prisveksten, så vil HKPI-CT likevel avvike fra HKPI- altså antyde en avgiftsøkning. I dette tilfellet vil derimot KPI og KPI-JA være tilnærmet like, som betyr at det ikke har vært noe reell avgiftsendring. SSB vil beholde KPI-JA som den sentrale indikatoren for utvikling i konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer, selv om man er pålagt også å rapportere HKPI-CT til Eurostat. Det er viktig at brukerne er klar over den viktige forskjellen mellom disse to indeksene.

Om publikasjonen

Tittel

Etablering av harmonisert konsumprisindeks med konstante avgifter (HKPI-CT)

Ansvarlig

Pia Skare Rønnevik

Serie og -nummer

Notater 2014/24

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Konsumpriser, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8948-4

Antall sider

43

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt