294812
294812
friartikkel
2017-02-10T08:00:00.000Z
no

Nytt referanseår (2015=100) i Konsumprisindeksen (KPI)

Publisert:

Med oppstart fra publisering av januarindeks 10. februar 2017 er referanseåret i KPI endret til 2015 (2015=100). De nåværende seriene med 1998=100 vil ikke lenger bli oppdatert. Også referanseåret for KPI justert for avgiftsendringer (KPI-JA) og KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og andre avledede serier er endret til 2015 fra og med samme tidspunkt.

KPI har siden august 1999 vært publisert med 1998 som referanseår (1998=100). Statistisk sentralbyrå (SSB) har endret referanseår med ulike års mellomrom. I perioden januar 1979–august 1999 var 1979=100 offisielt referanseår. For KPI fra og med august 1999 til og med desember 2016 er det 1998=100 som er offisiell KPI.

KPI gruppert etter konsumgrupper er beregnet tilbake til januar 1979. Andre serier er beregnet tilbake til oppstart av serie. KPIs totalindeks er omregnet tilbake til 1865 på årsbasis og til 1920 på månedsbasis. Endring av referanseår innebærer ikke noe brudd i KPI. 

SSB følger tidligere prinsipper om å publisere KPI med bare én desimal. Månedlige og tolvmånedlige prisendringer er beregnet basert på nye indeksnivåer med 2015=100 og avrundet til én desimal for publisering. Også endringer i årsindeksene følger disse prinsippene. Publiserte endringsrater vil dermed korrespondere med publiserte indeksnivåer. 

Det er spesielt viktig å være klar over at endret referanseår kan gi avvik i allerede publiserte endringstall. Dette betyr at endringstall beregnet fra 2015=100 serier kan være ulike fra endringsrater beregnet fra 1998=100. Dette skyldes i all hovedsak avrundingseffekter. Bytte av referanseår har ikke hatt noen effekt på årsveksten i KPI i 2016 som er på 3,6 prosent. Derimot vil enkelte tolvmånedersvekster i 2016 være påvirket, se tabell under. 

Det er målt klar prisoppgang i perioden 1998 til 2015 og endring av referanseår vil dermed gi en indeksserie med lavere nivå. Med publisering av indekstall på én desimal betyr dette at endringstall med 2015=100 gjennomgående blir utsatt for relativt sett større avrunding enn endringstall beregnet fra 1998=100. For prisendring basert på årsindekser svært langt tilbake i tid kan dette gi til dels betydelige avvik fra publiserte endringstall med 1998=100, men avvikene vil ikke være systematiske. 

KPI med 2015=100 erstatter dagens tabeller i statistikkbanken slik at tabellnavn beholdes på nye omregnede serier. Med unntak for prisindekser for KPI gruppert etter leveringssektor som har vært publisert med desember 2014=100, er allerede publiserte tabeller av indekser og endringstall med 1998=100 også tilgjengelige i statistikkbanken som arkivtabeller.

Konsumprisindeksen med 2015=100 og 1998=100. Tolvmånedersvekst i prosent. Januar - desember 2016

 

2015=100

1998=100

Differanse

Januar

2,9

3,0

-0,1

Februar

3,2

3,1

0,1

Mars

3,3

3,3

0,0

April

3,3

3,2

0,1

Mai

3,4

3,4

0,0

Juni

3,7

3,7

0,0

Juli

4,4

4,4

0,0

August

4,0

4,0

0,0

September

3,6

3,6

0,0

Oktober

3,7

3,7

0,0

November

3,6

3,5

0,1

Desember

3,5

3,5

0,0

Omregning fra ulike referanseår

KPI med 2015=100 er omregnet tilbake i tid for å gjøre det enklere for brukere å finne sammenlignbare tall. I enkelte situasjoner kan det likevel være behov for å operere videre med 1998=100 eller et annet referansetidspunkt enn KPIs 2015=100. Eksempelet nedenfor viser omregning fra indeks med 2015 = 100 til indeks med 1998=100 for indekstallet i januar 2017;

Gjennomsnittlig indeks per 1998 (2015=100): 71,5

Indeks per januar 2017 (2015=100): 104,3

Videreført indeksserie med 1998=100 per januar 2017:

 Formel (104,3/71,5)*100=145,9

Har du spørsmål knyttet til nytt referanseår, kontakt konsumprisindeksen@ssb.no.

 

Kontakt