Økonomiske analyser, 4/2015

Hvor stammer prisimpulsene fra?

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) gruppert etter leveringssektor er en analytisk gruppering som sier noe om betydningen av prisimpulsene som treffer økonomien. Nåværende inndeling etter leveringssektor fra 1971 viser at importert konsum de siste 20 årene har økt betydelig, mens konsumet av norskproduserte varer bortimot er halvert. I denne perioden har også konsumet av tjenester økt betraktelig. En ny versjon av leveringssektor i tråd med utviklingen i økonomien gir bedre muligheter for å analysere prisimpulsene for hver gruppe mer rendyrket. Endringene vil også gjøre det enklere å analysere prisimpulsene på tvers av gruppene, konsumvarer mot tjenester, norske konsumvarer mot importerte konsumvarer. En sammenligning av gammel og ny leveringssektor for 2015, for de gruppene det er relevant å sammenligne, viser at de norske jordbruksvarene stiger mindre enn jordbruksvarene fra gammel leveringssektor. For de importerte konsumvarene er prisutviklingene for gammel og ny tilnærmet lik. Tjenester hvor arbeidskraft dominerer fra ny leveringssektor, etablerte seg tidlig på året på et høyere nivå enn tjenester med arbeidskraft som dominerende prisfaktor fra gammel leveringssektor.

Åpne og les artikkelen i PDF (770 KB)

Kontakt