Strømprisene økte kraftig i andre halvår av 2021 og økte videre i 2022. –Det har aldri blitt registrert høyere strømpriser enn i andre halvår 2022, sier Tom Jonas Billit, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå. Dette viser også SSBs statistikk for strømpriser, som publiseres hvert kvartal, 

Det var store regionale prisforskjeller i 2022, der fylkene i Sør-Norge hadde de høyeste prisene. For eksempel var kraftprisen uten nettleie, avgifter og fratrekk for strømstøtte for husholdningene 211 øre/kWh i Vestfold og Telemark sammenlignet med 39,4 øre/kWh i Nordland, viser nye tall fra statistikken Elektrisitetsnæringens økonomiske utvikling.

Prisen i engrosmarkedet var på 130,3 øre kWh som gjennomsnitt for 2022. Det er en økning på 102 prosent  fra 2021, da snittprisen var på 64,5 øre/kWh.

Strømstøtten som ble innført i desember 2021 hadde effekt i hele 2022 og har bidratt til å dempe prisene for husholdningene. Ser man hele landet under ett, utgjorde strømstøtten hele 91,2 øre/kWh for husholdningene. Til tross for dette økte den totale prisen for kraft, nettleie og avgifter (fratrukket strømstøtte) med 11 prosent landet sett under ett.

Strømstøtten har fulgt de regionale forskjellene i kraftpris og det har dermed vært betydelig mindre strømstøtte for de nordligste fylkene.

Regjeringen har innført en midlertidig ordning om kompensasjon for høye strømpriser for husholdninger som gjelder fra desember 2021. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. For mer informasjon om ordningen, se informasjon på NVE sine nettsider (nve.no) 

Strømstøttesatsen beregnes basert på den månedlige strømprisen i det elspotområdet husholdningene tilhører. Den gjennomsnittlige strømstøtten per fylke beregnes ved å vekte sammen de relevante strømstøttesatsene basert på strømforbruket husholdningene i fylket har i disse elspotområdene. Støttesatsen for året beregnes ved å ta et vektet gjennomsnitt av støttesatsen per måned.

Årsresultatet for elektrisitetsnæringen samlet, kalt ''Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet'' i SSBs statistikk, endte på 52,3 milliarder kroner. Det er en økning på 52 prosent fra 2021, viser nye tall fra statistikken Elektrisitetsnæringens økonomiske utvikling.

Driftsinntektene økte med 66,4 prosent fra 2021 til 2022, til 381 milliarder kroner. Driftskostnadene økte med 55,6 prosent til 253 milliarder kroner. Driftsresultatet ble 128 milliarder kroner, og økte med 92,5 prosent.

Utviklingen for næringen er uvanlig i historisk sammenheng og er drevet av de økte markedsprisene for elektrisk kraft i 2022. –Prisøkningene påvirker både inntektene og kostnadene, sier seniorrådgiver Tom Jonas Billit

Produksjonen av elektrisk kraft var noe lavere i 2022, sammenlignet med 2021, viser SSBs månedlige statistikk for Elektrisitet. I 2022 ble det produsert 149,5 TWh, mot 157,1 TWh i 2021, noe som tilsvarer en reduksjon på 4,8 prosent. Samtidig var nettoforbruket av elektrisk kraft i Norge lavere i 2022 (125,1 TWh) , sammenlignet med 2021 (131,9 TWh). 

Figur 1. Resultatregnskap for foretak i elektrisitetsnæringen. Faste 2015-priser. Millioner kroner

Størst økning i inntektene til vannkraftprodusentene

Vannkraftprodusentene hadde den største økningen i driftsinntektene . Økningen var på 73 milliarder kroner, eller 67,9 prosent fra 2021. Driftskostnadene økte med 42,7 prosent, til 75 milliarder kroner. 

Vannkraftprodusentene hadde en økning i årsresultat, med 42,9¹ prosent, til over 36 milliarder kroner. Som for 2021, var det også denne grupperingen som hadde størst beløp i avsatt utbytte, med nesten 19 milliarder kroner, en økning på 33 prosent i forhold til 2021. 

Vindkraftprodusentene fortsetter å øke sine inntekter og mer enn doblet sine inntekter i 2022, til 7,7 milliarder kroner. Denne næringsgruppen hadde også en dobling av inntekter fra 2020 til 2021. Årsresultat økte også med nesten 40 prosent, til 1,4 milliarder kroner.

Vinkraftrelaterte investeringer fortsatte å falle i 2022 og var på mindre enn 20 prosent av investeringsbeløpet i 2021. Samlet ble det investert litt over 1 milliard i denne typen kraftverk i 2022. –Det er rimelig å anta at kravene i lov om elsertifikater, der det kreves at produksjonsanlegg settes i drift før 31. desember 2021 for å kunne kvalifisere for rett til elsertifikater, har påvirket investeringsvilje- og nivå sier seniorrådgiver Tom Jonas Billit.

Nettselskapene økte sine driftsinntekter med nesten 14 prosent til over 34 milliarder kroner i 2022, mens driftskostnadene økte kun med 4,5 prosent til 27 milliarder kroner. Årsresultatet ble omtrent doblet, fra 2,3 milliarder kroner i 2021 til nesten 5 milliarder kroner i 2022

Selskapene som selger strøm til sluttbrukere (''Handel med elektrisitet'' i SSBs statistikk) økte driftsinntektene med 83 prosent til 134 milliarder kroner. Driftskostnadene økte også med 83 prosent, sammenlignet med 2021,  til 131 milliarder i 2022. Samlet årsresultat økte fra 2,3 milliarder kroner til 3,8 milliarder kroner i 2022. Avsatt til utbytte ble også økt fra 631 millioner kroner i 2021 til 743 millioner kroner i 2022. –Det ble avsatt et høyere beløp til utbytte i 2020 (1,7 milliarder kroner), så de siste årenes høye priser har ikke medført en utbyttefest for strømsalgsskapene, sier seniorrådgiver Tom Jonas Billit

¹ Tallet ble endret 29. november 2023 kl. 16.20.

Størst økning i årsresultatet for offentlig eide foretak også i 2022

Det er statlig eide foretak i elektrisitetsnæringen som hadde den største prosentvise økningen i årsresultat i 2022, som det også var i 2021.

Statlig eide foretak økte driftsinntektene med 85 prosent til 94 milliarder kroner, mens driftskostnadene økte med 44 prosent til 45 milliarder kroner. Avsatt utbytte økte med 24 prosent sammenlignet med 2021, til over 10 milliarder kroner.

Foretak eid av fylker/kommuner økte driftsinntektene med 62 prosent til 177 milliarder kroner. Driftskostnadene økte med 45 prosent til 112 milliarder. Årsresultatet økte med 26 prosent til nesten 21 milliarder, sammenlignet med 2021. Tilsvarende økte også beløpet til avsatt utbytte med 55 prosent til over 9 milliarder kroner, sammenlignet med 2021.

For de privateide foretakene er det nær uendret beløp avsatt til utbytte i 2022, sammenlignet med 2021 (underkant av 3 milliarder kroner). Driftsinntektene økte med 82 prosent fra 2021,  til 110 milliarder i 2022. Driftskostnadene økte med over 77 prosent til nesten 96 milliarder i 2022.

Innkjøp av varige driftsmidler ble redusert i 2022

Innkjøp av varige driftsmidler ble redusert med nesten 23 prosent fra 2021, til omtrent 23 milliarder kroner i 2022, viser nye tall fra statistikken Elektrisitetsnæringens økonomiske utvikling. Reduserte investeringer er en trend som har vært de siste årene for flere kategorier driftsmidler i elektrisitetsnæringen, sier seniorrådgiver Tom Jonas Billit.

Figur 2. Innkjøp av varige driftsmidler. Faste 2015-priser. Millioner kroner