Strømprisene har økt kraftig gjennom både 2021 og 2022. I 3. kvartal i år finner vi enda en pristopp, viser nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser.

Strømprisen for husholdninger medregnet avgifter og nettleie, men før strømstøtten trekkes fra, var på 317,6 øre/kWh i 3. kvartal 2022. Av dette utgjorde strømprisen 214,3 øre/kWh, nettleien 29,5 øre/kWh og avgiftene 73,8 øre/kWh.

– Hadde det ikke vært for strømstøtten hadde vi altså sett en total snittpris for husholdningene på 318 øre/kWh i denne perioden. Den forrige toppnoteringen vi målte i statistikken var på 205 øre/kWh i 2. kvartal i år, sier seniorrådgiver Thomas Aanensen.

Den gjennomsnittlige strømstøtten fra myndighetene utgjorde hele 176,1 øre/kWh i 3. kvartal,  opp fra 68 øre kvartalet før. Dermed endte prisen husholdningene måtte betale (inkludert avgifter, nettleie og fratrukket strømstøtte) på 141,5 øre/kWh. Det er 3,1 prosent høyere enn i 2. kvartal, men et godt stykke unna toppen i 4. kvartal 2021 på 164,8 øre/kWh.

– Når vi trekker fra strømstøtten var totalprisen husholdningene måtte betale likevel rundt 30 prosent høyere enn gjennomsnittet for 3. kvartal de siste fem årene, sier Thomas Aanensen.

Myndighetene innførte strømstøtten i desember 2021. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien (nve.no). Siden strømprisen for husholdninger sør i Norge var veldig høy i 3. kvartal, ble strømstøtten for disse også høy i perioden. I september økte myndighetene andelen som brukes i beregningen av strømstøtten fra 80 til 90 prosent.

Figur 1. Elektrisitetspris, nettleie, avgifter og strømstøtte for husholdninger. Øre/kWh

Stadig nye rekorder

Strømprisen uten avgifter og nettleie, og uten fratrekk av strømstøtten, slo også nok en rekord i 3. kvartal 2022, som den har gjort flere kvartaler på rad. Denne prisen var i gjennomsnitt 214,3 øre/kWh i 3. kvartal. Det er 90 øre/kWh høyere enn i 2. kvartal, og nesten 100 øre/kWh høyere enn i 1. kvartal 2022.

– De siste fem årene har gjennomsnittsprisen uten avgifter og nettleie ligget på rundt 44 øre/kWh i 3. kvartal. I årets 3. kvartal var prisen nesten fem ganger så høy. Dette er den høyeste strømprisen vi har målt siden vi startet i 1998, sier Thomas Aanensen.

– Det er viktig å huske på at disse tallene viser gjennomsnittet på landsbasis. Den siste tiden har det vært store prisforskjeller i ulike deler av landet, særlig mellom Sør-Norge og Nord-Norge, sier Thomas Aanensen.

Den høye kraftprisen i den sørlige delen av Norge kan sees i sammenheng med svakere Ressurssituasjonen til den norske vannkraftproduksjonen påvirkes blant annet av nedbørsmengden og tilsiget av vann til vannmagasinene i løpet av kvartalet, i tillegg til fyllingsgraden i magasinene. enn normalt i prisområdene i sør gjennom store deler av kvartalet, og at det har vært svært høye kraftpriser i Europa. En viktig årsak til at kraftprisene har vært så høye er energikrisen i Europa og de svært høye priser på gass og kull

Spotpris-kontrakter dyrest i 3.kvartal

Det var husholdninger med kontrakter tilknyttet Beregnes av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool AS) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsmeldinger for neste døgn. Pris og volum fastsettes for hver time i døgnet. Spotprisen kan variere fra prisområde til prisområde avhengig av forskjeller i markedsforhold. Normalt er Norge inndelt i fem prisområder (NO1-NO5). som i gjennomsnitt betalte den høyeste strømprisen i 3. kvartal 2022. Prisen på disse kontraktene lå på 225,3 øre/kWh i 3. kvartal. Dette er den vanligste kontraktstypen for husholdninger (se figur 3).

Denne kontraktstypen blir ofte kalt “standard variabel pris”-kontrakter. For denne typen kontrakter er strømselskapet pålagt å informere kunden om prisendringer minst 14 dager før endringen trer i kraft. Det vil si at prisen er fast over en periode på minst 14 dager] var også høye i 3. kvartal. Denne kontraktstypen kostet i gjennomsnitt 209,3 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie.

Prisene for ulike typer fastpriskontrakter for husholdninger i 3. kvartal:

  • Nye fastpriskontrakter (inngått i 3. kvartal) med inntil 1-års varighet: 91,6 øre/kWh
  • Nye fastpriskontrakter (inngått i 3. kvartal) med over 1 års- varighet: 55,0 øre/kWh
  • Eldre fastpriskontrakter (inngått før 3. kvartal): 58,4 øre/kWh

Mange strømselskaper har den siste tiden sluttet å tilby nye fastprisavtaler på grunn av den store usikkerhet rundt prisutviklingen på strøm fremover. Prisen på de fastprisavtalene som fortsatt tilbys avhenger av hvilket spotprisområde husholdningskundene tilhører og det er store forskjeller i pris mellom spotprisområdene nord og sør i Norge.

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 3. kvartal 2022

Figur 3. Fordeling av kontraktstyper. 3. kvartal 2022. Prosent

Rekordhøye strømpriser for tjenesteyting og industri

Gjennomsnittlig strømpris for tjenesteytende næringer og industri unntatt kraftintensiv industri var på henholdsvis 226 og 216,2 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie i 3. kvartal. Det er den klart høyeste prisen som er registrert i statistikken for disse næringene og over fem ganger høyere pris enn gjennomsnittet for 3. kvartal de siste fem årene.

Høyere strømpris for kraftintensiv industri

For kraftintensiv industri var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 62,1 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, i 3. kvartal 2022. Det er dobling av prisen sammenliknet med snittet for kvartalet de siste fem årene. Mye av strømmen i kraftintensiv industri kjøpes gjennom fastpriskontrakter som strekker seg over lang tid og er inngått tidligere til lavere pris enn den som er nå. Strømprisen i kraftintensiv industri har derfor ikke steget like voldsomt som prisen i andre næringer de siste kvartalene.

Regjeringen har innført en midlertidig ordning om kompensasjon for høye strømpriser for husholdninger som gjelder fra desember 2021. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. For mer informasjon om ordningen, se informasjon på NVE sine nettsider.

I statistikken beregner vi et landsgjennomsnitt for strømstøtten til husholdningene ved å vekte sammen støttesatsen i hvert elspotområde basert på informasjon om strømforbruket til husholdninger i hvert elspotområde. Størrelsen på støttebeløpet husholdningene mottar bestemmes av hvilket elspotområde husholdningene er tilknyttet.

Strømstøtten til husholdningene per kvartal beregnes ved å vekte sammen støttesatsen per måned basert på informasjon om husholdningenes samlede månedlige strømforbruk. Legg merke til at det i 4. kvartal 2021 kun ble utbetalt strømstøtte i desember måned. Beregnet strømstøtte for 4. kvartal samlet var derfor betydelig lavere enn strømstøtten for desember måned.