I løpet av juli, august og september brukte nordmenn 1,3 milliarder kroner på grensehandel. Når Norge innførte strenge koronatiltak i mars i 2020 førte dette til bråstopp i grensehandelen. Men lettelser i reiserestriksjonene utover sommeren og høsten i år satte fart i grensehandelen igjen.

– Til tross for at grensehandelen tok seg kraftig opp i 3. kvartal sammenliknet med foregående kvartal, er det fortsatt et godt stykke igjen til at den er på samme nivå som før pandemien, sier førstekonsulent Boyd Oyier i SSB.

I 3. kvartal 2018 endte grensehandelen på 3,8 milliarder¹ kroner, mens i 3. kvartal i 2019 endte den på rekordhøye 5 milliarder kroner.

¹Rettet.

Figur 1. Grensehandel i millioner kroner. Per kvartal

Færre handleturer enn før pandemien

I 3. kvartal reiste nordmenn på 907 000 dagsturer til utlandet. Sammenliknet med 3. kvartal i 2019 og før det ble innført reiserestriksjoner, er omtrent to av tre handleturer borte.

- Bortsett fra helt mot slutten av september, var det under mesteparten av kvartalet visse begrensninger på reising. Dette har nok bidratt til at vi ikke har handlet like mye over grensa som før pandemien, sier Boyd Oyier.

Selv om det har vært lettelser i reiserestriksjonene i 3. kvartal i år sammenliknet med foregående kvartal under pandemien, har det vært varierende begrensinger. For eksempel har det vært krevd gyldig koronasertifikat ved innreise til Norge under lengre perioder i 3. kvartal.

Figur 2. Antall dagsturer i 1 000. Per kvartal

Grensehandelsundersøkelsen er basert på telefonintervjuer med et representativt utvalg av befolkningen. En slik intervjuundersøkelse basert på et utvalg har generelt betydelig usikkerhet. Under koronaepidemien, med reiserestriksjoner, har svært få respondenter oppgitt at de hadde foretatt dagstur til utlandet. Dette fører til at beløp for grensehandel og antall dagsturer bygger på svært få observasjoner og medfører betydelig usikkerhet i tallene. Spesielt utfordrende var det for 1. kvartal 2021 da SSB hadde for få observasjoner til å kunne beregne handlebeløp fra kvartalets datamateriale. Grensehandel for dette kvartalet er estimert basert på handlebeløp per tur for tidligere kvartaler i kombinasjon med data for antall dagsturer i 1. kvartal 2021. Du kan lese mer om dette i artikkelen Utfordringer med tall for grensehandel 1. kvartal 2021.