Etter publisering av tall for statistikken Grensehandel den 26. august er det avdekket for høye tall for grensehandel og handleturer til utlandet.

De nye og rettede tallene viser et lavere nivå for 2. kvartal. Grensehandelsbeløpet i 2. kvartal er justert ned fra 3,6 til 2,2 milliarder kroner. Gjennomsnittsbeløpet per handletur er estimert til 1680 kroner.

Figur 1. Grensehandel 2. kvartal 2012 – 2022. Millioner kroner

Årsaken er en feil i programmet som beregner handlebeløp og antall handleturer. I forbindelse med pandemien ble det på grunn av mangel på data gjort tilpasninger i programmene for å kunne publisere tall. Disse endringene har ved en feil ikke blitt reversert når grensene åpnet igjen. Dette har ført til at grensehandelbeløp og antall turer har blitt satt for høyt.

Det er betydelig usikkerhet forbundet med undersøkelsen. Den er basert på telefonintervjuer med et representativt utvalg av befolkningen. Usikkerheten i estimatene skyldes både at vi kun intervjuer en liten del av befolkningen, og at det kan være vanskelig for respondentene å gi gode anslag på deres forbruksutgifter på dagsturer til utlandet. Se egen artikkel for mer informasjon om hvordan SSB måler grensehandelen.

SSB skal utvikle ny og forbedret grensehandelsstatistikk. Det er planlagt at den nye statistikken skal publiseres som offisiell statistikk i 2023.