Nye tall fra statistikken for Grensehandel viser at nordmenn la igjen 2,1 milliarder kroner på grensehandel de tre første månedene i 2022.

I første kvartal 2021 hadde SSB for få observasjoner til å kunne beregne handlebeløpet og det ble estimert til 20 millioner kroner. I 2020 kom nedstengningen av Norge på slutten av kvartalet og da endte grensehandelen på 1,7 milliarder kroner.

Vi må tilbake til 2019 for å finne et 1. kvartal som ikke var berørt av pandemien og restriksjoner, da endte handelen over grensa på 3,9 milliarder kroner.

– Grensehandel er på vei opp etter at alle reiserestriksjoner ble fjernet i midten av 1. kvartal i år, men det det er et stykke igjen til vi når samme nivå på grensehandelen som i rekordåret 2019 og årene før pandemien, sier rådgiver Kristin Aasestad.

– Det blir interessant å se om vi kommer tilbake på nivå som før pandemien når vi kommer til 2. kvartal og får et kvartal uten restriksjoner på en god stund, sier Kristin Aasestad.

Figur 1. Grensehandel 1. kvartal 2013 – 2022. Millioner kroner

Like handleturer som før pandemien

I de tre første månedene i år dro nordmenn på omtrent 1 million grensehandelsturer. I samme periode i 2019 var tallet det doble med to millioner dagsturer over grensen.

Vi handlet i gjennomsnitt for rundt 2 000 kroner på hver handletur i 1. kvartal 2022. Det er omtrent det samme som vi brukte på hver handletur i 1. kvartal i 2019.

Tall fra varehandelsindeksen viser en nedgang i det norske omsetningsvolumet for dagligvarebransjen og butikksalg av alkohol i mars i takt med at grensehandelen øker.

Undersøkelsen er basert på telefonintervjuer med et representativt utvalg av befolkningen. En slik intervjuundersøkelse basert på et utvalg har betydelig usikkerhet. Usikkerhet i estimatene skyldes at vi kun intervjuer en liten del av befolkningen, men også at det kan være vanskelig for respondentene å gi gode anslag på deres forbruksutgifter på dagsturer til utlandet. Se egen artikkel for mer om hvordan SSB måler grensehandelen.

For 1. kvartal 2022 var det færre respondenter enn vanlig som oppga at de hadde foretatt dagstur til utlandet. Dette fører til at beregnet beløp for grensehandel og beløp per handletur bygger på få observasjoner. Det er derfor knyttet betydelig usikkerhet til tallene for dette kvartalet.