Gjennom 2022 jobber SSB med å samle inn og lage ny, forbedret grensehandelsstatistikk basert på nye datainnsamlingsmetoder. I denne undersøkelsen blir handlebeløp fordelt på 14 varekategorier samt tjenester som restaurantbesøk. Resultatene fra denne datainnsamlingen er foreløpige tall og ikke er offisiell statistikk. Den offisielle grensehandelsstatstikken, som ikke gir informasjon om hvilke varer vi handler, blir publisert kvartalsvis på SSBs hjemmesider.

De foreløpige tallene viser at nordmenn handlet for 2,5 milliarder kroner på dagsturer over grensen i 1. kvartal 2022. Tallene fra den offisielle grensehandelsundersøkelsen er 2,1 milliarder kroner i samme periode. Resultater fra begge undersøkelsen viser at nordmenn dro på 1,2 millioner dagsreiser til utlandet i 1. kvartal i år.

– Det er viktig å huske på at dette kvartalet fremdeles var preget av reiserestriksjoner i forbindelse med pandemien, som ble opphevet 12. februar. Grensehandelen beveger seg nok mot mer normale nivåer igjen nå, sier rådgiver Guro Henriksen.

Ulikheten i resultatene i de to undersøkelsene kan du lese mer om i notatet Nordmenns grensehandel – utvikling av ny grensehandelsstatikk og foreløpig analyse av resultater for fysisk grensehandel 1. kvartal 2022.

Slik ser handlekurven ut

– De foreløpige resultatene viser at nordmenn handlet mat- og dagligvarer for litt over 1 milliard kroner i 1. kvartal 2022. Dette er den klart største varegruppen, sier rådgiver Guro Henriksen.

40,5 prosent av handlebeløpet ble brukt på mat- og dagligvarer. Videre ble 40 prosent brukt på alkohol, tobakk, brus og mineralvann, godteri og sjokolade.

– Etter mat- og dagligvarer er det alkohol vi brukte mest penger på over grensa, med til sammen 327 millioner kroner, sier Guro Henriksen.

Nær 13 prosent av handlebeløpet ble brukt på alkohol, og nær 12 prosent på snus og annen tobakk. Nesten 10 prosent gikk til brus og mineralvann, og 5,4 prosent til sjokolade og godteri. Se full oversikt over mer detaljerte varegrupper og beløp i notatet.

Figur 1. Andeler i varekurven. 1. kvartal 2022

Kafé- og restaurantbesøk og andre tjenester

Nordmenn la de igjen 170 millioner kroner på kafé- og restaurantbesøk på dagsturer til utlandet i 1. kvartal 2022 viser de foreløpige tallene. Dette tilsvarer 6,7 prosent av all grensehandel i denne perioden. Samtidig bruke vi 29,8 millioner kroner på andre tjenester, 1,2 prosent av grensehandelen. I kategorien andre tjenester ligger for eksempel service på bil, frisørtime eller tannlegetime.

80 prosent av grensehandel skjer i Sverige

De foreløpige beregningene viser at av de totalt 2,5 milliarder kroner brukt på grensehandel i 1. kvartal 2022 ble 2 milliarder, eller 80,6 prosent, lagt igjen i Sverige. Videre la vi igjen 4,4 prosent av beløpet i Finland, 4 prosent i Danmark og 1 prosent i Russland. Andre destinasjonsland for grensehandel utgjør 9,9 prosent.

Området Strømstad/Nordby/Svinesund er den mest populære destinasjonen for grensehandel i Sverige. Her viser de foreløpige beregningen at nordmenn la vi igjen litt over 1 milliard kroner i 1. kvartal 2022, som tilsvarer halvparten av all grensehandel i Sverige. På andreplass følger Charlottenberg, som stod for omtrent 25 prosent av grensehandelen i Sverige, eller 509 millioner kroner.

Figur 2. Grensehandel i Sverige etter sted. Andeler. 1. kvartal 2022

Viken-innbyggere grensehandler mest

Det er naturligvis relativt store regionale forskjeller i hvem som drar på grensehandelstur. Østlendingene legger igjen klart flest kroner.

Innbyggere i Viken fylke la igjen drøyt 1 milliard kroner på grensehandel i 1. kvartal 2022, mens bosatte i Oslo og Innlandet grensehandlet for henholdsvis 361 og 358 millioner kroner ifølge de foreløpige tallene.

Figur 3. Handlebeløp i millioner kroner etter bostedsfylke. 1. kvartal 2022

Ser vi på aldersfordeling var det 50-59-åringene som brukte mest penger, etterfulgt av de mellom 40 og 49 år. Den eldste aldersgruppen brukte minst, etterfulgt av den yngste.

Figur 4. Handlebeløp i millioner kroner etter aldersgruppe. 1. kvartal 2022

Pilotundersøkelsen for grensehandel er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de estimerte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på, er trukket som et tilfeldig utvalg. Denne utvalgsusikkerheten kan beregnes. Den fysiske grensehandelen med varer estimeres i 1. kvartal 2022 til å være 2,5 milliarder kroner. Beregninger av utvalgsusikkerheten viser at den verdien vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, i stedet for et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ligget innenfor intervallet 2,3 til 2,8 milliarder kroner.

Nærings- og fiskeridepartementet og SSB har inngått en femårig avtale som innebærer at SSB skal utvikle ny og forbedret grensehandelsstatistikk. Det er planlagt at den nye statistikken skal publiseres som offisiell statistikk i 2023. Resultatene som gjengis i denne nyhetsartikkelen er foreløpige beregninger for 1. kvartal 2022 basert på data fra nytt design for datafangst. SSB vil gjennom 2022 jobbe med å legge grunnlaget for den nye statistikken.

Den nye statistikken vil baseres på et langt større utvalg enn dagens grensehandelsundersøkelse og gi tall for flere detaljer knyttet til hvilke varer nordmenn handler på dagsturer til utlandet.

Den nye undersøkelsen vil bli basert på månedlig datainnsamlinger. Dette betyr hyppigere datainnsamling med en kortere referanseperiode, noe som vil være mindre utfordrende for de som skal svare om på spørsmål om grensehandel. Et webskjema som respondentene skal fylle ut selv erstatter telefonintervju. I tillegg vil den nye undersøkelsen ha et større utvalg, 24 000 personer i året i aldersgruppen 16-79 år mot 8000 personer i dagens undersøkelse.