Valgkampbidrag

Oppdatert: 4. oktober 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Valgkampbidrag
Valgkampbidrag
2021
95,0
mill. kroner

Om statistikken

Her vises bidrag til de politiske partiene mottatt i valgår innen siste fredag før valgdagen. Det gjelder bidrag på over 10 000 kroner gitt av enhver bidragsyter utenom fra andre deler av eget parti eller fra lovlig støtte fra offentlige etater.

Registrert politisk parti

Politisk parti som er registrert i Partiregisteret i Brønnøysund. Det enkelte parti må oppfylle bestemt lovregulerte krav for å kunne registrere seg.

Bidrag i valgår

Innrapporterte bidrag på over 10 000 kroner som er mottatt i perioden 1. januar til og med fredag før valgdagen i valgår. Med bidrag menes pengebidrag og verdien av varer, tjenester og andre tilsvarende ytelser som er mottatt vederlagsfritt eller til underpris. Herfra unntatt er ordinært dugnadsarbeid. jf. partiloven § 19 (3). Overføringer fra offentlige etater eller virksomheter og fra andre deler av eget parti inngår ikke i begrepet bidrag.

Bidrag fra privatpersoner

Inneholder alle bidrag gitt av privatpersoner.

Bidrag fra organisasjoner i arbeidslivet

Inneholder alle bidrag gitt av organisasjoner i arbeidslivet.

Bidrag kommersielle foretak

Inneholder alle bidrag gitt av kommersielle foretak («bedrifter» i næringslivet).

Bidrag fra andre

Inneholder alle bidrag gitt av foreninger og sammenslutninger, institusjoner, stiftelser eller fond eller av andre bidragsytere. Politiske organisasjoner som ikke er underlagt partiloven (for eksempel de folkevalgte gruppene i kommunestyre eller fylkesting) er også inkludert her

Bidrag fra andre (2013-publisering)

Inneholder alle valgkampbidrag gitt av kommersielle foretak («bedrifter» i næringslivet), foreninger og sammenslutninger, institusjoner, stiftelser eller fond eller av andre bidragsytere. (I Statistikkbanken er bidrag "fra kommersielle foretak" og "fra andre" vist hver for seg for begge årgangene, men ikke i artikkelen for 2013).

Ikke relevant

Navn: Bidrag i valgår

Emne: Valg

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for befolkningsstatistikk

Landet

Toårlig, i forbindelse med hvert stortings- og kommune-/fylkestingvalg

Ikke relevant

Innberettede data lagres hos Statistisk sentralbyrå. Rapporterte bidrag er også offentliggjort her.

Statistikken er basert på innberetninger fra de registrerte politiske partiene om mottatte bidrag i valgår fram til siste fredag før valget fra og med valgåret 2013. Partiloven ble endret 1. februar 2013 slik at i valgår blir alle organisatoriske ledd av registrerte politiske partier pålagt å innberette valgkampbidrag (se definisjon) til et sentralt register. Partiene og partileddene skal innberette bidragene senest innen fire uker etter at de mottok bidraget og uansett innen fredag før valgdagen såfremt samlet bidragssum fra en og samme giver overstiger 10 000 kroner.

Media, forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner, politiske partier og privatpersoner.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne (likebehandlingsprinsippet).

Finansiering av politiske partier.

Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven) §§ 18 og 19

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) §10.

Ikke relevant

Datainnsamlingen omfatter alle organisatoriske ledd av registrerte politiske partier i Norge, dvs. alle hovedorganisasjoner, fylkespartier og kommunepartier, samt de politiske ungdomshovedorganisasjoner og ungdomsfylkesorganisasjonene. Politiske partier er enhet i statistikken.

Kilde for statistikken er Partifinansieringsregisteret som er etablert med grunnlag i Partiloven. I henhold til partiloven § 18 (4) inneholder registeret bl.a. oversikt over bidragsytere og bidrag over 10 000 kroner som de organisatoriske leddene av partiene (se Omfang) har mottatt i valgår. Registeret inneholder dessuten årlige inntektsrapporter (for perioden 2005-2013) og fullstendig regnskap fra alle partier og partiledd (f.o.m 2014) som har hatt årlige inntekter på minst 12 000 kroner etter fradrag av all offentlig støtte. Videre inneholder registeret en oversikt over alle bidragsytere som i løpet av hvert regnskapsår har bidratt med gaver til en verdi av 12 000 kroner eller mer til et kommuneparti, 23 000 kr til et fylkesparti og 35 000 kr til en hovedorganisasjon (beløpsgrenser gjeldende fra og med regnskapsåret 2013). Registeret skal også gi tilsvarende oversikt over eventuelle bidragsytere som partiorganisasjonen har inngått skriftlige politiske eller forretningsmessige avtaler med og over bidrag gitt til organisasjoner som partiorganisasjonen har kontroll med. (Jf. partiloven § 20.)

Samtlige rapporterte bidrag over terskelverdien blir fortløpende publisert f.o.m. 1. januar i valgår under overskriften Valgkampbidrag på https://www.partifinansiering.no, uavhengig om de er rapportert innen fristen eller ikke.

Det blir ikke foretatt noen editeringer eller rettinger av innrapporterte tall verken av registerfører eller av Statistisk sentralbyrå som statistikkprodusent. Inndelingen i bidragsgrupper følger dermed den tilordningen som partileddene selv har rapportert.

Statistikken er en summering av bidragene oppgitt fra de ulike organisatoriske leddene innenfor samme parti der disse organisatoriske leddene faller inn under innberetningsplikten i henhold til partiloven.

Ikke relevant
Ikke relevant

Første år statistikken ble publisert var for bidrag gitt i 2013.

For valgåret 2013 ble alle bidrag som ble mottatt og rapportert fra lovreguleringens ikrafttredelse 1. mars til og med 6. september 2013, inkludert i statistikken. Fra og med valgåret 2015 inngår alle bidrag mottatt fra 1. januar til og med siste fredag før valget.

I statistikken fra og med 2015 er det bare tatt med rapporterte bidrag på over 10 000 kroner etter lovens definisjon i § 18 (4). I 2013 ble det rapportert 35 bidrag på 10 000 kroner som ble tatt med i statistikken.

Dataene er rapportert inn til det sentrale registeret ved bruk av AltInn. Alle organisatoriske ledd av registrerte politiske partier i Norge skal uoppfordret melde inn om mottatte bidrag. Statistikken er basert på denne innrapporteringen. Usikkerhet er knyttet til to forhold:

  • Enkelte bidrag kan være rapportert etter siste fredag før valget. Datauttrekket som statistikken bygger på, kan, men må ikke omfatte bidrag rapportert etter den fristen.
  • Det er knyttet en viss usikkerhet til i hvilken grad partiene og partileddene har etterkommet innberetningskravet etter loven. Statistisk sentralbyrå har intet grunnlag for å vurdere omfanget av ikke-rapporterte bidrag.

Ikke relevant

Faktasider

Kontakt

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42