Som et ledd i å sikre samfunnets innsikt i hvordan de politiske partiene er finansiert, pålegges alle partiledd av de registrerte politiske partier i valgårene en egen innrapportering av bidrag. Alt av bidrag fra samme bidragsyter over  10 000 kroner må innrapporteres forløpende og senest fredag før valgdagen.

Hvor mye bidrag de politiske partiene vil motta i årets valgkamp er naturlig nok ennå ikke klart. Den endelige statistikken for bidrag i valgår blir først publisert 4. oktober. Men en uke før valgdagen har det lenge vært klart at antall bidragsgivere og de samlede bidragene i årets valgkamp er høyere enn alle tidligere år.

Nesten 86 millioner er gitt

Til og med mandag 30. august var det publisert bidrag på nesten 86 millioner. Dette er 18,6 millioner mer enn de samlede bidragene rapportert inn før Stortingvalget i 2017 og 27,3 millioner mer enn ved de regionale valgene i 2019. Sum bidrag vil fortsette å stige i dagene frem til valget. På www.partifinansiering.no blir det kontinuerlig publisert nye bidrag etter hvert som de innrapporteres.

Foreløpig er 470 forskjellige bidrag som er gitt til 115 forskjellige partiledd. Dette er nesten 100 flere bidrag enn ved valget i 2017 (379 forskjellige bidrag). 275 av bidragene er gitt av privatpersoner mens 101 er gitt kommersielle foretak. Partiledd innenfor Arbeiderpartiet har til nå fått mest (totalt 29,5 millioner), fulgt av Høyre (17,3 millioner). Disse to partiene har sammen fått over halvparten av de bidrag som er rapportert til nå. Nesten alle bidrag går til et av stortingspartiene, og de fleste småpartiene har ikke rapportert noen bidrag i det hele tatt.

Ap mest – SV og Rødt flest

Bidragene til Arbeiderpartiet er i hovedsak gitt av arbeidslivsorganisasjoner (93 prosent), mens det er kommersielle foretak som står bak størstedelen av bidragene til Høyre (74 prosent). Allikevel er det SV og Rødt som har fått flest bidrag fra forskjellige bidragsgivere. SV har til nå mottatt 84 publiserte bidrag, mens Rødt og MDG har mottatt til sammen 77.

Vi gjør oppmerksom på at samme bidragsyter kan være med i tallene flere ganger hvis samme bidragsyter har gitt bidrag til flere forskjellige partiledd (for eksempel når det er gitt et bidrag både til et fylkespartiledd og sentralpartiet). Det finnes slike tilfeller både blant privatpersoner, foretak og arbeidslivsorganisasjoner. Det er også bidragsytere som har gitt bidrag til forskjellige partier uten at SSB har slår disse tallene sammen. Alt av innrapporterte bidrag blir publisert på www.partifinansiering.no

Partiloven gir partiene lov til å motta gaver fra både privatpersoner, kommersielle foretak, arbeidslivsorganisasjoner og andre organisasjoner innenfor gitte kriterier. Partiloven § 17a gir bestemmelser for hva slags bidrag som partiene ikke har lov til å ta imot. Det er for eksempel ikke lov å ta mot anonyme bidrag, eller bidrag fra utenlandske bedrifter eller personer som ikke oppfyller vilkårene til stemmerett i Norge.