60 millioner i valgkampbidrag

Publisert:

Før årets kommunevalg rapporterte de politiske partiene om snaut 60 millioner i mottatte bidrag. Dette er nesten 20 prosent mer enn ved forrige kommunevalg.

Arbeiderpartiet og Høyre var de to partiene som fikk størsteparten av bidragene. Totalt fikk disse to partiene over 62 prosent av alle innrapporterte bidrag,  viser statistikken Valgkampbidrag. Mens Arbeiderpartiet fikk 80 prosent av sine bidrag fra foreninger i arbeidslivet, fikk Høyre 74 prosent av sine fra kommersielle foretak.

Bidragene høyere ved stortingsvalg

Bidragene er normalt høyere ved stortingsvalg sammenliknet med kommunevalgene. Sammenliknet med stortingsvalget for to år siden er bidragene 11 prosent lavere.

Flere kommunepartier fikk bidrag

Det var en stor økning i antall partiledd som har rapportert om mottatte bidrag. Dette gjelder selv om vi sammenlikner med stortingsvalget 2017. For valgåret 2019 var det i alt 142 partiledd som rapporterte om mottatte bidrag, noe som er 55 partiledd flere enn i 2017, 87 flere enn i 2015 og hele 102 partiledd flere enn i 2013.

Siden mange av de sentrale partileddene mottar bidrag i alle valgår, har økningen skjedd ved at det er flere kommune- og fylkespartiledd som mottar bidrag. Før årets valg var det nesten 80 kommunepartiledd som rapporterte om mottatte bidrag. Dette er langt høyere enn noen av de tre foregående valgene. Før valget i 2013 var det kun 7 kommunepartiledd som rapporterte om mottatte bidrag, mens det var 23 i 2015 og 20 i 2017.

Økning i byene

Hva denne økningen skyldes er vanskelig å si. Men vi ser at mange av kommunepartileddene som har fått bidrag i 2019 er partiledd i de største byene. Her bør det nevnes at Oslo-partileddene ikke er inkludert i oversikten over kommunepartiledd som mottok bidrag. Oslo-partiene blir i oversiktene kun sett på som et fylkespartiledd siden de i partiloven kun er et fylkespartiledd.

Selv om valget i 2019 var et lokalvalg, og antall lokale partiledd som mottok bidrag økte, var det allikevel de sentrale partiorganisasjonene som mottok mesteparten av bidragene. Totalt 38,4 millioner, som tilsvarer nesten 65 prosent av alle bidrag, ble gitt til de sentrale partiorganisasjonene. Fylkespartileddene mottok 25 prosent av bidragene mens kommunepartileddene mottok drøyt 10 prosent.

Figur 1. Bidrag i valgår etter politisk parti og type bidragsyter

Andre Kommersielle foretak Arbeidslivsorganisasjon Privatpersoner
Øvrige 45000 500000 0 536000
Rødt 57500 0 174625 793796
Miljøpartiet de Grønne 283389 195325 0 1233283
Kristelig Folkeparti 1080000 1050000 0 49800
Senterpartiet 0 44209 2517625 25000
Venstre 500900 2437500 0 224346
Fremskrittspartiet 2987200 1445000 25000 523598
Sosialistisk Venstreparti 641707 15131 3353625 1648406
Høyre 3210000 11397937 0 725000
Arbeiderpartiet 3326107 90000 17623570 858774

Rapporteringsplikt

Etter partiloven skal alle politiske partier, registrert i Partiregisteret i Brønnøysund, rapportere ethvert bidrag mottatt i valgår fram til og med fredagen før valget om de enkeltvis eller til sammen er større enn 10 000 kroner fra den enkelte bidragsyter. Underbidragsyter forstås enhver giver unntatt andre deler av eget parti eller offentlige etater og virksomheter. Statistikken omfatter kun disse bidragene.

 

Faktaside

Kontakt