Det var også overskudd på rente- og stønadsbalansen på nesten 21 milliarder kroner. Det ble utbetalt lite utbytte til utlandet på direkteinvesteringer i Norge samtidig som vi mottok høye utbytter fra utlandet, særlig gjennom oljefondet.

Vare- og tjenestebalansen

Overskuddet på vare- og tjenestebalansen i 1. kvartal 2021 var det høyeste siden 2014. Etter en periode med lavere inntekter hentet eksportinntektene på råolje og naturgass seg litt inn igjen i 1. kvartal 2021 og utgjorde 143 milliarder kroner. Dette er en oppgang på 38 milliarder fra samme periode året før, noe som representerer en verdioppgang på over 36 prosent. Til tross for dette var det en nedgang i eksportvolumet for råolje og naturgass i samme periode. Økningen skyldtes altså høyere priser på olje- og gasseksporten.

Samlet eksport av varer ble 257 milliarder kroner i 1. kvartal 2021, som er 40 milliarder høyere både sett mot foregående kvartal og samme kvartal i 2020. Eksporten av tjenester er registrert til om lag 79 milliarder kroner i 1. kvartal 2021, nesten 15 milliarder lavere enn i 1. kvartal 2020. Som i foregående kvartaler er det særlig nedgang i reisetrafikken og passasjertransporten.

Samlet import i 1. kvartal 2021 gikk ned med nær 35 milliarder kroner målt mot samme kvartal i 2020, og er registrert til om lag 263 milliarder kroner. Den sterke nedgangen var, som i de foregående kvartalene, først og fremst drevet av fall i reisetrafikk som følge av reiserestriksjonene globalt. Men det var også betydelig nedgang i finans og forretningstjenester og forretningsmessig tjenesteyting.

For mer informasjon om volum- og prisutvikling i eksport og import samt sesongjusterte tall, se Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Figuren viser driftsbalansen overfor utlandet

Rente- og stønadsbalansen

Rente- og stønadsbalansen utgjorde 21 milliarder kroner i 1. kvartal 2021. Dette er over 11 milliarder lavere enn samme periode i 2020, men høyere enn tallene for 4. kvartal 2020. Norges inntekter fra utlandet gikk ned med 19 milliarder kroner, mens de tilsvarende utgiftene gikk ned med 7 milliarder, begge målt mot 1. kvartal 2020. En mer detaljert gjennomgang viser at på inntektssiden svekker renteinntektene seg kraftig målt mot 1. kvartal 2020, særlig gjelder dette oljefondets renteinntekter. Utbyttebetalinger i samme periode hadde en svak oppgang, kanskje særlig drevet av at mange norske selskaper unnlot å betale ut utbytte til aksjonærene sine, mens det det samme ikke var tilfelle motsatt vei. På utgiftssiden var det en nedgang både i renteinntekter og utbyttebetalinger. Netto lønn- og formuesinntekter fra utlandet utgjorde om lag 31 milliarder kroner for 1. kvartal 2021.

Norges driftsbalanse overfor utlandet er målt til drøyt 94 milliarder kroner i 1. kvartal 2021. Vi må syv år tilbake, til 1. kvartal 2014 for å finne et høyere driftsoverskudd mot utlandet. Utenom handelen med råolje og naturgass var det et underskudd på 49 milliarder kroner, som var det laveste underskuddet siden 1. kvartal 2016.

Finansregnskapet

Norges nettofordringer overfor utlandet har i løpet av årets første kvartal passert 10 000 milliarder kroner. Finansregnskapet viser nettofordringer på 10 018 milliarder ved utgangen av første kvartal 2021. Dette er en økning på 254 milliarder fra utgangen av 2020.

Det var både andre endringer, som består av markedsprisendringer og valutakursendringer, og finanstransaksjoner som bidro til beholdningsøkningen av nettofordringene dette kvartalet, se figur 2.

Figuren viser utviklingen i Norges finansregnskap overfor utlandet

Andre endringer

Positive markedsprisendringer for aksjer bidro sterkt til økningen i Norges fordringer overfor utlandet, da en betydelig andel av Norges fordringer på utlandet er i form av aksjeinvesteringer. Samtidig styrket den norske kronen seg overfor de fleste store valutaer, og dette medførte negative valutakursomvurderinger, som gjorde at beholdningen av Norges fordringer i utlandet ble mindre verdt. Styrkelsen av NOK medførte også at Norges beholdning av gjeld ble mindre, og dette er positivt for nettofordringene. Netto utgjorde andre endringer samlet 156 milliarder kroner i første kvartal 2021.

Finanstransaksjoner

Nettofinanstransaksjonene bidro positivt til nettobeholdningene dette kvartalet, med en nettofinansinvestering på 97 milliarder kroner. Her var det andre finansinvesteringer i utlandet som hadde størst økning, med økte bankinnskudd, kortsiktige lån til utlandet og andre kortsiktige fordringer.

God datainngang og -kvalitet

Mange deler av den økonomiske statistikken har blitt påvirket av koronapandemien, og usikkerheten ved tallene og beregningene er større enn vanlig. Leverandører av primærdata har imidlertid vært i stand til å samle inn nødvendig informasjon i henhold til planlagt løp, og datakvaliteten synes å være tilfredsstillende. Usikkerheten om utenriksregnskapet for 1. kvartal 2021 synes derfor ikke å være betydelig større enn normalt.

Driftsregnskapet: Tall er revidert for 1. til 4. kvartal 2020. Eksport for 2020 er oppjustert med drøyt 7 milliarder kroner. Dette er hovedsakelig revisjon av olje og gasseksport der ny prisinformasjon er tilgjengelig samt oppjustering av posten reisetrafikk. Importen er justert opp med i overkan av 2 milliarder kroner. Her er det mer blandet; blant annet har import av drifts- og investeringskostnader i oljesektoren blitt justert ned med 4 milliarder etter ny informasjon foreligger, mens feilretting i tjenestehandel har ført til en oppjustering på 7 milliarder.

Inntekter fra utlandet er revidert opp med en snau milliard for 2020 totalt, mens utgiftene er justert opp med rundt 4 milliarder, på utgiftssiden er det ny informasjon om utbytter betalt av norske oljeselskaper til utenlandske aksjonærer, samt nye beregninger av reinvestert fortjeneste.

Finansregnskapet er revidert tilbake til og med første kvartal 2020.