Eksport av laks

Oppdatert: 24. juli 2024

Neste oppdatering: 31. juli 2024

Eksportprisen for laks
Eksportprisen for laks
Uke 29 2024
81,46
kroner per kilo
Eksport av oppalen laks. Veketal
Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 29 2024Endring i prosent
Uke 28 2024 - Uke 29 2024Uke 29 2023 - Uke 29 2024
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks81,462,1-12,1
Frosen laks70,13-13,9-33,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 177-1,31,6
Frosen laks264-45,0111,2
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.

Informasjonen under «Om statistikken» blei sist oppdatert 21. februar 2023.

Fersk eller kjølt oppalen laks
Gruppering av utvalde varenummer frå norsk tolltariffnomenklatur. Frå 1995-2011 varenummera 03.02.1201 og 03.02.1202. Frå 2012 varenummera 03.02.1411 og 03.02.1419.

Detaljerte opplysningar om varenummer og endringar i tolltariffnomenklaturen finnast i Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen.

Fryst oppalen laks
Gruppering av utvalde varer frå norsk tolltariffnomenklatur: Frå 1995-2011 varenummera 03.03.2201 og 03.03.2202. Frå 2012 varenummera 03.03.1311 og 03.03.1319.

Kilopris
Gjennomsnittleg eksportpris per veke.

Verdi
Statistisk verdi er verdien ved passering av norsk grense inklusive kostnadane i samanheng med å transportere varen dit, også kalla FOB-verdi (Free On Board). Toll, meirverdi- og andre avgifter inngår ikkje i den statistiske verdien.

Mengde
Nettovekt i tonn.

Ingen standard varegruppering, men utvalde varenummer frå norsk tolltariffnomenklatur som byggar på den internasjonale toll- og statistikknomenklaturen, det Harmoniserte system.

Opplysningar finnast i Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen.

Namn: Eksport av laks
Emne: Utenriksøkonomi

31. juli 2024

Seksjon for utenrikshandelsstatistikk

Berre på nasjonalt nivå.

Vekestatistikken blir publisert kvar onsdag kl. 08:00, men tidspunktet blir endra i veker der høgtider og offentlege fridagar fell i starten av veka.Kalenderen gjer opplysningar om tidspunkt for publisering. Tala er endelege.

Ikkje relevant

Rådata og editerte mikrodata er lagra i samsvar med SSB sin standard for arkivering av filar (DataDok).

Følgje kvantum og pris i eksporten av oppalen laks.
Veketal for eksporten av laks er publisert kvar veke i åra 1996-2000 i Statistisk ukehefte. Fra år 2000 er statistikken publisert som ein eigen statistikk med tilhøyrande tabell i statistikkbanken.

Fiskeri- og havbruksnæringa, overvaking av kvantum og prisar.

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 10.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen. Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Datagrunnlaget i vekestatistikken blir innarbeidt i førebels og endeleg månadsstatistikk for utanrikshandelen med varer, http://www.ssb.no/muh/. I denne samanheng vil det kunne førekoma ytterlegare rettingar i data.

Statistikklova, §§ 2-1, 2-2 og 3-2.

Ikkje relevant

Tolldeklarerte vareparti under 1 000 kroner og visse type varebevegelsar (etter FN sine anbefalingar i International Merchandise Trade Statistics: Consept and Definitions 2010), holdast utanom statistikken.

Statistikken baserar seg på administrative oppgåver innhenta frå TVINN (TollVesenets Informasjonssystem med Næringslivet), som er eit elektronisk system for utveksling av tolldeklarasjonar mellom næringslivet og det norske tollvesenet.

Data frå tollvesenets TVINN-register blir overførde elektronisk til Statistisk sentralbyrå seks dagar i veka.

Opplysningar frå tolldeklarasjonar gjennomgår statistikkontrollar i Tollvesenets deklareringssystem (TVINN). Kontrollar over berekna pris, mengde og land er fastlagt av Tollvesenet i samråd med SSB.

I SSB utføres kontrollar for ekstreme verdiar og logiske feil.

Ikkje relevant
Ikkje relevant

Det blir tatt omsyn til endringar i tolltariffnomenklaturen som gjeld oppdelingar av dei aktuelle vareslaga. For meir informasjon sjå avsnittet Omgrep-definisjoner av viktige begrep og variabler.

Innsamlingsfeil kan skuldast mistydingar ved tolldeklareringa. Mogelege feil kan til dømes være bruk av urett varenummer (feilklassifisering) eller statistisk verdi som inneheld kostnader som ikkje skal medreknast.

Ikkje relevant

Kontakt

Opplysningstjenesten for utenrikshandelen

utenrikshandel@ssb.no