Total avkastning på direkteinvesteringer består av utbytter, reinvestert fortjeneste, samt avkastning på annen kapital som hovedsakelig er renter. Utbytter og reinvestert fortjeneste er de to store driverne bak den økte avkastning i 2021.

Hovedbildet for perioden 2020 til 2021 er som følger:

  • Totale beholdninger for norske foretaks Utenlandske foretak direkteeid fra Norge med minst 20 prosent. økte fra 1 816 milliarder kroner i 2020 til 1 866 milliarder kroner i 2021, som utgjør en økning på 2,8 prosent
  • Totale beholdninger for Norske foretak som er direkteeid fra utlandet med minst 20 prosent. økte fra 1 425 milliarder kroner i 2020 til 1 454 milliarder kroner i 2021, som utgjør en økning på 2 prosent
  • Total avkastning på norske foretaks direkteinvesteringer i utlandet i 2021 var 115 milliarder kroner
  • Total avkastning på utenlandske direkteinvesteringer i Norge var 209 milliarder kroner i 2021
  • Utbetalt utbytte til utlandet og mottatt utbytte fra utlandet har om lag doblet seg siden 2020. Store overskudd i 2021 førte til en kraftig økning i reinvestert fortjeneste i 2021

Utbytte er midler eierne tar ut på investeringen i foretaket. Det er flere forhold som avgjør hvor mye utbytte som skal utbetales til eierne, blant annet årsresultatet. Det er generalforsamlingen til foretaket som bestemmer størrelsen på utbyttene.

Reinvestert fortjeneste vil si den delen av foretakets overskudd som holdes tilbake i foretaket. Hvis utbyttet er større en årsresultatet vil reinvestert fortjeneste være negativ, noe som anses å være en desinvestering. I motsatte tilfeller, hvor årsresultatet er høyere enn utbyttene, vil den reinvesterte fortjenesten være positiv, noe som innebærer at investorene har økt investeringen i foretaket.

Rekordhøye utbytter

Figur 1 illustrerer utbetalte og mottatte utbytter i perioden 2013 til 2021. I figuren ser vi at utbyttene i 2021 er på det høyeste nivået siden tidsseriens start i 2013.  

Figur 1. Utbytter. 2013-2021. Milliarder kroner

Norske foretaks utbetalte utbytter til sine utenlandske eiere, doblet seg nesten, fra 72,2 milliarder kroner i 2020 til 141,8 milliarder kroner i 2021. Utbyttene som norske foretak mottok fra investeringer i utenlandske foretak, var mer enn dobbelt så høye i 2021, tilsvarende 124,2 milliarder kroner, enn i 2020, som var på 53,9 milliarder kroner. Gjennomsnittet av utbetalte utbytter til utenlandske eiere og mottatte utbytter fra utenlandske foretak i perioden 2013 til 2021, var på henholdsvis 73 milliarder kroner og 68 milliarder kroner. Det tilsier at utbyttene i 2021 var av betydelige størrelser.

Kraftig økning av reinvestert fortjeneste

Utviklingen av reinvestert fortjeneste for perioden 2013 til 2021, vises i figur 2. Reinvestert fortjeneste vil si årsresultater fratrukket utbytter (se faktaboks).

Figur 2. Reinvestert fortjeneste. 2013-2021. Milliarder kroner

Det kraftige hoppet i reinvestert fortjeneste for utenlandske direkteinvesteringer i Norge var på 97 milliarder kroner. Det vil si fra −39,9 milliarder kroner i 2020 til 57,1 milliarder kroner i 2021. Grunnen til økningen var betydelig høyere årsresultater i de norske foretakene i 2021 enn i 2020. Årsresultatene økte også i de utenlandske foretakene, men her var utbyttene fortsatt høyere enn årsresultatene og derfor forble reinvestert fortjeneste negativ. Den gikk likevel opp fra året før, fra −57,2 milliarder kroner til −19,9 milliarder kroner.

Størst utbetaling av utbytte fra «bergverksdrift og utvinning»

Som tidligere år, var det næringen «bergverksdrift og utvinning», som inkluderer blant annet olje- og gassnæringen, som hadde høyest utbetalt utbytte til utenlandske eiere i 2021.

Figur 3 viser noen utvalgte næringers utbetaling av utbytte til utenlandske eiere fra 2013 til 2021. Næringene «industri», «varehandel, reparasjon av motorvogner» og «finansiering og forsikring» var også blant de næringene med høyest utbetaling av utbytte i 2021. Det var næringen «finansiering og forsikring» som hadde den kraftigste økningen av utbetalt utbytte fra 2020 til 2021.

Figur 3. Utbetalt utbytte til utenlandske eiere, utvalgte næringer (SN2007). 2013-2021. Milliarder kroner

Tall for 2020 har blitt revidert siden forrige publisering i januar 2022.

Endret beregning for beholdning av annen kapital

For data fra og med 2020 har vi korrigert beregning for beholdning av annen kapital. Revisjon på 2020 tilsvarer nedgang omtrent 30 milliarder på direkteinvesteringer i utlandet og 30 milliarder på utenlandske direkteinvesteringer i Norge. Tidligere årganger vil bli korrigert med Hovedrevisjon i 2024.