Nye tall fra statistikken Regnskap for private barnehager viser videre at 16 prosent av Overskudd eller positivt årsresultat i private barnehager kan i prinsippet benyttes på tre måter. Enten beholdes overskuddet som en del av barnehagens egenkapital, det overføres som utbytte eller konsernbidrag, eller det sette til disponeringspost for enkeltpersonforetak, ny post fra 2021. Blant enkeltpersonforetak kan overskuddet i mange tilfeller være lønn til eier.gikk til konsernbidrag og 7 prosent til Ny post på innrapporteringsskjema fra og med 2021. Post 9956 Disponeringspost for ENK (enkeltpersonforetak). Her føres annen disponering som ikke passer inn på de andre disponeringspostene. En slik disponering kan være overskudd for enkeltpersonforetak.for enkeltpersonforetak. Størstedelen, 65 prosent, ble overført til egenkapitalen i 2021 og det var en nedgang på 14 prosentpoeng fra året før. Andelen som er overført til utbytte har vært stabil på 10-11 prosent de siste årene. 

– Andelen private barnehager som går med overskudd, har gått noe ned de siste årene. Andelen var 64 prosent i 2021, mens den var 5 prosentpoeng høyere året før. I 2017 var det 71 prosent av barnehagene som gikk med overskudd, sier Elisabeth Haraldsrud, seniorrådgiver i SSB. 

I statistikken inngår alle private barnehager som var i drift hele 2021 og som har rapportert både resultatregnskap for private barnehager og årsmelding for barnehager per 15.12.2021. Totalt var det 2 796 private barnehager og av disse var det 1 787 som avsluttet med positivt årsresultat i 2021. Til sammen utgjorde overskuddet nærmere 1 milliard kroner, og det var 127 millioner kroner mindre enn året før.

Figur 1. Andel private barnehager med positivt årsresultat fordelt på eierform. Prosent

Offentlige tilskudd dekker størstedelen av driftskostnadene

I 2021 mottok de private barnehagene offentlige tilskudd på til sammen 23,3 milliarder kroner, som dekket 86 prosent av driftskostnadene. Dette er en økning på 320 millioner kroner fra 2020. Foreldrebetalingen var på 4 milliarder kroner og dekket 15 prosent av driftskostnadene, en økning på 418 millioner kroner fra året før.

– Det har vært små variasjoner i denne fordelingen gjennom de siste årene, men siden årtusenskiftet har andel foreldrebetaling av driftskostnader, gått kraftig ned. Dette skyldes blant annet gradvis innføring av makspris i barnehage, sier Haraldsrud.

Figur 2. Foreldrebetaling og offentlig tilskudd til private barnehager i prosent av driftskostnader. Prosent

Færre private barnehager

– Hvert år fra 2016 har det vært en nedgang i antall private barnehager og i 2021 var det 257 færre barnehager enn det var i 2016, sier Elisabeth Haraldsrud.

Av 2 796 private barnehager i 2021, var 1 228 eid av et konsern/aksjeselskap. Det tilsvarer 44 prosent og er den eierformen med flest barnehager. Det er færrest private barnehager som er eid av kvinne- og familieforbund/sanitetsforening. Det var 24 slike barnehager i 2021. Andelen private barnehager som var eid av et konsern/aksjeselskap har gått opp med ett prosentpoeng fra året før, mens barnehager som er eid av kvinne- og familieforbund/sanitetsforening ligger på samme nivå. 

Figur 3. Private barnehager fordelt på eierform