Det transportarbeidet som blir utført når et transportmiddel frakter en bestemt godsmengde over en viss avstand. Benevningen som brukes for transportarbeid, er tonnkilometer. som norskregistrerte biler utførte på turer til og fra utlandet og i Norge, utgjorde 22,6 milliarder tonnkilometer i 2021 viser den nasjonale lastebilundersøkelsen. Dette er en økning på 5,4 prosent sammenliknet med året før. Det samlede transportarbeidet utgjorde 21,4 milliarder tonnkilometer i 2020.

Norske lastebiler transporterte 5,3 millioner tonn gods utenlands i fjor. Dette tilsvarer en økning på 10,8 prosent sammenlignet med 2020. Totalt transporterte norskregistrerte lastebiler 266,4 millioner tonn gods i 2021 ved kjøring til og fra Norge og i Norge, 9,4 prosent mer enn i 2020.

Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler
Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren viser økning for samlede transportmengden og transportarbeidet på henholdsvis 9,36 og 5,37 prosent, sammenlignet med 2020, og 5,92 og 11,86 prosent, sammenlignet med 2012.

Mer kjøring med tom bil internasjonalt

Tomkjøringen med lastebil i Norge var på 29,1 prosent i 2020, omtrent det samme som året før. I alt ble det kjørt 578,1 millioner kilometer med tom bil nasjonalt i fjor. Ved internasjonal kjøring var det en økning i tomkjøringen fra 20,5 prosent i 2020 til 25,0 prosent i 2021.

Figur 2. Nasjonal transport. Kjøretøykilometer med lastebil

Massetransporten dominerer nasjonalt

Norske lastebiler fraktet 145,7 millioner tonn grus, sand, jord og lignende på norske veier i 2021. Transport som kjører grus, sand, jord og lignende. økte dermed med 9,8 prosent fra 2020. Massetransporten utgjorde hele 55,8 prosent av den totale transportmengden i 2021. Siden disse turene er korte, utgjorde transportarbeidet bare 26,1 prosent av det totale innenlandske transportarbeidet, tilsvarende 5,3 milliarder tonnkilometer.

Figur 3. Nasjonal transport. Transportarbeid etter vareslag. 2021. Millioner tonnkm

Økt transportarbeid i 4. kvartal

Norske lastebiler utførte et transportarbeid på 5,7 milliarder tonnkilometer i 4. kvartal 2021. Dette er omtrent det samme som i tilsvarende kvartal i 2020. Transportmengden økte med 17,4 prosent, hvor kabotasjekjøring og tredjelandskjøring er inkludert, sammenlignet med 4. kvartal 2020.

Fra 1. kvartal 2020 har vi tatt i bruk en ny beregningsmetode som gir mer presise estimater, spesielt for transportmengde og transportarbeid. For mer informasjon, se gjerne Om statistikken.