Totalt transporterte norskregistrerte lastebiler 68,9 millioner tonn gods i Norge og utlandet og utførte et Transportarbeid blir utført når et transportmiddel frakter en bestemt godsmengde over en viss avstand. Benevningen som brukes for transportarbeid, er tonnkilometer. på 5,5 milliarder tonnkilometer i 3. kvartal 2021. Dette tilsvarte en vekst for transportmengden og transportarbeidet på henholdsvis 9,9 og 1,7 prosent, sammenlignet med 3. kvartal 2020. Gjennomsnittlig transportlengde per tonn gikk ned fra 85,6 kilometer per tonn i 3. kvartal 2020 til 79,2 kilometer per tonn i samme kvartal i 2021.

Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler
Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren viser økning for samlede transportmengden og transportarbeidet på henholdsvis 9,9 og 1,7 prosent, sammenlignet med 3. kvartal 2020, og 10,8 og 10,3 prosent, sammenlignet med 3. kvartal 2012.

Tall for internasjonal transport

I 3. kvartal 2021 transporterte norske lastebiler 1,2 millioner tonn gods utenlands. Det tilsvarer en økning på 7,4 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal året før. Transportarbeidet var omtrent på samme nivå med en liten økning på 0,4 prosent i samme periode. Gjennomsnittlig transportlengde gikk ned fra 490,4 kilometer per tonn i 3. kvartal 2020 til 439,6 kilometer per tonn i samme kvartal 2021.

Mer egentransport

Forholdet mellom Transport av eget gods for egen regning. og Ervervsmessig transport for annen oppdragsgiver mot betaling. varierer noe over tid. I 3. kvartal 2021 ble 29,9 prosent av samlet gods transportert som egentransport, mens andelen var 23,1 i samme kvartal året før. For det samlede transportarbeidet er ikke variasjonen like stor. I 3. kvartal 2021 var andelen egentransport målt i tonnkilometer på 16,7 prosent mot 15,6 prosent i tilsvarende kvartal i 2020.

Svak økning i kjøring med last

For nasjonale transporter økte antall kjørte kilometer med last med 2,3 prosent i 3. kvartal 2021, sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2020. Andelen tomturer i forbindelse med kjøring i Norge var i 3. kvartal 2021 på 29,3 prosent. Det er en svak nedgang på 0,7 prosentpoeng fra 3. kvartal 2020. Ved kjøring med norske biler i utlandet var bildet annerledes. Tomkjøringsprosent økte fra 15,6 til 26,8 i denne perioden.

Figur 2. Nasjonal transport. Kjøretøykilometer med lastebil

Massetransport nasjonalt, stykkgods internasjonalt

Av godset som ble transportert i Norge, utgjorde frakt av Det er transport av stein, grus, sand og jord med videre. 35,0 millioner tonn, eller 51,7 prosent. Ved kjøring i utlandet dominerte også massetransport med en andel på 32,9 prosent av total transportert mengde i utenlandstransport. Målt i tonnkilometer dominerer massetransport for internasjonale transporter med andelen på 33,7 prosent. Transportarbeidet ser annerledes ut for nasjonale transporter, hvor andelen for «Andre bearbeidete varer og stykkgods» er størst og tilsvarer 29,7 prosent.

Fra 1. kvartal 2020 har vi tatt i bruk en ny beregningsmetode som gir mer presise estimater, spesielt for transportmengde og transportarbeid. For mer informasjon, se gjerne Om statistikken.