436896
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
436896
statistikk
2021-04-07T08:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
true

Statsregnskapets inntekter og utgifter

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

-68 692

millioner kroner i underskudd før overføring fra Statens pensjonsfond utland i 4. kvartal 2020

Statsregnskapet. Kvartalstall. Millioner kroner og endring i prosent.
4. kvartal 20194. kvartal 2020Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT354 820326 884-7,9
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet19 77714 105-28,7
Skatter og avgifter239 905197 987-17,5
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden62 50783 08832,9
Renter og utbytte13 39211 617-13,3
Andre inntekter19 23920 0874,4
 
B. UTGIFTER I ALT348 430395 57613,5
Statens egne driftsutgifter i alt54 60855 8392,3
Nybygg, anlegg mv i alt24 49722 987-6,2
Overføringer i alt269 325316 75017,6
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND6 390-68 692

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner

Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner1
4. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 2020
1Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og revideres ikke. De bør tolkes med varsomhet.
A. INNTEKTER I ALT354 820361 447297 964302 533326 884
Salg av varer og tjenester9 7336 2216 07112 4339 666
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet19 77726 1188 31110 54214 105
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet5 8385 7394 9735 7525 974
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers1 8344604074191 843
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg23612194103195
Overføringer i alt317 402322 788278 108273 284295 101
Skatter og avgifter239 905179 643218 227152 359197 987
Medlemspremier til folketrygden28 71944 46929 32448 78231 965
Arbeidsgiveravgift til folketrygden33 78865 40512 11158 16651 123
Renter og utbytte13 3929 32016 48412 67811 617
Overføringer fra andre statlige regnskaper43-400159
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner386355369327391
Overføringer fra Norges bank019 706000
Andre overføringer1 1693 8941 5939721 859
 
B. UTGIFTER I ALT348 430383 877412 222360 854395 576
Statens egne driftsutgifter i alt54 60841 29745 86841 12555 839
Lønn og godtgjørelser22 80422 77325 26321 30723 598
Varer og tjenester20 43013 45213 48712 68019 042
Andre driftsutgifter10 0895 5238 0347 71611 803
Driftsresultat i statens forretningsdrift1 285-451-916-5781 396
Nybygg, anlegg mv i alt24 49715 35619 90417 76522 987
Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet7 5227 2227 0056 3836 991
Nybygg mv statens forretningsdrift ellers1 0738541 0678451 076
Nybygg, anlegg mv ellers15 9027 28011 83210 53714 920
Overføringer i alt269 325327 224346 450301 964316 750
Overføringer til andre statlige regnskaper5 03827 79631 60222 32120 003
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner52 68865 45977 32764 51660 006
Pensjoner, trygder mv, folketrygden124 990119 245140 500131 727140 924
Renteutgifter vedr. statsgjelden2 1593 0644 1261 0722 201
Andre overføringer84 450111 66092 89582 32893 616
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND6 390-22 430-114 258-58 321-68 692
 
D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND12 058-62 470-107 458-105 000-35 673
 
E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER-5 66840 040-6 80046 679-33 019
 
F. NETTO UTLÅN MV2 20361 6763 570-17 7714 443
 
G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN0005 9158 080
 
H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV7 87121 63610 370-58 53545 542

Tabell 2 
Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner

Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner
RegnskapBudsjett
20182019202020202021
A. INNTEKTER I ALT1 350 5921 407 4071 288 8281 446 4781 240 602
Salg av varer og tjenester23 71425 60334 39025 87419 787
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet114 51097 37659 07587 20071 700
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet23 63622 67422 43922 90024 900
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers2 9703 0973 1292 7851 666
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg1 0636005136672 029
Overføringer i alt1 184 6991 258 0571 169 2821 307 0521 120 520
Skatter og avgifter776 326828 508748 217865 580696 683
Medlemspremier til folketrygden144 130148 508154 541156 500155 130
Arbeidsgiveravgift til folketrygden183 272194 253186 804202 600203 390
Renter og utbytte57 49662 29850 09859 17436 874
Overføringer fra andre statlige regnskaper716515610225
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner1 4521 4701 4411 4861 532
Andre overføringer7 6198 1578 3197 7108 286
 
B. UTGIFTER I ALT1 318 1451 378 1161 552 5291 442 6101 538 701
Statens egne driftsutgifter i alt172 236178 493184 128185 897203 027
Lønn og godtgjørelser85 02190 78392 94193 37991 424
Varer og tjenester54 95358 71058 66061 34973 607
Andre driftsutgifter32 69029 33533 07631 84640 539
Driftsresultat i statens forretningsdrift-428-335-549-677-2 543
Nybygg, anlegg mv i alt68 59073 99976 01275 44371 494
Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet22 55526 33127 60128 00023 800
Nybygg mv statens forretningsdrift ellers4 4744 6363 8423 1734 090
Nybygg, anlegg mv ellers41 56143 03244 56944 27043 604
Overføringer i alt1 077 3191 125 6241 292 3891 181 2701 264 180
Overføringer til andre statlige regnskaper60 62463 824101 72264 80268 225
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner237 589243 338267 309252 251261 695
Pensjoner, trygder mv, folketrygden460 219477 454532 396497 650528 623
Renteutgifter vedr. statsgjelden10 6369 79610 46310 01610 161
Andre overføringer308 251331 212380 499356 551395 476
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND32 44729 291-263 7013 868-298 099
 
D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND25 44528 350-310 6023 867-298 099
 
E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER7 00294146 90110
 
F. NETTO UTLÅN MV-100 0198 03651 91810 1139 793
 
G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN43 89964 10113 995088 000
 
H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV-63 12271 19619 01210 11297 793

Tabell 3 
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner
4. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 2020
Skatter på utvinning av petroleum48 21416 28632 304-9 494-10 708
Avgifter på utvinning av petroleum4 116-652 658924 335
Netto kontantstrøm fra SDØE18 78325 2526 90110 53913 694
Utbytte fra Equinor5 3135 4116 0891 7471 783
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet76 42646 88447 9522 8849 104

Tabell 4 
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner
2017201820192020
Skatter på utvinning av petroleum65 049110 313133 50128 388
Avgifter på utvinning av petroleum6 1286 9736 8787 020
Netto kontantstrøm fra SDØE88 272118 68796 47956 387
Utbytte fra Equinor8 39814 98420 05715 030
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet167 847250 959256 915106 825

Om statistikken

Statsregnskapet viser statens totale inntekter og utgifter. Inntektene kommer blant annet fra skatter og avgifter, innbetalinger til folketrygden og petroleumsvirksomhet. Utgiftene består i hovedsak av overføringer, driftsutgifter og utgifter til bygg og anlegg.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Inntekter i alt: Totale brutto inntekter før tilbakeføringer fra Statens pensjonsfond - Utland.

Utgifter i alt: Totale brutto utgifter før overføringer til Statens pensjonsfond - Utland.

Overskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland: Inntekter i alt fratrukket utgifter i alt.

Overskudd før lånetransaksjoner: Overskudd etter netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland.

Finansieringsbehov: Underskudd før lånetransaksjoner pluss netto utlån mv. og avdrag på statsgjelden.

Finansiering: Hvordan underskuddet (eventuelt overskuddet) før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland finansieres, fordelt etter hovedgrupper av finansobjekter.

Hovedpost: Inntekter og utgifter inndeles i hovedgrupper etter art eller type i hovedsak basert på om transaksjonen er relatert til drift eller investeringer, om det gis motytelser eller ikke og hva slags samfunnsøkonomisk funksjon den enkelte transaksjonen har. Opprinnelig ble postinndelingen basert på nasjonalregnskapets kontoplan, men dette er blitt noe "utvannet" over tid.

Programområde: Utgiftene inndeles etter hva som er hovedhensikten eller formålet med den enkelte utgiftspost.

Finansobjekt: Grov inndeling av finansobjekter, der det i hovedsak skilles mellom innskudd, lån, sertifikater, obligasjoner og egenkapitalinstrumenter (aksjer, kapitalinnskudd mv.).

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Kun nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvise tall for statsregnskapets inntekter og utgifter publiseres om lag en og en halv måned etter kvartalets utløp. Ved publisering av tall for 4. kvartal publiseres også tall for året samlet. Budsjettall oppdateres i statistikkbanken ved publisering av tall for 3. og 4. kvartal.

Månedlige tall for inntekter, utgifter og overskudd, samt enkelte større inntektsposter, frigis på den siste virkedagen i påfølgende måned. Disse tallene publiseres kun i statistikkbanken, og uten forhåndsvarsling.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i SAS-database.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å gi allmennheten tilgang på tall fra statsregnskapet. I tillegg er Norge, gjennom avtaler med IMF, pliktige til å publisere slik regnskapsstatistikk.

Årlige og kvartalsvise tall er tilgjengelig fra 1985. Månedlige tall er tilgjengelig fra 2003. Enkelte større inntektsposter er tilgjengelig fra 1980.

Brukere og bruksområder

Statistikken bearbeides og er en sentral kilde i nasjonalregnskapet og statistikk om offentlige finanser. Andre viktige brukere er allmennheten, IMF og massemedia.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling seneste tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er ikke basert på internasjonale standarder, men på Finansdepartementets egne retningslinjer for regnskapsføring i staten - se egen nettside.

Tall fra statistikken inngår i bearbeidet form i statistikk om offentlige finanser og nasjonalregnskapet.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen omfatter alle statlige forvaltningsorganer som rapporterer til det sentrale statsregnskapet. Statlig forretningsdrift og statsbankene er med, men ikke statlig eide foretak.

Datakilder og utvalg

Datakilden til statistikken er det sentrale statsregnskapet - et administrativt register som inneholder kontantbaserte transaksjoner for bruttobudsjetterende statlige forvaltningsorganer, statens forretningsdrift og statsbankene.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statsregnskapet innhentes elektronisk fra Finansdepartementet gjennom Direktoratet for økonomiforvaltning. Kontroll av statsregnskapet foregår hovedsakelig på makronivå, ved at man vurderer rimeligheten av de enkelte aggregerte inntekts- og utgiftsstørrelsene. For øvrig kontrolleres at regnskapene balanserer (dvs. at utgifter er lik inntekter inkl. finansieringsbehov).

Sesongjustering

Statistikken sesongjusteres ikke.

Konfidensialitet

Ikke relevant.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Større brudd i tidsseriene unngås stort sett ved at tabellene bare viser hovedgrupper av inntekter og utgifter. Brudd kan likevel forekomme, siden statsregnskapets kontoplan justeres løpende ved vedtak i Stortinget.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil ved aggregering av hovedpost og finansobjekt.

Revisjon

Publiserte tall anses som endelige – og revideres normalt sett ikke.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB