Konjunkturtendensene

12880: Makroøkonomiske hovedstørrelser. Regnskap og prognoser 1991 - 2023
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 42 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 33 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Prognoser for inneværende og framtidige år.
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.06.2020
Kontakt
Thomas Von Brasch, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 88
tly@ssb.no

Dag Kolsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 78
dok@ssb.no

Måleenhet
Konsum i husholdninger mv:
prosent
Konsum i offentlig forvaltning:
prosent
Bruttoinvestering i fast realkapital:
prosent
Utvinning og rørtransport:
prosent
Bruttoinvestering Fastlands-Norge:
prosent
Næringer:
prosent
Bolig:
prosent
Offentlig forvaltning:
prosent
Etterspørsel fra Fastlands-Norge:
prosent
Eksport:
prosent
Eksport av tradisjonelle varer:
prosent
Eksport av råolje og naturgass:
prosent
Import:
prosent
Import av tradisjonelle varer:
prosent
Bruttonasjonalprodukt:
prosent
BNP Fastlands-Norge:
prosent
BNP Industri og bergverk:
prosent
Utførte timeverk i Fastlands-Norge:
prosent
Sysselsatte personer:
prosent
Arbeidsstyrke:
prosent
Yrkesandel (nivå):
prosent
Arbeidsledighetsrate (nivå):
prosent
Årslønn:
prosent
Konsumprisindeksen (KPI):
prosent
KPI-JAE:
prosent
Eksportpris tradisjonelle varer:
prosent
Importpris tradisjonelle varer:
prosent
Boligpris:
prosent
Husholdningenes disponible realinntekt:
prosent
Husholdningenes sparerate (nivå):
prosent
Pengemarkedsrente (nivå):
prosent
Utlånsrente, rammelån (nivå):
prosent
Realrente etter skatt (nivå):
prosent
Importveid kronekurs (44 land):
prosent
NOK per euro (nivå):
kr
Driftsbalansen (milliarder kr):
milliarder kr
Driftsbalansen i prosent av BNP:
prosent
Eksportmarkedsindikator:
prosent
Konsumpris euro-området:
prosent
Pengemarkedsrente, euro (nivå):
prosent
Råoljepris i dollar (nivå):
USD
Råoljepris i kroner (nivå):
kr
Referansetid
Konsum i husholdninger mv:
Gjennomsnitt for året
Konsum i offentlig forvaltning:
Gjennomsnitt for året
Bruttoinvestering i fast realkapital:
Gjennomsnitt for året
Utvinning og rørtransport:
Gjennomsnitt for året
Bruttoinvestering Fastlands-Norge:
Gjennomsnitt for året
Næringer:
Gjennomsnitt for året
Bolig:
Gjennomsnitt for året
Offentlig forvaltning:
Gjennomsnitt for året
Etterspørsel fra Fastlands-Norge:
Gjennomsnitt for året
Eksport:
Gjennomsnitt for året
Eksport av tradisjonelle varer:
Gjennomsnitt for året
Eksport av råolje og naturgass:
Gjennomsnitt for året
Import:
Gjennomsnitt for året
Import av tradisjonelle varer:
Gjennomsnitt for året
Bruttonasjonalprodukt:
Gjennomsnitt for året
BNP Fastlands-Norge:
Gjennomsnitt for året
BNP Industri og bergverk:
Gjennomsnitt for året
Utførte timeverk i Fastlands-Norge:
Gjennomsnitt for året
Sysselsatte personer:
Gjennomsnitt for året
Arbeidsstyrke:
Gjennomsnitt for året
Yrkesandel (nivå):
Gjennomsnitt for året
Arbeidsledighetsrate (nivå):
Gjennomsnitt for året
Årslønn:
Gjennomsnitt for året
Konsumprisindeksen (KPI):
Gjennomsnitt for året
KPI-JAE:
Gjennomsnitt for året
Eksportpris tradisjonelle varer:
Gjennomsnitt for året
Importpris tradisjonelle varer:
Gjennomsnitt for året
Boligpris:
Gjennomsnitt for året
Husholdningenes disponible realinntekt:
Gjennomsnitt for året
Husholdningenes sparerate (nivå):
Gjennomsnitt for året
Pengemarkedsrente (nivå):
Gjennomsnitt for året
Utlånsrente, rammelån (nivå):
Gjennomsnitt for året
Realrente etter skatt (nivå):
Gjennomsnitt for året
Importveid kronekurs (44 land):
Gjennomsnitt for året
NOK per euro (nivå):
Gjennomsnitt for året
Driftsbalansen (milliarder kr):
Gjennomsnitt for året
Driftsbalansen i prosent av BNP:
Gjennomsnitt for året
Eksportmarkedsindikator:
Gjennomsnitt for året
Konsumpris euro-området:
Gjennomsnitt for året
Pengemarkedsrente, euro (nivå):
Gjennomsnitt for året
Råoljepris i dollar (nivå):
Gjennomsnitt for året
Råoljepris i kroner (nivå):
Gjennomsnitt for året
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Prognoser for inneværende og framtidige år.
Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår.
statistikkvariabel
Etterspørsel fra Fastlands-Norge
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
KPI-JAE
KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
Utlånsrente, rammelån (nivå)
Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, rammelån med pant i bolig.
Importveid kronekurs (44 land)
Positivt fortegn innebærer depresiering.
Driftsbalansen (milliarder kr)
Driftsbalansen uten korreksjon for sparing i pensjonsfond.

Brukerveiledning for statistikkbanken