Konjunkturtendensene

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12880: Makroøkonomiske hovedstørrelser. Regnskap og prognoser 1991 - 2027

Thomas Von Brasch, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 88
Dag Kolsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 78
15.03.2024 08:00
Konsum i husholdninger mv:
prosent
Konsum i offentlig forvaltning:
prosent
Bruttoinvestering i fast realkapital:
prosent
Utvinning og rørtransport:
prosent
Bruttoinvestering Fastlands-Norge:
prosent
Næringer:
prosent
Bolig:
prosent
Offentlig forvaltning:
prosent
Etterspørsel fra Fastlands-Norge:
prosent
Eksport:
prosent
Eksport av tradisjonelle varer:
prosent
Eksport av råolje og naturgass:
prosent
Import:
prosent
Import av tradisjonelle varer:
prosent
Bruttonasjonalprodukt:
prosent
BNP Fastlands-Norge:
prosent
BNP Industri og bergverk:
prosent
BNP i løpende priser (milliarder kr):
milliarder kr
Utførte timeverk i Fastlands-Norge:
prosent
Sysselsatte personer:
prosent
Arbeidsstyrke:
prosent
Yrkesandel (nivå):
prosent
Arbeidsledighetsrate (nivå):
prosent
Årslønn:
prosent
Konsumprisindeksen (KPI):
prosent
KPI-JAE:
prosent
Eksportpris tradisjonelle varer:
prosent
Importpris tradisjonelle varer:
prosent
Boligpris:
prosent
Husholdningenes disponible realinntekt:
prosent
Husholdningenes sparerate (nivå):
prosent
Pengemarkedsrente (nivå):
prosent
Utlånsrente, rammelån (nivå):
prosent
Realrente etter skatt (nivå):
prosent
Importveid kronekurs (44 land):
prosent
NOK per euro (nivå):
kr
Driftsbalansen (milliarder kr):
milliarder kr
Driftsbalansen i prosent av BNP:
prosent
Eksportmarkedsindikator:
prosent
Konsumpris euro-området:
prosent
Pengemarkedsrente, euro (nivå):
prosent
Råoljepris i dollar (nivå):
US dollar
Råoljepris i kroner (nivå):
kr
Konsum i husholdninger mv:
Gjennomsnitt for året
Konsum i offentlig forvaltning:
Gjennomsnitt for året
Bruttoinvestering i fast realkapital:
Gjennomsnitt for året
Utvinning og rørtransport:
Gjennomsnitt for året
Bruttoinvestering Fastlands-Norge:
Gjennomsnitt for året
Næringer:
Gjennomsnitt for året
Bolig:
Gjennomsnitt for året
Offentlig forvaltning:
Gjennomsnitt for året
Etterspørsel fra Fastlands-Norge:
Gjennomsnitt for året
Eksport:
Gjennomsnitt for året
Eksport av tradisjonelle varer:
Gjennomsnitt for året
Eksport av råolje og naturgass:
Gjennomsnitt for året
Import:
Gjennomsnitt for året
Import av tradisjonelle varer:
Gjennomsnitt for året
Bruttonasjonalprodukt:
Gjennomsnitt for året
BNP Fastlands-Norge:
Gjennomsnitt for året
BNP Industri og bergverk:
Gjennomsnitt for året
BNP i løpende priser (milliarder kr):
Gjennomsnitt for året
Utførte timeverk i Fastlands-Norge:
Gjennomsnitt for året
Sysselsatte personer:
Gjennomsnitt for året
Arbeidsstyrke:
Gjennomsnitt for året
Yrkesandel (nivå):
Gjennomsnitt for året
Arbeidsledighetsrate (nivå):
Gjennomsnitt for året
Årslønn:
Gjennomsnitt for året
Konsumprisindeksen (KPI):
Gjennomsnitt for året
KPI-JAE:
Gjennomsnitt for året
Eksportpris tradisjonelle varer:
Gjennomsnitt for året
Importpris tradisjonelle varer:
Gjennomsnitt for året
Boligpris:
Gjennomsnitt for året
Husholdningenes disponible realinntekt:
Gjennomsnitt for året
Husholdningenes sparerate (nivå):
Gjennomsnitt for året
Pengemarkedsrente (nivå):
Gjennomsnitt for året
Utlånsrente, rammelån (nivå):
Gjennomsnitt for året
Realrente etter skatt (nivå):
Gjennomsnitt for året
Importveid kronekurs (44 land):
Gjennomsnitt for året
NOK per euro (nivå):
Gjennomsnitt for året
Driftsbalansen (milliarder kr):
Gjennomsnitt for året
Driftsbalansen i prosent av BNP:
Gjennomsnitt for året
Eksportmarkedsindikator:
Gjennomsnitt for året
Konsumpris euro-området:
Gjennomsnitt for året
Pengemarkedsrente, euro (nivå):
Gjennomsnitt for året
Råoljepris i dollar (nivå):
Gjennomsnitt for året
Råoljepris i kroner (nivå):
Gjennomsnitt for året
BNP i løpende priser (milliarder kr):
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Konsum i husholdninger mv , Konsum i offentlig forvaltning , Bruttoinvestering i fast realkapital ,

Valgt 1 av totalt 43

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1993 ,

Valgt 1 av totalt 37

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Prognoser for inneværende og framtidige år.
Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår. Enkelte tidsserier kan ha blitt revidert etter publiseringen av Konjunkturtendensene.

statistikkvariabel

Etterspørsel fra Fastlands-Norge

Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.

Arbeidsstyrke

AKU: bruddjusterte tall.

Yrkesandel (nivå)

AKU: bruddjusterte tall.

Arbeidsledighetsrate (nivå)

AKU: bruddjusterte tall.

KPI-JAE

KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.

Utlånsrente, rammelån (nivå)

Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, rammelån med pant i bolig.

Importveid kronekurs (44 land)

Positivt fortegn innebærer depresiering.

Driftsbalansen (milliarder kr)

Driftsbalansen uten korreksjon for sparing i pensjonsfond.