Konjunkturer

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 14 av 14
Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi. Basert på endelige nasjonalregnskapstall for 2020

I denne rapporten har vi beregnet hva petroleumsnæringens kjøp av varer og tjenester leder til av direkte leveranser fra ulike næringer i norsk økonomi, samt indirekte leveranser fra innenlandske underleverandører.

Høy inflasjon sender norsk økonomi inn i en lavkonjunktur

Bred prisvekst, økte renter og svakere vekstutsikter internasjonalt gir lavkonjunktur i Norge de nærmeste årene. Styringsrenta skal likevel opp ytterligere 1 prosentpoeng i år for å dempe den høye inflasjonen.

Lønnsrelasjoner i KVARTS. Dokumentasjon og publisert statistikk

Dette notatet dokumenterer lønnsrelasjonene i KVARTS ved å gjennomgå de økonometriske spesifikasjonene, samt den økonomiske teorien som ligger til grunn for disse.

Finanspolitikk, makroøkonomi og næringsstruktur i en liten og åpen økonomi

Den verdensomspennende covid-19-pandemien har motivert beslutningstakere til å iverksette ulike finanspolitiske tiltakspakker for å forhindre en ny stor økonomisk resesjon.

Høy inflasjon og økte renter vil bremse veksten i norsk økonomi

Norsk økonomi er på vei inn i en høykonjunktur. Samtidig er inflasjonen rekordhøy. Det tilsier en rask renteoppgang i tiden framover. Kombinert med dempede utsikter internasjonalt vil dette bremse veksten i Norge.

Why has the Norwegian krone exchange rate been persistently weak? A fully simultaneous VAR approach

Etter at inflasjonsmålet formelt ble innført i Norge i 2001, er det tre perioder som skiller seg ut med en klar svekkelse av den norske kronen: fra rundt 2001, 2008 og 2013.

Økonomisk utvikling gjennom Covid-19

Det er svært vanskelig å skille virkningen av pandemien fra virkningen av smitteverntiltak, selvregulering blant husholdninger, og forstyrrelser i utenrikshandelen. Denne rapporten prøver å belyse spørsmålet ved å sammenligne de makroøkonomiske utfallene i Norge, Sverige og Danmark. De tre skandinaviske landene valgte ulike smittevernstrategier da pandemien inntraff i 2020: Mens Norge og Danmark raskt innførte strenge tiltak, valgte Sverige en mildere linje. Det gir oss noe som ligner på et naturlig eksperiment.

COVID-19, tapt verdiskaping og finanspolitikkens rolle

I denne rapporten sammenligner vi verdiskapingen i en referansebane for perioden 2020-2023 slik den ser ut i skrivende stund – ved månedsskiftet januar/februar 2022 – med SSBs prognose for norsk økonomi publisert i slutten av 2019, altså før pandemien. Forskjellen i verdiskaping mellom de to banene kan i all hovedsak tilskrives pandemien og samfunnets reaksjon på den, i form av smitteverntiltak, private aktørers respons, myndighetenes økonomiske tiltak mv.

COVID-19, tapt verdiskaping og finanspolitikkens rolle

Impact cases blir brukt av mange forskningsinstitusjoner for å synliggjøre hvordan og på hvilken måte forskning får innvirkning på politikk, næringsliv, samfunnsliv, helse og miljø.

Norsk økonomi er på vei opp, men krigen i Ukraina skaper stor usikkerhet

Etter nok en gjenåpning er økonomien på vei tilbake til et normalt aktivitetsnivå. Krigen i Ukraina gir imidlertid betydelig svekkede vekstutsikter for våre handelspartnere i Europa, som også legger en demper på norsk økonomi.

Omikron skaper usikkerhet for norsk økonomi

Det har vært svært høy vekst i BNP Fastlands-Norge de siste månedene, og økonomien nærmer seg det vi anser som et normalt nivå. Selv om koronavarianten omikron skaper usikkerhet om den videre utviklingen, legger vi til grunn at den vil ha begrenset og midlertidig negativ effekt på økonomien.

Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi

I denne rapporten har vi beregnet hva petroleumsnæringens kjøp av varer og tjenester leder til av direkte leveranser fra ulike næringer i norsk økonomi, samt indirekte leveranser fra innenlandske underleverandører. Vi skiller mellom varer og tjenester til investeringer og til løpende drift (produktinnsats) i petroleumsnæringen.

Økonomien er på vei opp, men krisen er ikke over

Gjenåpningen av samfunnet er godt i gang og oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Koronapandemien vil likevel prege økonomien lenge. Styringsrenten ventes å øke gradvis til 1,75 prosent i 2024.

Nå snur det: Normalisering av norsk økonomi i vente

Vaksineringen av befolkningen har kommet langt, og gjenåpningen av samfunnet vil gi et betydelig løft til den økonomiske aktiviteten i Norge framover. Den første rentehevingen kommer mest sannsynlig i september.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet konjunkturer.