Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

07751: Sammensetning av samlet husholdningsinntekt, etter desilfordelt inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala). Prosent 1990 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
inntekt etter skatt per forbruksenhet
Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1995 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 17

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle hushald , Desil 1 , Desil 2 ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år, er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken