De aller fleste har det bra i Norge. Det er likevel noen grupper i samfunnet som oftere enn andre sier at de ikke er fornøyd med livet og som opplever mestring og positive følelser.

Nasjonal statistikk om livskvalitet gjør det mulig å sammenligne ulike gruppers Handler om personers egen vurdering av tilfredshet med livet sitt generelt og med viktige livsområder, ulike aspekter av psykologisk fungering og realisering av sitt potensiale, samt tilstedeværelse av positive og negative følelser. og følge utviklingen over tid.

Personer med universitets- og høgskoleutdanning, personer med høy inntekt og yrkesaktive er blant gruppene som er mest fornøyd med livet og oftere enn andre oppgir god livskvalitet. Personer som bor med samboer eller ektefelle er også blant gruppene som er mer tilfreds enn gjennomsnittet på mange av indikatorene som er med i statistikken.

Personer som står utenfor arbeidslivet, personer med helseplager og enslige er blant gruppene som er mindre fornøyd med livet og som oftere opplever lav livskvalitet. Ikke-heterofile er også blant de mest utsatte gruppene.

Økonomi, samliv og helse har betydning for livskvalitet

I gjennomsnitt svarer befolkningen i Norge litt under 7 på hvor fornøyd de er med livet alt i alt, på en skala fra 0-10. På spørsmål om man er fornøyd med ulike områder av livet, som egen helse, økonomi og bosted, og på spørsmål om opplevelse av mening, engasjement, optimisme og givende sosiale relasjoner, ligger alle snittene på mellom 6 og 8 i 2023. Tilfredshet med stedet der man bor er den indikatoren som får høyest skår (8,0), og tilfredshet med fysisk helse og med sin økonomiske situasjon er de som får lavest skår (6,2) av disse spørsmålene når vi ser på hele befolkningens svar under ett.  

Statistikken inneholder 12 indikatorer på subjektiv livskvalitet:

 • Tilfredshet med livet alt i alt (skala 0-10)
 • Tilfredshet med fysisk helse (skala 0-10)
 • Tilfredshet med psykisk helse (skala 0-10)
 • Tilfredshet med stedet man bor (skala 0-10)
 • Tilfredshet med fritid til rådighet (skala 0-10)
 • Tilfredshet med økonomisk situasjon (skala 0-10)
 • Optimisme for fremtiden (skala 0-10)
 • Opplevelse av mening (skala 0-10)
 • Opplevelse av engasjement (gjennomsnitt av flere spørsmål, skala 0,0-10,0)
 • Opplevelse av mestring (summering av flere spørsmål, skala 5-25)
 • Givende sosiale relasjoner (skala 0-10)
 • Tilstedeværelse av positive og negative følelser (skala -10 til +10)

Du finner tabeller over livskvalitet i SSBs statistikkbank. Der fordeles disse indikatorene etter mange forskjellige bakgrunnsvariabler. 

Gjennomsnittstall kan skjule store variasjoner og det kan ofte være mer meningsfullt å se på hvor mange som befinner seg nederst eller øverst på skalaen. Og ikke minst, hva som kjennetegner dem som opplever På de fleste indikatorene har svarene blitt gruppert slik at svar fra 0-5 angir en lav livskvalitet/skår, 6-8 angir middels livskvalitet/skår og 9-10 angir høy livskvalitet/skår.. Det varierer blant annet med økonomisk status, samlivsform, helsesituasjon og seksuell orientering.

Under kan du utforske hvor god livskvalitet vi oppgir å ha, sortert etter mange slike kjennetegn. I nedtrekksmenyen øverst kan du velge forskjellige indikatorer for livskvalitet. Blar du deg forbi grafikken kan du lese mer om utvalgte grupper av befolkningen og hvordan de oppgir å ha det.

Alle tallene til denne visualiseringen finnes i Statistikkbanken.

11 utvalgte livskvalitetsindikatorer som viser fordeling av andel med lav, middels og høy skår i prosent samt gjennomsnittlig skår gruppert på 11 grupper av kjennemerker (kjønn, alder, utdanningsnivå etc).

De 11 indikatorene er:

1. Tilfredshet med livet alt i alt

2. Tilfredshet med fysisk helse

3. Tilfredshet med psykisk helse

4. Tilfredshet med stedet man bor

5. Tilfredshet med fritid til rådighet

6. Tilfredshet med økonomisk situasjon

7. Optimisme for fremtiden

8. Opplevelse av mening

9. Opplevelse av engasjement

10. Opplevelse av mestring

11. Givende sosiale relasjoner

 

Bruksanvisning:
Velg indikatoren du ønsker å se på fra nedtrekksmenyen øverst. Du kan lese av verdier ved å bevege markøren over hvert felt.

Nederst til høyre finner du ikoner for å dele visualiseringen med andre, enten som URL eller kode for å bygge inn visualiseringen. Du kan også dele en skreddersydd visning. Klikk på nedlastingsikonet for å laste ned som bilde (.png, .pdf, .ppt) eller dataene (.xls eller .csv).

 

Metainformasjon:
Informasjon og dokumentasjon om tallene finnes i statistikken Livskvalitet.

 

Tallgrunnlag:

Alle tallene til denne visualiseringen finnes i disse Statistikkbank-tabellene.

 

Tilgjengelighet:

I denne interaktive visualiseringen tester vi ut presentasjon av tall fra Statistisk sentralbyrå på en alternativ og visuell måte, og løsningen kan anses som en pilot. Vi har lagt vekt på å utvikle slike visualiseringer med relativt liten ressursinnsats og brukt tredjepartsverktøy (her: Tableau Public). Hensikten er å få erfaring med nye formidlingsformer, samt få innspill fra brukere.

Tjenesten er optimalisert for større skjermer, og det kan være interaktivitet som ikke er like brukervennlig på mobile klienter. Verktøyet oppfyller de fleste krav til universell utforming, men datavisualiseringer er i seg selv nyttigst for personer med synssans. Send en forespørsel til kontaktpersonene dersom du ønsker tilgang til dette innholdet på en alternativ måte.

Mange unge opplever livet som lite meningsfylt

26 prosent av den voksne befolkningen opplever lav tilfredshet med livet alt i alt og 23 prosent opplever høy tilfredshet. Menn og kvinner oppgir stort sett ganske lik livskvalitet på de fleste indikatorene, med unntak av at en større andel kvinner oppgir lav tilfredshet med fysisk helse enn menn og menn er noe mindre fornøyd med sine sosiale relasjoner enn kvinner.

Det er større forskjeller i subjektiv livskvalitet når vi sammenligner ulike aldersgrupper. Unge voksne oppgir oftere dårlig livskvalitet enn dem som er litt eldre. Det gjelder på mange områder, men de unge skiller seg særlig ut med mange som opplever lav tilfredshet med psykisk helse og opplevelse av mening. På disse indikatorene oppgir mellom 37 og 40 prosent av 18-24-åringer lav skår, mens andelen med lav skår i befolkningen generelt ligger på mellom 25 og 28 prosent. Aldersgruppen 67-79 år oppgir høyest livskvalitet på de fleste områdene. Unntakene er opplevelse av mestring og fremtidsoptimisme, der en stor andel eldre oppgir lav skår.

Figur 1. Lav subjektiv livskvalitet, etter aldersgrupper. Utvalgte indikatorer. 2023. Prosent

Også i den eldste aldersgruppen 80 år og over ser vi noe av det samme mønsteret som for gruppen 67-79 år. De har relativt høye skårer i tilfredshet med livet, opplevelse av mening og tilfredshet med psykisk helse, men lave skårer i optimisme for fremtiden og opplevelse av mestring. I aldersgruppen 80 år og over er det imidlertid flere forhold som påvirker tolkningen av tallene, som for eksempel lav svarprosent og stor frafallsskjevhet, som gjør at tallene ikke er representative for alle eldre i befolkningen.

Populasjonen til Livskvalitetsundersøkelsen er personer som er bosatte i privathusholdninger. Dette betyr at personer som er bosatte på institusjon ikke regnes som en del av populasjonen undersøkelsen er ment å speile. Dette gjelder alle aldersgrupper, men har størst betydning for den eldste aldersgruppen, hvor en større andel bor på institusjon enn i de yngre aldersgruppene.

I tillegg er det flere forhold som gjør at de eldre som deltar i undersøkelsen kan være mindre representative for populasjonen 80 år og eldre. Livskvalitetsundersøkelsen gjennomføres som en spørreundersøkelse på web, og personer i alderen 80 år og eldre har lav svarprosent. En analyse av viser at den eldste aldersgruppen har større frafallsskjevhet, som betyr at de eldste som deltar i undersøkelsen skiller seg fra de som ikke deltar, i for eksempel utdanningsnivå og inntekt. Frafallsvekten som er beregnet for å gjøre opp for frafallsskjevhet i utvalget fungerer heller ikke tilstrekkelig for den eldste aldersgruppen. Eldre er også i større grad enn andre aldersgrupper forhindret fra å delta i undersøkelsen på grunn av dårlig helse, som gjør at vi får få svar fra eldre med dårlig helse.

Disse forholdene må tas i betraktning når man tolker resultatene for den eldste aldersgruppen i Livskvalitetsundersøkelsen.

Du kan lese mer om analysene av eldres representativitet i Livskvalitetsundersøkelsen her: Eldres representativitet i webundersøkelser

Samlivets betydning for livskvalitet

Vi vet fra tidligere undersøkelser at enslige ofte har dårligere levekår enn personer som bor sammen med en partner (se for eksempel Barstad 2016 og Sandvik 2018). Denne forskjellen ser vi også i egenvurdert livskvalitet i denne statistikken. Personer som bor sammen med en partner oppgir bedre livskvalitet enn Enslige er her definert som personer som ikke er gift eller har samboer. på de fleste områder.

I Livskvalitetsundersøkelsen har vi spurt enslige om de har kjæreste. Vi ser at enslige med kjæreste oftere har bedre livskvalitet enn enslige uten kjæreste, både enslige uten barn og enslige forsørgere. Det er spesielt store forskjeller når det gjelder fremtidsoptimisme og tilfredshet med fysisk helse. For enslige forsørgere er det i tillegg stor forskjell i opplevelse av mening, avhengig av om man har kjæreste eller ikke.

Blant enslige forsørgere, både med og uten kjæreste, er mer enn halvparten lite tilfreds med sin økonomiske situasjon, som viser at det er krevende å få endene til å møtes og at dette er en økonomisk utsatt gruppe.

Figur 2. Lav subjektiv livskvalitet, etter samlivsform. Utvalgte indikatorer. 2023. Prosent

Vi vet ikke sikkert om det er det å ha en kjæreste i seg selv som gir bedre livskvalitet for enslige, men det er nærliggende å tro at det å ha en fortrolig har betydning for hvordan man har det. Enslige er oftere ensomme enn dem som bor sammen med noen, og ensomhet er forbundet med lavere tilfredshet med livet (Støren og Rønning 2021, s. 62). Enslige uten kjæreste er mindre fornøyd med sine sosiale relasjoner enn dem med kjæreste og par som bor sammen.

Det er små forskjeller i livskvalitet når vi ser på hvor i Norge man bor. Det er også liten forskjell når vi sammenligner sentrale og mindre sentrale kommuner. Det er noe større andel med høy livskvalitet i de mest sentrale kommune når det gjelder tilfredshet med fysisk helse, opplevelse av mestring og givende sosiale relasjoner, enn i de minst sentrale kommunene. Motsatt er det en litt større andel som er tilfreds med fritid til rådighet i de minst sentrale kommunene, sammenlignet med de mest sentrale.

Personer utenfor arbeidslivet er mindre tilfreds med livet

Personer med Grunnskole som høyeste fullførte utdanning er laveste utdanningsnivå. Deretter kommer videregående skole, universitets- og høgskoleutdanning 1-4 år og universitets- og høgskoleutdanning over 4 år (høyeste nivå). Gjennomsnittlig livskvalitet blir bedre for hvert utdanningsnivå. opplever oftere lav livskvalitet enn personer med høyere utdanning. Det gjelder på alle indikatorene på livskvalitet som vi måler i denne statistikken, med unntak av tilfredshet med fritid til rådighet, der mønsteret ikke er like tydelig.

Vi ser også klare forskjeller i livskvalitet når vi sammenligner personer med ulikt inntektsnivå. Andelen som oppgir lav livskvalitet er mye større i gruppen som Laveste 25 prosent av inntektsfordelingen i befolkningen, justert for husholdningsstørrelse. enn i gruppen som Høyeste 25 prosent av inntektsfordelingen i befolkningen, justert for husholdningsstørrelse.. Størst er naturlig nok forskjellene mellom inntektsgruppene på spørsmål om økonomisk tilfredshet. Her oppgir mer enn halvparten av gruppen med lavest inntekt lav tilfredshet, mot 16 prosent i gruppen med høyest inntekt. Gruppen med lavest inntekt skårer imidlertid dårligere på alle indikatorene som vi har med i statistikken, sammenlignet med gruppene som tjener mer, det vil si også på indikatorer som vi ikke forbinder med økonomisk velstand, som opplevelse av mening og engasjement og givende sosiale relasjoner.

Det å stå i arbeid ser ut til å ha mye å si for hvordan vi har det. Det er stor forskjell i livskvalitet når vi sammenligner arbeidsledige og arbeidsuføre med yrkesaktive. I disse gruppene er det over halvparten som oppgir lav tilfredshet med livet alt i alt, mot 22 prosent blant yrkesaktive, slik figur 3 viser. Alderspensjonister er heller ikke i arbeid, men det skyldes livsfase, og pensjonister er blant gruppene med høyest livskvalitet på flere av indikatorene.

Figur 3. Tilfredshet med livet alt i alt, etter økonomisk status. 2023. Prosent

Arbeidsuføre er en gruppe med helseproblemer som helt eller delvis står utenfor arbeidslivet. Vi ser også at personer med Personer som oppgir at de har helseproblemer eller sykdommer som har vart eller forventes å vare i minst 6 måneder, og hvor dette skaper begrensninger i å utføre hverdagsaktiviteter. og personer med Personer som har hatt symptomer på psykiske plager (angst og depresjon) siste 14 dager, defineres ut ifra selvrapporterte svar på om man har vært plaget av nervøsitet, engstelse, følelse av håpløshet, tungsindighet eller vært mye bekymret (Hopkins Symptom Check List-5)., uavhengig av arbeidsmarkedsstatus, er blant gruppene hvor størst andel oppgir lav tilfredshet med livet, henholdsvis 42 og 62 prosent i 2023.

Ikke-heterofile er en utsatt gruppe

Personer med en annen seksuell orientering enn heterofil er også blant gruppene med dårligst livskvalitet. Det er flere unge enn eldre som oppgir at de har en Ikke-heterofile er her personer som ikke valgte heterofil, men enten homofil, lesbisk, bifil, panfil, skeiv, aseksuell, flytende eller annen seksuell orientering, på spørsmål om hvilken kategori som passer best., men også når vi sammenligner personer i samme aldergruppe, ser vi at de ikke-heterofile jevnt over skårer dårligere enn heterofile. Det samme er funnet i tidligere analyser av ikke-heterofiles subjektive livskvalitet og mer objektive levekår.

Innvandrere trekkes også ofte fram som en utsatt gruppe. Når vi ser på livskvalitet, varierer det litt fra indikator til indikator, men Innvandrere er her kun personer som selv har innvandret. Norskfødte med innvandrerforeldre er ikke inkludert i gruppen med innvandrerbakgrunn. Innvandrere er videre gruppert etter fødeland, med følgende todeling: 1) EU28/EØS, Sveits, USA, Canada, Australia and New Zealand. 2) Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utenom EU28/EØS/Sveits som helhet skiller seg ikke så mye fra den øvrige befolkningen på mange av indikatorene. På spørsmål om tilfredshet med økonomisk situasjon, fritid til rådighet og sosiale relasjoner oppgir innvandrere, og særlig innvandrere fra Afrika og Asia etc., noe oftere lav tilfredshet. Innvandrere er en gruppe med store variasjoner, og andelene som oppgis i tabellene skjuler til en viss grad at det kan være store forskjeller i livskvalitet mellom innvandrere med ulik landbakgrunn og botid i Norge.

Måling av livskvalitet i en urolig tid

Den nasjonale Livskvalitetsundersøkelsen har blitt gjennomført fire år på rad, fra 2020-2023. Tilfeldigheter gjorde at gjennomføringen av alle tre første rundene sammenfalt med store endringer i verdenssituasjonen. Den første runden av spørreundersøkelsen foregikk idet samfunnet stengte ned på grunn av pandemien, i mars 2020. Året etter, i mars 2021, levde vi under en rekke restriksjoner og noen steder i landet, som Oslo, stengte ned igjen. Ved gjennomføringen av undersøkelsen i mars 2022, var krigen i Ukraina akkurat brutt ut. Årets undersøkelse ble gjennomført i mars 2023, med en mer normal verdenssituasjon, men i en periode med sterk prisvekst og økende renter. Det er vanskelig å vite akkurat hvilken innvirkning de ulike omstendighene har hatt på resultatene av undersøkelsene, men det er sannsynlig at folk har følt mer på stress og bekymring enn de ellers ville ha gjort. Uansett viser Livskvalitetsundersøkelsen at tilfredsheten med livet og opplevelsen av mestring, engasjement og ulike følelser har vært relativt stabil i perioden.

Det var en liten nedgang i noen indikatorer fra 2020 til 2021, deriblant tilfredshet med livet, fysisk og psykisk helse, opplevelse av mening, engasjement og givende sosiale relasjoner. Denne nedgangen kan kanskje skyldes at befolkningen ved gjennomføringen av undersøkelsen i 2021 hadde levd ett år med pandemien og at det i noen områder var nye nedstengninger i denne perioden. For de fleste av disse variablene har nivået fra 2021 holdt seg ganske stabilt til 2023, men for tilfredshet med livet har nivået økt jevnt siden 2021. Befolkningens tilfredshet med livet gikk fra et nivå på 7,0 i 2020 til 6,6 i 2021, men har i 2023 økt til 6,8.

Andre indikatorer ser ut til å være mer påvirket av den økonomiske situasjonen med sterk prisvekst og økende renter. Tilfredsheten med sin egen økonomiske situasjon har i befolkningen i alt sunket fra 6,5 i 2021 til 6,2 i 2023. Endringen i opplevelsen av sin personlige økonomi er ulik for ulike grupper, og nedgangen i tilfredsheten er stor for blant annet unge, arbeidsledige, studenter og enslige forsørgere. Eldre og pensjonister har derimot ikke opplevd en nedgang i tilfredshet med økonomisk situasjon siden 2022.

Figur 4. Gjennomsnittlig skår (skala 0-10) på livskvalitetsindikatorer for befolkningen i alt (18 år og over). 2020-2023

Statistikken Livskvalitet er basert på data fra den nasjonale Livskvalitetsundersøkelsen som har blitt gjennomført årlig av SSB siden 2020. Undersøkelsen er en webbasert spørreundersøkelse som inneholder en rekke spørsmål om livskvalitet og levekår. I tillegg er det påkoblet registerinformasjon som gir bakgrunnsinformasjon om blant annet utdanningsnivå, inntekt og landbakgrunn.

Livskvalitetsundersøkelsen har hvert år et representativt utvalg på 40 000 personer 18 år og over, og mellom 38 og 44 prosent av utvalget har svart på undersøkelsen. På grunn av noe frafallsskjevhet blir svarene vektet slik at de skal være representative for befolkningen i Norge. Du kan lese mer om datainnsamlingen her: Livskvalitetsundersøkelsen 2022

Referanser

Barstad, A. (2021). Blir vi stadig mer ensomme? Hentet fra: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/blir-vi-stadig-mer-ensomme

Barstad, A. (2016). Opphopning av dårlige levekår. Rapporter 2016/32. Statistisk sentralbyrå. Hentet fra: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/_attachment/285523?_ts=1588ffd8b60

Hattrem, A. (red.) (2022). Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2022. Rapporter 2022/45. Statistisk sentralbyrå. Hentet fra: https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/inntekt-og-formue/artikler/okonomi-og-levekar-for-lavinntektsgrupper-2022/_/attachment/inline/4540b19c-5970-459f-90c5-87303795d7ad:9a49f11a05b66f7672557598b1ec60d746c4b6aa/RAPP2022-45.pdf

Sandvik, L. (2018). Enslige mer utsatt for fattigdomsproblemer. Hentet fra: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/enslige-mer-utsatt-for-fattigdomsproblemer

Støren, K. og Rønning E. (2021). Livskvalitet i Norge 2021. Rapporter 2021/27. Statistisk sentralbyrå. Hentet fra https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/levekar/artikler/livskvalitet-i-norge-2021