I statistikk blir ofte alle som bor uten samboer eller ektefelle omtalt som én gruppe, kalt enslige. Men i Livskvalitetsundersøkelsen 2022 har SSB spurt enslige om de har kjæreste. Resultatene er tydelige.

– Vi ser at enslige med kjæreste oftere sier at de har god livskvalitet enn enslige uten kjæreste. Det gjelder både de med og uten barn, sier seniorrådgiver Maria Engvik.

Enslige inkluderer her personer som bor alene, eller som bor sammen med andre som ikke er partneren deres – for eksempel i kollektiv.

32 prosent sier at de ikke bor sammen med en kjæreste eller ektefelle. Av disse sier 3 av 4 at de ikke har en kjæreste, mens 1 av 4 er i et forhold. 87 prosent av de enslige bor uten barn, mens 13 prosent er enslige forsørgere.

Blant enslige uten verken barn eller kjæreste er det 4 av 10 som oppgir å være Svarene har blitt gruppert slik at svar fra 0-5 angir lav livskvalitet/skår, 6-8 angir middels livskvalitet/skår og 9-10 angir høy livskvalitet/skår. Dette gjelder de fleste indikatorene i statistikken. Resten har middels eller høy tilfredshet med livet. Blant de som har kjæreste er 3 av 10 lite tilfreds med livet. Forskjellen er altså på hele 10 prosentpoeng. De enslige med kjæreste ligger omtrent likt med snittet for befolkningen generelt.

– Vi vet ikke om det å ha en kjæreste i seg selv er det som gir bedre livskvalitet for enslige, eller om det er andre forskjeller som spiller inn. Men det er nærliggende å tro at det å ha en fortrolig har betydning for hvordan vi har det, sier Maria Engvik.

Enslige forsørgere uten kjæreste er gruppen som oppgir lavest livskvalitet. Nesten halvparten av de spurte i denne gruppen oppgir å være lite tilfreds med livet.

– Enslige forsørgere er en utsatt gruppe som vi ser at ofte har flere levekårsproblemer. Mange kan nok oppleve det krevende å være alene med omsorgen for barn, sier Maria Engvik.

Figur 1. Tilfredshet med livet alt i alt, etter samlivsform. 2022. Prosent

I SSBs statistikkbank finner du nå tabeller over livskvalitet. Tabellene inneholder til sammen 12 indikatorer på subjektiv livskvalitet, fordelt på temaene Tilfredshet med ulike livsområder, Opplevelse av mening og mestring og Tilstedeværelse av positive og negative følelser. Livskvalitetsindikatorene fordeles etter bakgrunnsvariablene kjønn, alder, utdanningsnivå, inntektsgruppe, økonomisk status, samlivsform, landbakgrunn, helsesituasjon, seksuell orientering, fylke og sentralitet. De fleste tabellene har tidsserier fra 2020, som var første året Livskvalitetsundersøkelsen ble gjennomført.

Forskjellen i livskvalitet er størst blant unge voksne

Samboerskap og etablering av familie henger sammen med livsfase og alder. Det å være singel er vanlig tidlig i voksenlivet. Når vi sammenligner enslige med og uten kjæreste innenfor samme aldersgruppe, er forskjellene i livskvalitet størst for aldersgruppen 25-44 år.

Blant enslige uten kjæreste i denne aldersgruppen svarer nesten halvparten at de er lite tilfredse med livet alt i alt, og over 30 prosent svarer at de føler lite «Hvor fornøyd tror du at du vil være med livet ditt om fem år fra nå?». Enslige som har kjæreste, derimot, ligger på snittet for alle i gruppen uavhengig av samlivsform.

– Alderen 25-44 år er en tid i livet hvor mange får seg samboer og etter hvert egen familie. Det kan kanskje være ekstra vanskelig for enslige uten kjæreste hvis andre i omgangskretsen etablerer seg, og noen kan kjenne på at de ikke oppfyller forventninger om dette, sier Maria Engvik.

I aldersgruppen 45-66 år er forskjellene mindre mellom enslige med og uten kjæreste. I motsetning til andre samlivsformer, øker andelen med lav tilfredshet med livet for enslige med kjæreste fra aldersgruppen 25-44 år til 45-66 år, fra 30 til 36 prosent. 

Figur 2. Lav tilfredshet med livet alt i alt, etter aldersgrupper og utvalgte samlivsformer. 2022. Prosent.

Store forskjeller i økonomisk tilfredshet

Uavhengig av alder, er det store forskjeller i livskvalitet når vi sammenligner ulike samlivsformer. Det gjelder på mange av indikatorene som inngår i SSBs nye statistikk om livskvalitet, blant annet tilfredshet med fysisk og psykisk helse, tilfredshet med økonomisk situasjon, opplevelse av mening og givende sosiale relasjoner, i tillegg til fredstidsoptimisme og tilfredshet med livet alt i alt.

– Par som bor sammen, både med og uten barn, oppgir generelt bedre livskvalitet enn enslige. Og blant de enslige er det altså betydelige forskjeller mellom de med og uten kjæreste, sier Maria Engvik.

På flere av indikatorene oppgir enslige med kjæreste like god livskvalitet som par som bor sammen. Rundt 30 prosent opplever lav tilfredshet med fysisk helse blant par og enslige med kjæreste, mens andelen er over 10 prosentpoeng større for enslige uten kjæreste. Det samme mønsteret finner vi på opplevelse av givende sosiale relasjoner.

Når det gjelder tilfredshet med økonomisk situasjon, oppgir mer enn 6 av 10 enslige forsørgere uten kjæreste lav tilfredshet. Også blant enslige forsørgere med kjæreste er det mange som er lite tilfreds med sin økonomiske situasjon (52 prosent).

– Det viser at det kan være krevende å få endene til å møtes, og at enslige forsørgere er en økonomisk utsatt gruppe, sier Maria Engvik.

For enslige som ikke bor med barn, er det rundt 4 av 10 som er lite tilfreds med sin økonomiske situasjon, nesten dobbelt så stor andel som blant par uten barn (23 prosent).

Figur 3. Lav subjektiv livskvalitet, etter samlivsform. Utvalgte indikatorer. 2022. Prosent

Statistikken Livskvalitet er basert på data fra den nasjonale Livskvalitetsundersøkelsen som har blitt gjennomført årlig av SSB siden 2020. Undersøkelsen er en webbasert spørreundersøkelse som inneholder en rekke spørsmål om livskvalitet og levekår. I tillegg er det påkoblet registerinformasjon som gir bakgrunnsinformasjon om blant annet utdanningsnivå, inntekt og landbakgrunn.

Livskvalitetsundersøkelsen har hvert år et representativt utvalg på 40 000 personer 18 år og over, og mellom 38 og 44 prosent av utvalget har svart på undersøkelsen. På grunn av noe frafallsskjevhet blir svarene vektet slik at de skal være representative for befolkningen i Norge. Du kan lese mer om datainnsamlingen her: Livskvalitetsundersøkelsen 2022