Levekår

Region A Statistikker

Statistikk

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 12 av 12
Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2021

Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. I 2011 ble den nasjonale levekårsundersøkelsen samordnet med den EU-forordnede undersøkelsen Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC).

Endringer i spørreskjema til Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2021

Levekårsundersøkelsen EU-SILC er en årlig undersøkelse om inntekt og levekår som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå. Undersøkelsen brukes til offisiell statistikk og er en del av EU-SILC-samarbeidet koordinert av Eurostat. Norge har gjennomført EU-SILC siden 2003 og siden 2011 har EU-SILC-dataene blitt samlet inn i en felles undersøkelse sammen med den årlige nasjonale Levekårsundersøkelsen.

Barn i vedvarende lavinntekt klarer seg litt dårligere i utdanning og arbeid

Barn som vokser opp i husholdninger med lavinntekt har mindre sannsynlighet får å fullføre videregående skole og få seg jobb senere. Samtidig har norskfødte med innvandrerforeldre større sannsynlighet enn andre i lavinntekt for å få høyere utdanning og jobb senere i livet.

Få voksne i jobb i lavinntektshushold med barn

Voksne i lavinntektshusholdninger med barn har få og kortvarige jobber, lav lønn og kort arbeidstid. Innvandrere er overrepresentert i denne gruppen og har en sysselsettingsandel på knapt 40 prosent.

Barna som vokser opp i lavinntekt

I alt 2,1 prosent av barna som var under 10 år i 2010 tilhørte lavinntektsgruppen helt fram til 2019, og hadde dermed store deler av oppveksten i vedvarende lavinntekt. Barn med innvandrerbakgrunn opplevde dette langt oftere enn andre barn, noe som i stor grad skyldes mindre yrkesaktivitet blant foreldrene.

Livskvalitet i Norge 2021

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte mars 2021 en undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkningen.

Store sosiale forskjeller i livskvalitet

Personer med høy inntekt, utdanning og jobb er blant de med best livskvalitet. Utsatte grupper som skeive, arbeidsledige og personer med nedsatt funksjonsevne eller psykiske plager er de med dårligst livskvalitet.

Vi har blitt mindre fornøyd med livet under pandemien

Nesten 1 av 3 svarte at de var lite fornøyde med livet ett år etter pandemien kom til Norge. Det er flere enn ett år tidligere. Oslofolk skiller seg ut med en større nedgang i livskvalitet enn resten av landet.

Livskvalitetsundersøkelsen 2021

Våren 2021 gjennomførte Statistisk sentralbyrå (SSB) en nasjonal undersøkelse om livskvalitet. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Kjønn, identitet og seksualitet i kvantitative spørreundersøkelser

Dette prosjektet sammenfatter, systematiserer og drøfter relevante teoretiske, metodiske og empiriske bidrag som belyser best mulig praksis for undersøkelser med spørsmål om kjønnsidentitet, seksuell orientering og seksuell tiltrekning.

Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2020

Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. I 2011 ble den nasjonale levekårsundersøkelsen samordnet med den EU-forordnede undersøkelsen Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC).

Konsekvenser av korona: Ble innvandrerne hardere rammet?

Livskvalitetsundersøkelsen 2020 ble gjennomført i mars, og tyder på at noen aspekter ved innvandrernes livssituasjon utviklet seg til det verre etter at de inngripende koronatiltakene ble innført. Det gjaldt særlig for innvandrere fra landgrupper som Asia og Afrika. Den største endringen var en betydelig økning av andelen som ga uttrykk for sterk bekymring. Det ble også flere i denne gruppa som opplevde økonomisk usikkerhet, og tryggheten for å få offentlig helsehjelp ble svekket.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet levekår.