I 2022 endte nær 280 000 Etterforskede lovbrudd inkluderer alle lovbrudd som fikk en endelig rettslig avgjørelse av påtalemyndighet eller domstol i statistikkåret. Anmeldte lovbrudd henlagt som ikke-lovbrudd eller avgjort utenfor strafferetten, samt lovbrudd avgjort med forenklet forelegg er ikke del av statistikken. med en endelig rettslig avgjørelse, viser statistikken over etterforskede lovbrudd. Dette medførte 120 500 oppklarte lovbrudd med totalt 61 500 Siktede er de personene som politiet og påtalemyndigheten, i sin endelige avgjørelse, anser beviselig å ha begått et straffbart lovbrudd. I statistikkene over siktede i ett år telles en og samme person kun en gang, og siktede foretak er ikke medregnet. Se også beskrivelsene av siktelser og hovedlovbrudd.personer – det laveste antallet siktede siden starten av 1990-tallet. 

– Utviklingen har vist en nedgang i ferdig etterforskede lovbrudd over tid, men med noen årlige variasjoner. Økningen vi ser i 2022 skyldes en betydelig økning i særlig eiendomstyverier, sier Kari Malene Dyrstad, førstekonsulent i Statistisk sentralbyrå.

Denne utviklingen i statistikken over etterforskede lovbrudd har mange likhetstrekk med det som fremgår av statistikken over de anmeldte lovbruddene i 2022. Vi ser at nedgangen i ferdig etterforskede narkotikalovbrudd fortsetter. Det er også en betydelig økning i blant annet tyverier og bedragerier – en økning på henholdsvis 19 og 18 prosent sammenlignet med 2021.

Figur 1. Etterforskede lovbrudd, etter politiets avgjørelse. 2000-2022

Flere tyverier og bedragerier gir flere uoppklarte lovbrudd

Hvorvidt et lovbrudd ender opp med å bli oppklart eller ikke, varierer mellom de ulike De offisielle kriminalstatistikkene utgitt av SSB fordeler nå alle lovbrudd i 9 lovbruddsgrupper. Lovbruddsgruppene er ytterligere delt inn i flere nivåer med underliggende typer av lovbrudd. Se https://www.ssb.no/klass/. Disse typene kan i stor grad gjenfinnes i straffeloven av 2005., og de underliggende typene av lovbrudd. Utviklingen i kriminalitetsbildet har dermed stor betydning for mange av endringene i Oppklaringsprosenten er en beregning ut fra SSBs klassifisering av de rettskraftige avgjørelsene (se SSB Rapporter 2020/22, vedlegg D). Som hovedregel regnes alle lovbrudd hvor politi og påtalemyndigheten har siktet minst en person eller et foretak ved avsluttet etterforskning, som oppklarte. Lovbruddet regnes også som oppklart når påtalebegjæring mangler eller er trukket tilbake (hvor eventuelle gjerningspersoner ikke inngår i statistikkene over siktelser og siktede) og selv om domstolene senere kommer frem til en frifinnelse.over tid.

Oppklaringsprosenten har det siste året gått ned fra 49 til 43 prosent. Nedgangen har blant annet sammenheng med at langt flere lovbrudd er avgjort og henlagt på grunn av manglende opplysninger om gjerningsperson, og at færre lovbrudd har endt med tiltale.

- Samlet sett står tyveri og bedrageri for nesten hele økningen i de uoppklarte lovbruddene det siste året. Dette er lovbrudd som i stor grad henlegges, sier Kari Malene Dyrstad.

Nedgangen i narkotikasiktede fortsetter

Hvilke typer lovbrudd som oppklares er avgjørende for utviklingen i antallet siktede personer. Den betydelige nedgangen i oppklarte lovbrudd har medført over 61 500 siktede personer i 2022. Det er færre enn noe tidligere år med tilgjengelig sammenlignbar statistikk tilbake til begynnelsen av 1990-tallet.

Aller størst nedgang er det i antall siktede for rusmiddellovbrudd, og det skyldes i all hovedsak at færre er siktet for narkotikalovbrudd. Totalt er nærmere 8 200 personer registrert med nesten 12 300 Politiet og påtalemyndigheten må ha registrert en rettskraftig avgjørelse mot en gjerningsperson for at SSB skal definere en siktelse og en siktet person. De som siktes under etterforskningen, men ikke har status som gjerningsperson ved avsluttet etterforskning, er ikke med i statistikken. SSBs bruk av begrepene siktede, siktet og siktelse i kriminalstatistikkene er blant annet derfor ikke synonyme med tilsvarende juridiske begrep i straffeprosessloven § 82. for narkotikalovbrudd. Av disse igjen endte nær 5 300 personer opp som siktet med narkotikalovbrudd som sitt Dersom en person er registrert som siktet for flere enn ett lovbrudd, klassifiseres den siktede ut fra hovedlovbruddet. Det vil si det lovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff. Dette til forskjell fra de fulltellingene som fra og med årgang 2010 er gjort tilgjengelig i tabellene med Siktede i alt for hver lovbruddsgruppe..

Nedgangen i siktede for narkotikalovbrudd gjelder særlig narkotikaovertredelser etter straffeloven, samt legemiddellovens bestemmelser om bruk av narkotika. Nedgangen i narkotikalovbrudd har vi også sett tidligere år – også i statistikken over anmeldelser og i statistikken over straffereaksjoner.

Figur 2. Siktede etter type narkotikalovbrudd som hovedlovbrudd. 2002-2022

Flere unge jenter enn gutter tatt for tyveri

De siste årene har det vært en stadig økning i antall siktede Lovbrudd som anmeldes og beviselig er begått av personer under 15 år vil henlegges fordi gjerningspersonen ikke er strafferettslig ansvarlig. Disse lovbruddene regnes likevel som oppklarte og personene telles med som siktede i statistikken over ferdig etterforskede lovbrudd.. I 2022 er i alt 3 800 barn og unge i denne yngste aldersgruppen siktet for ett eller flere lovbrudd. Blant disse er om lag fire av ti 14 år og nær en tredel 13 år, ut fra gjerningstidspunktet til hovedlovbruddet. Økningen skyldes særlig at flere er siktet for eiendomstyveri.

- Flere jenter enn gutter under 15 år er siktet for tyveri i 2021 og 2022. Dette skyldes særlig en økning i antall jenter tatt for mindre tyveri fra butikk og andre salgssteder. For alle andre lovbruddsgrupper er det derimot klart flest gutter, sier Kari Malene Dyrstad.

Figur 3. Siktede med eiendomstyveri som hovedlovbrudd, etter kjønn. 5-14 år. Per 1 000 innbyggere

Flere oppklarte seksuallovbrudd

Flere seksuallovbrudd er i 2022 avgjort og oppklart. Færre gjerningspersoner er siktet, men likevel ser vi en kraftig økning i siktelser. Det gjelder i all hovedsak lovbrudd knyttet til pornografi samt fremvisning og fremstilling av seksuelle overgrep eller seksualisering av barn. Omfanget av seksuallovbrudd påvirkes særlig av store overgrepssaker, som kan ha en stor innvirkning på årlige variasjoner i statistikken. Store svingninger og variasjoner har vi også sett for anmeldte seksuallovbrudd