Fylkeskommuneregnskap

Oppdatert: 15. juni 2022

Neste oppdatering: 15. mars 2023

Netto driftsresultat som andel av brutto driftsinntekter
Netto driftsresultat som andel av brutto driftsinntekter
2021
7,4
prosent

Om statistikken

Fylkeskommuneregnskapet viser fylkeskommunenes samlede utgifter og inntekter i løpet av ett år. Regnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap. Statistikken gir styringsinformasjon om fylkeskommunenes økonomiske aktivitet og finansielle situasjon, på nasjonalt nivå.

Kommunene fører et finansielt orientert regnskap i tråd med kommuneloven og budsjett- og regnskapsforskriftene. Kommuneregnskapet er arbeidskapitalorientert ved at bevilgningsregnskapet skal vise all tilgang og anvendelse av midler. Arbeidskapitalen er lik differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Det innebærer at kommuneregnskapet sier noe om kommunens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser på kort og lang sikt.

Et grunnleggende regnskapsprinsipp i kommuneregnskapet er at regnskapet skal føres etter anordningsprinsippet. Dette prinsippet innebærer at alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året skal tas med i bevilgningsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapene avsluttes. At transaksjonen er «kjent» innebærer at varer og tjenester må være levert/utført eller mottatt i regnskapsperioden. Det er dermed ikke betalingstidspunktet som er avgjørende for regnskapsføringen, men som hovedregel anskaffelses- og anvendelsetidspunktet.

Årsregnskapet som ligger til grunn for statistikken består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap.

  • Driftsregnskapet omfatter løpende inntekter og utgifter medregnet avdrag på lån mv.
  • Investeringsregnskapet omfatter investeringsutgifter og finansiering av disse gjennom bruk av lån og andre kilder.
  • Bevilgningsregnskapet omfatter summen av drifts- og investeringsregnskapet.
  • Balanseregnskapet omfatter eiendeler, egenkapital og gjeld.

Bevilgningsregnskapet spesifiseres i henhold til kontoklasse, funksjon og art.

Kontoklasse skiller mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.

Funksjon angir hvilke formål inntektene og utgiftene knytter seg til, som for eksempel administrasjon, førskole, grunnskole, barneverntjeneste og avløpsrensing. Det er til sammen ca. 70 funksjoner for kommunene, og det samme antallet for fylkeskommunene. Oversikt over funksjonsinndelingene er gitt i veileder for regnskapsrapporteringen i KOSTRA som publiseres på KRD sine nettsider.

Artsinndelingen er felles for kommunene og fylkeskommunene, og beskriver hva slags utgift eller inntekt det gjelder. Den omfatter følgende hovedgrupper:

UTGIFTER:

Lønn og sosiale utgifter

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Overføringer

Finansieringsutgifter/finansieringstransaksjoner

INNTEKTER:

Salgsinntekter

Overføringer med krav til motytelse

Overføringer uten krav til motytelse

Finansieringsutgifter/finansieringstransaksjoner

Artsinndelingen omfatter også arter som skal spesifisere transaksjoner mellom kommuner og kommunale foretak (KF/FKF)og interkommunale selskaper (IKS). Formålet med disse artene er å kunne hensynta interne transaksjoner (kjøp og salg og overføringer) mellom kommunen og særbedriftene i konsernregnskapet. Oversikt over artsinndelingen er gitt i veileder for regnskapsrapporteringen i KOSTRA som publiseres på KRD sine nettsider.

Balanseregnskapet har oversikt over eiendeler (omløpsmidler og anleggsmidler) og gjeld og egenkapital (kortsiktig gjeld, langsiktig gjeld, egenkapital) og memoriakonti. I balanseregnskapet skal også motsektor angis. Oversikt over oppsettet av balanseregnskapet og sektorene er gitt i veileder for regnskapsrapporteringen i KOSTRA som publiseres på KRD sine nettsider.

Regnskapsbegrep: De enkelte funksjoner grupperes innenfor hvert tjenesteområde, og de enkelte arter aggregeres til forskjellige utgifts- og inntektsbegrep.

De 357 kommunene (i 2021) er gruppert i 17 grupper, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Grupperingen baseres på data for 2018, men er tilpasset den nye kommunestrukturen som gjelder fra og med 2020. Les mer i Kringlebotten og Langørgen: «Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2020». Rapporter 2020/48, Statistisk sentralbyrå.

Landets 11 fylkeskommuner er inndelt i seks regionale grupper der Oslo er egen gruppe.

Navn: Fylkeskommuneregnskap

Emne: Offentlig sektor

15. mars 2023

Seksjon for offentlige finanser

Kommuner - Data publiseres for alle kommuner, med gjennomsnittstall for kommunegrupper, fylker, landet med Oslo og landet uten Oslo.

Fylkeskommuner - Data publiseres for alle fylkeskommuner, med gjennomsnittstall for regioner og landet med Oslo og landet uten Oslo.

Bydeler i Oslo - Data publiseres for alle bydeler og med gjennomsnittstall for alle bydeler.

Årlig

Foreløpige tall publiseres 15. mars. Reviderte tall publiseres 15. juni i KOSTRA. De reviderte tallene for 2021 er sammenstilt av alle landets 10 fylkeskommuner (eksklusive Oslo) og 10 fylkeskommunale foretak (FKF) og interkommunale selskaper (IKS). Tall for Oslo presenteres sammen med kommunene.

Inngår i makroøkonomisk rapportering til EU v/ Eurostat samt OECD og IMF.

Endelige mikrodata for alle årganger fra og med 1972 er lagret som flatfiler på Linux.

Filbeskrivelser for det enkelte år er dokumentert i DataDok.

I revisjonsdatabasen ISEE Dynarev/Driller på Oracle lagres mikrodata for de siste årgangene.

Mikrodata fra og med regnskapsåret 1972 lagres også i SAS EnterpriseGuide. Data herfra benyttes ved uttak av data til forskjellige oppdrag.

Statistikken gir både oversikt over og detaljert informasjon om kommunenes og fylkeskommunenes økonomiske aktivitet på bakgrunn av regnskapstall. Den kan brukes for å belyse økonomisk situasjon, både over tid og ved sammenlikninger mellom kommunene.

Forskrift for budsjettoppstilling og regnskapsføring i kommunene, av 1. februar 1971, angir gjeldende kontoplan fra 1972 - 1990.

Forskrift for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper av 27. oktober 1993, angir kontoplan gjeldende fra 1991 - 2000. Regnskapet blir delt i to kontoklasser, med driftsregnskap og investeringsregnskap.

Forskrift av 15. desember 2000 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner § 1 jf. § 8 2. ledd, angir KOSTRA-kontoplan gjeldende fra 2001.

Forskrift av 18. oktober 2019 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner angir KOSTRA-kontoplan gjeldende fra 2020.

Data over kommunenes økonomi finnes publisert i NOS Kommunale Forhold i Norges Lands- og Bykommuner fra 1866 til 1874, og fra 1875 til 1883 i NOS Statistikk over Norges Kommunale Finanser, og fra 1884 til 1907 i NOS Kommunale Finanser. Videre fra 1908 til 1961 er tallene publisert i NOS Norges Kommunale finanser. I 1966 og 1971 ble kommuneregnskapene publisert i NOS Kommunerekneskapar. Fra 1974 til 1995 ble kommuneregnskapene publisert i NOS Strukturtall for kommunenes økonomi. I NOS Kommune-Norge i tall er kommuneregnskapstallene for 1996 og 1997 publisert. Tall for perioden 2001-2005 er publisert i NOS Kommuneregnskap 2001-2005

Oppdragsgiver for regnskapsstatistikken er Kommunal- og distriktsdepartementet.

Statistikken gir styringsinformasjon om kommuners og fylkeskommuners økonomiske aktivitet til bruk for politikere og statlige styringsorganer, kommuner og fylkeskommuner. Dessuten gir statistikken informasjon til media og allmennheten. I SSB inngår statistikken i nasjonalregnskapet og i de finansielle sektorbalansene.

Blant viktige eksterne brukere finner vi sentrale aktører som Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Blant andre viktige brukere er forskningsinstitusjoner, Kommunenes sentralforbund og Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi.

Kommuneregnskapsstatistikken innehar en helt sentral plass i rapporterings- og publiseringssystemet KOSTRA (KOmmune-STat- RApportering) som ble satt i fullskala drift fra regnskapsåret 2001.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Data fra fylkeskommuneregnskapet settes i KOSTRA sammen med tjenestedata til nøkkeltall som viser fylkeskommunens prioriteringer, dekningsgrader, produktivitet/enhetskostnader og utdypende tjenesteindikatorer.

I tillegg inngår fylkeskommuneregnskap i "konvertert" form i nasjonalregnskapet og finansielle sektorbalanser. Utviklingen av fylkeskommunenes økonomi påvirkes også av organisatoriske endringer slik vi har sett de siste årene ved ulike former for fristilling av fylkeskommunal virksomhet. Statistikken må derfor ses i sammenheng med statistikken for fylkeskommunekonsern. Konsern består av fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), fylkesinterkommunale samarbeider og fylkesinterkommunale selskaper (IKS). IKS ble inkludert i KOSTRA f.o.m. 2004.

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 2018 nr. 83 § 16-1, jf. forskrift av 18. oktober 2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner, forskrift av 21. oktober 2003 nr. 1445 om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunela og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet § 1, jf § 8, 3. og 4. ledd, samt statistikkloven (lov av 21.juni 2019 nr 32) § 10.

Kommisjonsforordning nr. 264/2000 om korttidsstatistikk for offentlige finanser.

Rådsforordning nr. 2516/2000 om føringsprinsipper for skatter og trygde- og pensjonspremier.

Kommisjonsforordning nr. 995/2001 om implementering av rådsforordning nr. 2516/2000.

Kommisjonsforordning nr. 1500/2000 om implementering av Rådets forordning (EF) nr 2223/96 med hensyn til offentlig forvaltnings utgifter og inntekter.

Rådsforordning nr 1221/2002 om ikke-finansielle kvartalsregnskap for den offentlige forvaltning og tjenester.

Statistikken dekker alle landets kommuner og fylkeskommuner, samt kommune- og fylkeskommunekonsern, og viser nivå og sammensetning av alle utgifter og inntekter, samt finansieringen av virksomheten. Oslo kommune er tillagt både kommunale og fylkeskommunale oppgaver. Kommunene er svært ulike både når det gjelder geografi, areal og folketall. Over halvparten av kommunene har mindre enn 5 000 innbyggere, mens det bare er 12 kommuner som har mer enn 50 000 innbyggere.

Kommunekonsern og fylkeskommunekonsern består av kommune/fylkeskommunale regnskaper, kommunale/fylkeskommunale foretak (KF/FKF), interkommunale selskaper (IKS) og interkommunale samarbeider.

Den enkelte kommune og fylkeskommunes regnskaper (bevilgningsregnskap og balanse) samt bevilgningsregnskap og balanse fra kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF), interkommunale selskap (IKS) og interkommunale samarbeider (kommunelovens § 27), som fører særregnskap.

Populasjonen er alle kommuner, fylkeskommuner, særbedrifter som fører egne regnskap, som kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF), interkommunale selskaper (IKS) og interkommunale samarbeider og baseres på totaltelling.

Data rapporteres elektronisk til SSB som filuttrekk fra kommunens og fylkeskommunens og særbedriftenes fagsystem for økonomi. Frist for rapportering er 22. februar.

Data kontrolleres før innsending ved hjelp av kontrollprogram for filuttrekk. Det kjøres en rekke konsistenskontroller og sumkontroller, som må tilfredsstilles for at regnskapsrapportene skal kunne sendes inn. Internt i SSB foretas det ytterligere kontroller, som blant annet at det er ført beløp på sentrale funksjoner (utgiftsområder) samt at det foretas rimelighetskontroller ved å sammenligne sentrale regnskapsdata mot forrige årgang og mot sammenlignbare kommuner.

Ved store og/eller mange feil og avvik kontaktes oppgavegiver og rettinger foretas ordinært ved innsending av ny og opprettet regnskapsrapport. Dataene publiseres på ulike nivåer, som grunnlagsdata og indikatorer. Grunnlagsdata er absolutte tall i 1000 kr publisert på forskjellige aggregeringsnivåer, mens indikatorer er forholdstall hvor aggregerte grunnlagsdata sees i forhold til hverandre og i forhold til befolkningstall.

For indikatorene vises i tillegg gjennomsnitt for kommunegrupper, fylket, fylkesregion og landet. Det benyttes veid gjennomsnitt for alle regnskapstall. Veide gjennomsnitt gir gjennomgående uttrykk for hvilke indikatorverdier innbyggerne i gjennomsnitt står ovenfor. Folkerike kommuner vil dermed telle mer enn kommuner med færre innbyggere. (Som vekter benyttes som regel kommunenes relative størrelse for innbyggere eller driftsutgifter/driftsinntekter målt i forhold til hhv det samlede innbyggertall eller de totale driftsutgifter/driftsinntekter for alle kommunene som inngår i gjennomsnittsberegningen). Ved beregning av snitt estimeres verdier for kommuner/fylkeskommuner med frafall i data for teller eller nevner. Landsgjennomsnitt vises både med og uten Oslo. Dette er begrunnet i at regnskapet for Oslo omfatter både kommunale og fylkeskommunale funksjoner, slik at tallene ikke alltid blir sammenlignbare.

Ikke aktuelt

Hovedregelen er at en ikke kan offentliggjøre tall dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, og dette medfører fare for identifisering, dvs. at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver eller annen identifiserbar person.

Det er brudd i tidsserien for regnskapstall mellom 2019 og 2020 for fylkeskommuner som har slått seg sammen i 2020. Det vil også være brudd for aggregerte tall som landet, landsdel mv.

Det er ikke laget tilbakegående tidsserier med regnskapstall for de nye fylkeskommunene. Dette først og fremst fordi en summering av hovedinntektskildene for fylkeskommunene, rammetilskudd og skatteinntekter, ikke vil gi et korrekt bilde av inntektene for den sammenslåtte fylkeskommunen. Disse størrelsene justeres hvert år gjennom inntektssystemet for fylkeskommunene (administrert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet). Rammetilskudd og skatteinntekter vil dermed ikke være nøytrale ved en sammenslåing av fylkeskommuner.

Fra og med 2020-regnskapet er det foretatt en revisjon av kommuneloven og tilhørende forskrifter, noe som også vil kunne gi brudd for enkelte variable. Større endringer i kontoplanen gjennomføres som regel bare ved revisjon av kommuneloven. Men for de fleste variable, vil det være sammenlignbare tall tilbake til regnskapsåret 2001 som var det første året der alle kommuner og fylkeskommuner var med i KOSTRA.

Regnskapstall før og etter innføringen av KOSTRA kan ikke sammenlignes direkte. En betydelig endring i de kommunale forskriftene også i 1991, medførte på tilsvarende måte som ved innføringen av KOSTRA i 2001, at regnskapstall før og etter 1991 ikke er direkte sammenlignbare. Og data for perioden 1972-1990 er heller ikke direkte sammenlignbare med data før og etter 1990.

Fra og med regnskapsåret 2014 inntektsføres MVA-kompensasjon for investeringsutgifter i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet som det ble i perioden 2004-2013. Denne endringen påvirker regnskapsstørrelser både i drifts- og i investeringsregnskapet og vil gi brudd i tidsserien mellom 2013 og 2014 for variable som brutto driftsinntekter og refusjoner og variable og indikatorer der disse variablene inngår i beregningen.

Til publisering av foreløpige tall 15. mars gjennomføres kun elektroniske kontroller. Disse kontrollene fanger ikke opp alle typer feil og det kan derfor forekomme feil i regnskapsstatistikken som publiseres den 15. mars. Ved publiseringen av opprettede tall den 15. juni er tallene kontrollert både av kommunene/fylkeskommunene selv og av SSB. Publiseringen gir til dels svært detaljerte opplysninger og SSB kontrollerer ikke alltid det mest detaljerte nivået, slik at feil kan forekomme.

Statistikken bygger på fulltellinger, men partielt frafall forekommer. Innrapportering av fylkeskommuneregnskapet er normalt fulltallig, mens det forekommer frafall i rapporteringen fra fylkeskommunale særbedrifter.

Til publiseringen 15. mars kan frafallet komme opp i 50 prosent av de rapporteringspliktige oppgavegiverne, mens frafallet til publiseringen 15. juni normalt er under to prosent.

Det beregnes nasjonale og regionale tall. Utover det foretas det ingen beregninger siden regnskapsstatistikken for øvrig publiseres på fylkekommunenivå.

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 2018 nr. 83 § 16-1, jf. forskrift av 18. oktober 2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner, forskrift av 21. oktober 2003 nr. 1445 om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet § 1, jf § 8, 3. og 4. ledd, samt statistikkloven (lov av 21.juni 2019 nr 32) § 10.

Kommunene/fylkeskommunene fører regnskapene i samsvar med kommuneloven av 22. juni 2018 og forskrift av 18. oktober 2019 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner samt forskrift av 21. oktober 2003 om rapportering fra interkommunale selskaper. De er pålagt å konvertere tallene til den obligatoriske kontoplanen i KOSTRA før tallene sendes til SSB. Det kan forekomme feil ved konverteringen av data og det kan også forekomme andre typer feil i kommunenes og fylkeskommunenes regnskapsføring. For å bidra til at alle fører regnskapene i tråd med forskrifter og lovbestemmelser og presisere eventuelle uklarheter i regelverket slik at alle kommuner og fylkeskommuner fører regnskapene i tråd med god kommunal regnskapsskikk, er GKRS (Foreningen for god kommunal regnskapsskikk) opprettet se GKRS

Kommuneregnskapsdata blir publisert som en del av KOSTRA som foreløpige tall 15. mars året etter regnskapsåret. Kommuner, fylkeskommuner og særbedrifter har frist til 15. april for å sende inn opprettede tall til publisering av reviderte tall den 15. juni.

Kontakt