Foreløpige tall for 2021 viser at kommunenes samlede brutto driftsutgifter fordelte seg på de ulike tjenesteområdene som uttrykt i figur 1:

Figur 1. Brutto driftsutgifter til kommunale tjenesteområder i prosent av totale brutto driftsutgifter. 2021

Tall er hentet fra tabell 12364 og 12362

Figur 2 viser fordelingen av de tilsvarende utgiftene i fylkeskommunene utenom Oslo:

Figur 2. Brutto driftsutgifter til fylkeskommunale tjenesteområder i prosent av totale utgiftsområder. 2021

Tall er hentet fra tabell 12361og 12163