Notater 2018/12

Utprøving av den nasjonale plandatabasen som grunnlag for geografiske analyser

Statistikk basert på kommuneplaner

I dette arbeidet er det gjennomført 9 geografiske analyser, der det viktigste datagrunnlaget er kommuneplanens arealdel hentet fra nasjonal plandatabase.

Dette er analysene som er gjennomført, og de viktigste resultatene: 

Planlagt framtidig arealformål. En ren opptelling av arealet som er planlagt til ulike formål i kommuneplanene. Områder avsatt til landbruk, natur- og friluftsformål, samt reindrift, altså LNFR-områder, utgjør 87 prosent av planområdene, mens bebyggelse og anlegg bare utgjør 2 prosent av arealet. 

Planlagt nedbygging. Analysen gir oversikt over hvilke arealtyper som finnes i områder som er planlagte til bebyggelsesformål, men som fortsatt er ubebygde. 75 prosent av arealet er skog eller åpen fastmark. Jordbruksarealer utgjør 6 prosent. 9 prosent av utbygginga er planlagt på myr. 

Arealbruk i utbygde boligområder. Arealbruk i områder som er planlagte til boligformål, og som allerede er bebygd. 64 prosent av områdene er i bruk til boligbebyggelse, veg utgjør 15 prosent av arealet, annen bebyggelse utgjør 12 prosent, mens ubebygde områder utgjør 10 prosent. 

Arealtyper i ikke-utbygde boligområder. Arealtyper i områder som er planlagte til boligformål, men som ennå ikke er bebygd. 65 prosent er skog, mens 17 prosent er planlagt på jordbruksarealer. Boligområder er altså i langt høyere grad enn andre bebyggelsesformål planlagt på jordbruksarealer. 

Nye boligbygninger og avstand til eksisterende bygg. Nesten halvparten av boligbygningene som er satt opp innen planformål bolig siste 5 år er bygd mindre enn 20 meter fra en eldre bygning. 

Nye boligbygninger og avstand til sentrum. Av boligbygningene som er satt opp innen planformål bolig siste 5 år er 30 prosent bygd mindre enn 1 kilometer fra en sentrumssone. 25 prosent er bygd mellom 1 og 2 kilometer fra en sentrumssone. Totalt finnes 65 prosent av de nye boligbygningene mindre enn 3 kilometer fra et sentrum. 

Nye boligbygninger og avstand til tettsted. Av boligbygningene som er satt opp innen planformål bolig siste 5 år er 60 prosent bygd innen det eksisterende tettstedet, altså som fortetting. 30 prosent er satt opp slik at de har ført til tettstedutvidelse, mens bare 10 prosent er bygd utenfor tettsted. 

Framtidige boligområder og avstand til sentrum. Av areal som er planlagt for boligformål, og ennå ikke er utbygd, ligger bare 10 prosent nærmere enn 1 kilometer fra en sentrumssone, mens 50 prosent av arealet ligger mer enn 5 kilometer unna. 

Framtidige boligområder og avstand til tettsted. Av areal som er planlagt for boligformål, og ennå ikke er utbygd, ligger 66 prosent innen, eller nærmere enn 1 kilometer fra et tettsted. Bare 16 prosent av arealet ligger mer enn 5 kilometer fra et tettsted. 

Resultatene er i hovedsak gitt som landstall, det vil si samlet for 308 casekommuner, eller for casekommunene fordelt på fylker. I den grad kommunetall er gitt er dette gjort bare for et fåtall kommuner, og da for å vise hvordan resultatene kan presenteres i statistikkbanken. 

Om publikasjonen

Tittel

Statistikk basert på kommuneplaner. Utprøving av den nasjonale plandatabasen som grunnlag for geografiske analyser

Serie og -nummer

Notater 2018/12

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Areal

ISBN (elektronisk)

978-82-537- 9709-0

Antall sider

57

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt