Nye tall fra nasjonalregnskapet viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge steg fra juni til juli. Fastlands-BNP lå i juli 0,5 prosent over nivået i februar 2020, den siste måneden før koronapandemien kom til landet. Veksten var bredt basert, men nedgang i varehandelen og forretningsmessig tjenesteyting dempet den samlede veksten i Fastlands-Norge.

- Varehandelen økt kraftig i mai, men falt litt tilbake i juli. Likevel er nivået høyt. Forretningsmessig tjenesteyting har også falt, som i stor grad skyldes reisebyrå- og reisearrangørvirksomheten. Sett bort fra disse næringene var veksten i juli sterk og på linje med de foregående månedene, sier seniorrådgiver og ansvarlig for månedlig nasjonalregnskap, Achraf Bougroug.

Flere næringer som har blitt hardt rammet av smittesituasjonen og restriksjonene vokste i juli, deriblant overnattings- og serveringsvirksomhet, kultur, underholdning og annen tjenesteyting, og transport utenom utenriks sjøfart. Sammen med forretningsmessig tjenesteyting ligger likevel disse næringene langt bak nivåene fra februar 2020.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2018=100

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2018=100

- Juli er en feriemåned og for noen næringer innebærer det lavere aktivitet, mens det er høysesong for andre. Dermed er det større usikkerhet rundt den underliggende veksten enn det er ellers i året, sier Bougroug.

Overnattings- og serveringsvirksomheten vokste kraftig i juli, i overkant av 20 prosent, og bidro mest til den samlede veksten i juli. Overnattingsstatistikken viser blant annet en økning i antall overnattinger fra samme periode i fjor. Kultur, underholdning og annen tjenesteyting bidro også til å trekke opp bruttoproduktet på fastlandet. Bruttoproduktet i varehandelen falt mer enn 3 prosent i juli, etter en svak nedgang måneden før. Likevel var nivået høyere enn før pandemien inntraff. Tall fra varehandelsindeksen viser til nedgang i detaljhandelen i juli som langt på vei kan tilskrives butikker med salg av byggevarer. Forretningsmessig tjenesteyting falt kraftig i juli, mye på grunn av reisebyrå- og reisearrangørvirksomheten. Vanligvis er sommermånedene høysesong i disse næringene. På grunn av reiserestriksjonene var imidlertid aktiviteten i år betydelig redusert sammenlignet med et normalår. Til tross for nedgang i varehandelen og forretningsmessig tjenesteyting vokste samlet aktivitet i tjenestenæringene 0,6 prosent i juli.

Industrien vokste 0,3 prosent i juli. Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater trakk utviklingen mest opp, sammen med trelast- og trevareindustrien. Leverandørindustrien, som har hatt en svak utvikling helt siden pandemien rammet, hadde derimot videre nedgang.

Annen vareproduksjon vokste 0,2 prosent mellom juni og juli. Det var nedgang i de ikke-konjunkturelle primærnæringene jordbruk og fiske. Kraftproduksjonen har falt svakt siden april, og nedgangen fortsatte i juli. Etter flere svake måneder var det vekst i bygge- og anleggsvirksomheten, som trakk opp næringsaggregatet samlet sett.

Utvinning av olje og gass vokste i overkant av 2 prosent. Samlet BNP for Norge, inkludert olje- og gassutvinning, rørtransport og utenriks sjøfart, økte dermed 0,7 prosent, målt i faste priser.

Figur 3. Utvalgte næringer. Faste 2018-priser. Prosentvis volumendring

Konsum

Husholdningenes konsum vokste 2,4 prosent i juli, som er noe sterkere enn i juni da veksten var 1,7 prosent. Både vare- og tjenestekonsumet steg, særlig hotell- og restauranttjenester trakk konsumet opp. Reisetrafikken til og fra utlandet tok seg opp i juli. Avinor rapporterer om over 40 prosent økning i antallet internasjonale passasjerer på sine terminaler i måneden sammenliknet med juli 2020. Dette gjør seg synlig i både nordmenns konsum i utlandet og utlendingers konsum i Norge, som begge vokste kraftig i juli.

Investeringer

Sesongjusterte bruttoinvesteringer i fast realkapital falt 1,4 prosent i juli. Den rullerende tremånedersveksten fra februar-april til mai-juli var på 0,6 prosent.

Husholdningenes boliginvesteringer falt over 6 prosent i juli. Igangsettingstallene for boliger viser en sterk nedgang fra samme måned året før. Igangsetting av nye boliger varierer fra måned til måned, og en bør derfor se utviklingen over noe tid. I tremånedersperioden mai-juli var boliginvesteringene 0,8 prosent lavere enn i perioden februar-april.

For bruttoinvesteringer i fast realkapital ellers er det generelt svak tilgang på månedsinformasjon. For petroleumsinvesteringer, investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning er informasjon om planlagte investeringer slik de er rapportert av selskapene, benyttet.

Eksport og import

I juli vokste eksporten 1,8 prosent, målt i faste priser. Eksporten trekkes spesielt opp av sivile skip og båter, men også naturgass. Eksporten av tradisjonelle varer falt i juli som blant annet skyldes nedgang i eksporten av elektrisk utstyr og metaller. Importen falt på sin side 3,5 prosent i juli, noe som i stor grad var drevet av tradisjonelle varer, deriblant andre industriprodukter, data- og elektronikk, samt biler.

Revisjoner

I forbindelse med nye månedstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Statistikkunderlaget som benyttes til beregningene, vil normalt ikke endres bakover, men sesongjusterte serier kan likevel revideres. Det skyldes at grunnlaget for sesongjusteringen endres når nye perioder tilføyes. Nasjonalregnskapet har utgitt en artikkel om revisjonene i det månedlige nasjonalregnskapet .

Under koronapandemien er usikkerheten større enn normalt. En må derfor være forberedt på større revisjoner, også fordi en kan få endringer i underlagsmaterialet for beregningene.

På enkelte områder er det innarbeidet ny grunnlagsstatistikk for tidligere måneder. Makrobildet er likevel fortsatt som tidligere publisert.

Torsdag 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra og med mars ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.