Artikler om konjunkturtendensene

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Stillstanden i norsk økonomi er snart over Konjunkturtendensene 14. juni

  Framover ventes aktiviteten i norsk økonomi å ta seg opp, samtidig som inflasjonen fortsetter å falle. Lavere inflasjon og reduserte renter hos våre handelspartnere gjør at styringsrenta etter hvert vil bli kuttet også i Norge.

 2. Venter reallønnsvekst i 2024 Konjunkturtendensene 15. mars

  Økt lønnsomhet i deler av industrien gir rom for reallønnsvekst i årene framover. Den økte kjøpekraften gjør at norsk økonomi vil være ute av lavkonjunkturen fra 2026.

2023

 1. Bråstopp i boligbyggingen gir rentekutt neste år Konjunkturtendensene 8. desember

  Høyere rente og økte kostnader for boligutbyggerne har bidratt til å strupe boliginvesteringene, noe som vil gi lavere vekst i norsk økonomi.

 2. Utsikter til lavere inflasjon Konjunkturtendensene 8. september

  Inflasjonen er på vei ned og rentetoppen er nær. Samtidig er husholdningenes disponible realinntekt svekket og til neste år ser det ut til at rentebelastningen kommer opp på sitt høyeste nivå siden 90-tallet.

 3. Svak kronekurs gir nok et år med reallønnsnedgang Konjunkturtendensene 9. juni

  Den siste tidens uvanlig store svekkelse i kronekursen gjør at det vil ta lengre tid før inflasjonen kommer ned mot inflasjonsmålet. Konsekvensen er nok et år med reallønnsnedgang og ytterligere to rentehevinger.

 4. Norsk økonomi er ved et vendepunkt Konjunkturtendensene 10. mars

  Veksten i den økonomiske aktiviteten vil bli litt lavere, arbeidsledigheten vil trolig øke og inflasjonen skal avta raskt gjennom 2023.

2022

 1. Rentetopp på 3 prosent i starten av 2023 Konjunkturtendensene 9. desember

  Norsk økonomi preges av lav arbeidsledighet, høy konsumprisvekst, fallende boligpriser og økende renter. På kort sikt ventes en moderat nedgang i økonomien, men BNP Fastland-Norge anslås likevel å være konjunkturnøytral de neste årene.

 2. Høy inflasjon sender norsk økonomi inn i en lavkonjunktur Konjunkturtendensene 9. september

  Bred prisvekst, økte renter og svakere vekstutsikter internasjonalt gir lavkonjunktur i Norge de nærmeste årene. Styringsrenta skal likevel opp ytterligere 1 prosentpoeng i år for å dempe den høye inflasjonen.

 3. Høy inflasjon og økte renter vil bremse veksten i norsk økonomi Konjunkturtendensene 10. juni

  Norsk økonomi er på vei inn i en høykonjunktur. Samtidig er inflasjonen rekordhøy. Det tilsier en rask renteoppgang i tiden framover. Kombinert med dempede utsikter internasjonalt vil dette bremse veksten i Norge.

 4. Norsk økonomi er på vei opp, men krigen i Ukraina skaper stor usikkerhet Konjunkturtendensene 18. mars

  Etter nok en gjenåpning er økonomien på vei tilbake til et normalt aktivitetsnivå. Krigen i Ukraina gir imidlertid betydelig svekkede vekstutsikter for våre handelspartnere i Europa, som også legger en demper på norsk økonomi.

2021

 1. Omikron skaper usikkerhet for norsk økonomi Konjunkturtendensene 3. desember

  Det har vært svært høy vekst i BNP Fastlands-Norge de siste månedene, og økonomien nærmer seg det vi anser som et normalt nivå. Selv om koronavarianten omikron skaper usikkerhet om den videre utviklingen, legger vi til grunn at den vil ha begrenset og midlertidig negativ effekt på økonomien.

 2. Økonomien er på vei opp, men krisen er ikke over Konjunkturtendensene 3. september

  Gjenåpningen av samfunnet er godt i gang og oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Koronapandemien vil likevel prege økonomien lenge. Styringsrenten ventes å øke gradvis til 1,75 prosent i 2024.

 3. Nå snur det: Normalisering av norsk økonomi i vente Konjunkturtendensene 4. juni

  Vaksineringen av befolkningen har kommet langt, og gjenåpningen av samfunnet vil gi et betydelig løft til den økonomiske aktiviteten i Norge framover. Den første rentehevingen kommer mest sannsynlig i september.