Musikk, teater og annen scenekunst

Fakta om musikk, teater og annen scenekunst

Ingress

Enten vi går på konserter eller teaterforestillinger eller selv spiller i kor eller korps, står scenekunst sentralt for nordmenn over hele landet. Her ser du tallene som viser hvor stort det profesjonelle tilbudet er, og hvor omfattende amatørinnsatsen er - både for voksne og barn.

Konserter og forestillinger

Antall tilskuere i 2022¹
Ikon av noter
Antall tilskuere i 2022¹
2 007 150
personer

¹På konserter eller forestillinger i musikk- og scenekunstvirksomheter som mottar statstilskudd

Andel av befolkningen som har brukt ulike tilbud siste tolv måneder

¹ Festival eller festspill i Norge der programmet først og fremst består av musikk eller annen kunst og kultur
Antall konserter og forestillinger i 2022,Billettinntekter i 2022
Antall konserter og forestillinger i 2022
10 569
arrangementer
Billettinntekter i 2022
3,93
millioner kroner

I musikk- og scenekunstvirksomheter som mottar statstilskudd

Tabeller

Tabell 1: Økonomiske nøkkeltal for musikk- og scenekunstinstitusjonar som mottok statlege pengar. Tusen kroner. 2022

Tabell 2: Musikk og scenekunst 2022 fra Kulturrådet (tableau.com)

Tabell 3: Statlige utgifter til musikk- og scenekunstformål. Regnskap. Tusen kroner.

Korps og kor

Skolekorps¹ i 2022,Voksenkorps i 2022
Skolekorps¹ i 2022
1 001
korps
Voksenkorps i 2022
601
korps

¹Skolekorps er hovedsaklig for barn, men har i enkelte tilfeller også voksne medlemmer, typisk på mindre skoler der det er vanskelig å stille et fullt korps

Medlemmer i skolekorps

Medlemmer i voksenkorps

Kor

Kor i 2021,Korsangere i 2021
Kor i 2021
2 526
kor
Korsangere i 2021
68 078
personer

Kilde: Norges korforbund

Kilde: Koralliansen

Antall korsangere i Norge¹

¹Antallet korsangere i 2020 er lavt fordi vi mangler rapportering fra flere organisasjoner

Kilde: Norges korforbund

Kilde: Koralliansen

Det finnes en del uorganiserte kor i Norge som ikke er medlem i kororganisasjonene som rapporterer til SSB.  Dette gjelder skolekor, virksomhetskor og lignende. Det reelle tallet på kor og sangere er dermed høyere enn det som vises her.

Barn og unge

Kulturskolen

Antall elever med plass i kulturskolen,Andel elever i grunnskolen med plass i kulturskolen
Antall elever med plass i kulturskolen
2022
97 461
personer
-1,3 prosent fra fem år før
Andel elever i grunnskolen med plass i kulturskolen
2022
12,9
prosent
-0,4 prosentpoeng fra fem år før
Elevplasser i kulturskolen etter område

Hvor mange som bruker kulturskolen i din kommune kan du se på siden for den enkelte kommune.

Søk opp kommunen: Kommunefakta

Den kulturelle skolesekken

Antall elever som deltok på arrangementer i Den kulturelle skolesekken i 2022

Grunnskolen,Videregående skole

Arrangementer i Den kulturelle skolesekken i 2022

Grunnskolen
42 189
arrangementer
Videregående skole
4 209
arrangementer

Tabeller

Tabell 8: Kulturskolen i Norge - andel og antall barn som er elever

Tabell 9: Kulturskolen i fylkene: Andel og antall barn som er elever

Tabell 10: Elevplasser i kommunal kulturskole, totalt og etter type

Tabell 11: Hvert fylkes elevplasser i kulturskolen, totalt og etter type

Tabell 12: Alder og kjønn for elever i kulturskolen

Tabell 13: Produksjoner fra Norsk scenekunstbruk i hele landet

Tabell 14: Produksjoner fra Norsk scenekunstbruk i hvert fylke i 2022

Tabell 15: Deltakere og arrangement i grunnskolen i Den kulturelle skolesekken

Tabell 16: Deltakere og arrangement i videregående skole i Den kulturelle skolesekken

Tabell 17: Grunnkoleelevers deltakelse i Den kulturelle skolesekken

Tabell 18: Elever i videregåendes deltakelse i Den kulturelle skolesekken

Tabell 19: Inntekter og utgifter i Den kulturelle skolesekken

Tabell 20: Spillemidler til Den kulturelle skolesekken fordelt til fylkeskommuner og direktekommuner

Tabell 21: Spillemidler til Den kulturelle skolesekken fordelt per fylke

Tabell 22: Økonomi i Den kulturelle skolesekken

Tabell 23: Kjønnsfordeling blant utøvende i Den kulturelle skolesekken i hvert fylke

Tabell 24: Kjønnsfordeling blant utøvende i Den kulturelle skolesekken etter kunst- og kulturuttrykk