Tall fra den nylig utgitte publikasjonen Kulturstatistikk 2020 gir et bilde av hvordan koronapandemien har påvirket kulturlivet. Som forventet ser vi store endringer fra 2019 på flere områder.

Færre besøk for bibliotekene, men flere nedlastinger

Folkebibliotekene opplevde i 2020 betydelig nedgang i både besøk og utlån av bøker, filmer og lydbøker. Totalt ble norske folkebibliotek besøkt nær 16 millioner ganger i 2020, mot 26 millioner besøk i 2019.

– Fra 2018 til 2019 var det en vekst i besøket på nær 4 prosent, men perioder med nedstengning i 2020 førte til færre besøk og en nedgang på 38 prosent fra 2019. I gjennomsnitt var det 2,9 besøk per innbygger på folkebibliotek i 2020, mot 4,8 året før, forklarer Line Gjermshusengen som er koordinator for Kulturstatistikk-publikasjonen.

I tillegg til lavere besøkstall er det også en nedgang i utlånstallene. Når det gjelder førstegangslån av bøker var det en nedgang på 20 prosent fra 2019.

– Vi ser at utlån av film og lydbøker har gått ned i 2020, men nedlastning av e-bøker har gått opp med 59 prosent fra 2019, sier Line Gjermshusengen.

Selv om utlån fortsatt er hovedaktiviteten til bibliotekene er de også arenaer for mange ulike arrangement, som kulturarrangementer, samtale- og debattarrangementer og opplæringskurs. Antall arrangementer har hatt en stigende kurve de siste årene, men i 2020 var det 30 600 arrangement, mot nær 64 000 året før. I 2020 var det til sammen 650 000 besøk på arrangementer, mot 1,7 millioner i 2019.

Mer enn halvert museumsbesøk

Museene merket også konsekvensene av pandemien. I 2020 var det registrert over 5,1 millioner besøk på museum, mer enn en halvering fra 2019, se figur 1.

Figur 1. Besøk i norske museum. Millioner

I 2020 var det totalt 2 420 utstillinger i museene, 244 færre enn i 2019. Gjennomsnittsbesøk per innbygger har ligget stabilt på 2 siden 2005, men i 2020 var nordmenn i gjennomsnitt én gang på et museum.

– Oslo stod for 28 prosent av det totale besøkstallet, og skiller seg ut med høyere besøk per innbygger, sammenlignet med gjennomsnittet, med 2,1 museumsbesøk per innbygger, forklarer Line Gjermshusengen.

I 2020 ble det avholdt rundt 4 400 arrangementer på museene, slik som åpne møter, seminarer, foredrag og lignende. Dette var en nedgang på 43 prosent fra året før.

Norske filmer hadde større del av kinobesøkene

I 2020 hadde 67 prosent av befolkningen vært på kino én eller flere ganger, de siste 12 måneder, mot en andel på 75 prosent i 2019. Kinobesøket har ligget på mellom 11-13 millioner siden 2001, mens i 2020 var det halvert til under 5 millioner besøk.

– Kino er til vanlig Norges mest brukte kulturtilbud utenfor hjemmet. En relativt stor del av befolkningen var på kino i løpet av året, men færre ganger enn tidligere år, sier Line Gjermshusengen.

I 2019 var det 27 besøkende per forestilling, et tall som gikk ned til 17 besøkende per forestilling i 2020. Om vi ser på besøkstallet på norske filmer utgjorde det nær 36 prosent av besøket i 2020, mot 18 prosent i 2019, se figur 2. I årboka til Bransje- og medlemsorganisasjonen for private og kommunale kinoer., som er dataleverandør til statistikken, forklares dette med at det ble satt opp flere norske filmer i 2020 enn i 2019.

Figur 2. Kinobesøk. Samlet besøk, utenlandske og norske filmer. Millioner

Tilgangen på utenlandske filmer ble dårligere som følge av pandemien. Mange amerikanske filmer ble holdt tilbake, og flere storfilmer ble lansert direkte på strømmetjenester.

– Tall for 2020 viser at det ble solgt 4,9 millioner kinobilletter, mot 11,3 millioner året før. Nedgangen i billettsalget er størst for utenlandske filmer på kino i Norge, sier Line Gjermshusengen.

Kulturstatistikk 2020 presenterer oppdaterte tall og statistikk for ulike områder relatert til kultur. Formålet med publikasjonen er å skildre og gi en samlet oversikt over den tilgjengelige statistikken for ulike kulturområder i Norge.