2022 er utpekt som frivillighetens år og i den forbindelse presenterer vi tall knyttet til Statistisk sentralbyrå sitt utviklingsprosjekt for kulturarvstatistikk.

–Det er blitt sagt at uten frivilligheten stopper Norge. All frivillig aktivitet bunner i et grunnleggende engasjement og interesse. Gjennom en spørreundersøkelse vi har utført på oppdrag fra Riksantikvaren kommer det frem at mer enn 40 prosent av befolkningen i 2021 og 2022 var svært eller ganske interessert i Kulturminner er alle spor etter menneskers liv og virke i det fysiske miljøet. Begrepet omfatter også steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til., Et område der kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. og Landskap som helt eller delvis er blitt omformet fra den opprinnelige naturtilstand på grunn av menneskers virksomhet., sier fagansvarlig for kulturarvsprosjektet, Hilde Sofie Frydenberg.

Figur 1. Interesse for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i andel av befolkningen. Prosent

Kilde: SSBs Omnibusundersøkelse 2. kvartal 2021 og 2022

Størst frivillig aktivitet for bevaring av kulturminner i nærmiljøet

17 prosent av befolkningen gjorde en frivillig innsats for kulturminner og kulturmiljø i 2022. Størst frivillig aktivitet finner vi i sammenheng med bevaring av kulturminner i nærmiljøet med 10 prosent av befolkningen. Tallene viser at 7 prosent av befolkningen har stilt opp med frivillig kulturminnearbeid gjennom deltakelse i møter og/eller på dugnader i 2022. 6 prosent av befolkningen var medlem av en frivillig kulturvernorganisasjon. Den frivillige aktiviteten for kulturminner og kulturmiljøer var høyest blant de som bor i spredtbygde strøk. Størst frivillig aktivitet finner vi blant personer i aldersgruppen 67-79 år. Mønstrene vi ser i 2022 samsvarer i stor grad med resultatene fra undersøkelsen i 2021.

I SSBs omnibusundersøkelse i andre kvartal 2021 og i 2022 ble det gjennomført en spørreundersøkelse på oppdrag fra Riksantikvaren hvor befolkningen ble spurt om holdning, engasjement og aktiviteter knyttet til kulturminner og kulturmiljøer. Foranledningen for oppdraget var Riksantikvarens arbeid med å utvikle indikatorer for utvikling av utøvelse av engasjement og ansvar, i form av frivillig aktivitet. Indikatorene og utvikling over tid kan du lese mer om på miljøstatus.no.

Frivillig innsats ved museene

Statistikk for museum og samlingar viser at det ved norske museer legges ned en betydelig frivillig innsats. I 2022 ble det registrert 163 frivillige årsverk, som utgjør nesten 4 prosent av de totale årsverkene ved museene.

–Vi antar at en del av den frivillige innsatsen vi finner gjennom spørreundersøkelsen om kulturminner og kulturmiljøer foregår nettopp ved museene, sier Frydenberg.

Figur 2. Frivillige årsverk ved museene

Interessen for kulturarv, kulturminner og kulturmiljøer fanges i noen grad også opp gjennom kulturbruksundersøkelsen og Norsk kulturbarometer. Her kommer det fram at mer enn 40 prosent av befolkningen besøkte et museum i 2012 og 2016. I koronaåret 2021 var det imidlertid 29 prosent av befolkningen som besøkte et museum.