Siden jaktåret 2019/2020 har utbytte fra rådyrjakta økt hvert år med en topp på 34 900 felte rådyr i jaktåret 2021/2022. Flest rådyr ble felt i Indre Østfold med 1 180 dyr og 755 i Larvik. Av de 43 700 jegerne som jaktet rådyr sist jaktår, hadde 15 600 felt rådyr.

Figur 1. Antall felte rådyr

Oppgang for rypejakta i Troms og Finnmark

Totalt ble det felt 157 500 ryper i løpet av jaktåret 2022/2023. Av dette var 109 700 liryper og 47 800 fjellryper. Det utgjør en nedgang på 1 prosent fra året før.  Med unntak av Rogaland, Nordland og Troms og Finnmark var det nedgang i utbytte i resten av landet. I Rogaland var det ingen endring. I Nordland og Troms og Finnmark økte utbytte med henholdsvis 10 og 40 prosent fra året før. I Troms og Finnmark ble det totalt felt 39 700 ryper. Til sammenligning ble det i tidligere Finnmark fylke alene felt over 100 000 ryper i jaktåret 2005/2006. 

Guovdageaidnu – Kautokeino er den kommunen hvor det ble felt flest ryper i 2022/2023. Her ble det felt  i alt 5 600 ryper, noe som er en oppgang på 33 prosent fra året før. Deretter fulgte Lierne og Rana med henholdsvis 4 600 og 4 300. I jaktåret 2022/2023 jaktet 43 900 rypejegere, noe som betyr at i gjennomsnitt felte hver av disse 4 ryper.

Figur 2. Kommuner med flest felte ryper. Antall felte ryper. 2022/2023

Flere felte villsvin

I alt ble det skutt 413¹ villsvin i løpet av jaktåret 2022/2023, en økning på 48² dyr fra året før. Villsvin er en forholdsvis ny art i Norge. Dyrene kommer fra Sverige og har etablert seg i kommunene langs svenskegrensen helt sør i Norge. Fortsatt er det her mesteparten blir felt, men også i innlandskommunene Kongsvinger, Våler, Åsnes og Elverum blir det felt villsvin. I Innlandet fylke ble 10 villsvin felt i jaktåret 2022/2023. Fortsatt blir flesteparten av villsvinene felt i Aremark og Halden, henholdsvis 173 og 172 dyr i hver av kommunene i 2022/2023.

¹ Tallet ble endret 15. september 2023.

² Tallet ble endret 15. september 2023. 

Figur 3. Antall felte villsvin

¹Tallet ble endret 15. september 2023.