Det ble innbetalt 624 milliarder skattekroner fra bosatte privatpersoner 17 år og over i Norge i 2021, viser nye tall fra statistikken Skatt for personer. Det er en økning på 13,7 prosent fra året før, og skiller seg ut fra foregående år.

– I gjennomsnitt har den årlige veksten i innbetalt skatt vært omkring 4 prosent de siste syv årene. 2021 er et tydelig unntak, sier førstekonsulent Jørgen Arntzen.

Det var ingen markante økninger i skattesatsene i 2021. Økningen i personskatt drives særlig av at de 10 prosent med høyest bruttoformue i befolkningen betalte inn 43 prosent mer i inntektsskatt på Alminnelig inntekt er skattepliktige inntekter fratrukket skattemessige fradrag, og brukes som grunnlag for å beregne kommuneskatt, fylkesskatt og fellesskatt. Alminnelig inntekt inkluderer – i tillegg til ordinær lønn – også næringsinntekter og kapitalinntekter, som aksjeutbytte og rente- og leieinntekter. i 2021 enn i 2020. Samme gruppe har hatt en økning på om lag 28 prosent i Sum inntekts- og formuesskatt til kommune, fylke og stat, samt medlemsavgifter til folketrygden. Inkluderer blant annet inntektsskatt på alminnelig inntekt, trinnskatt, trygdeavgift og formuesskatt, fratrukket skattefradrag.

– De med høyest formue tok ut vesentlig mer i utbytte sammenliknet med året før, noe som utløste utbytteskatt. Det handler antagelig om en varslet økning i utbytteskatten i 2022, sier Jørgen Arntzen.

Totalt tok skattytere ut 149 milliarder kroner i utbytte i 2021, som er en økning på 130 prosent fra året før. Personer som er blant de 10 prosent med høyest bruttoformue står for om lag 93 prosent av totalt utbytte.

Forrige utbytterekord var på 99 milliarder kroner i 2005, ettersom dette var siste året med skattefritt utbytte på aksjer. Da var det en kraftig økning i utbytte med et påfølgende stort fall året etter.

I 2022 ble Skattepliktig utbytte og gevinst på aksjer multipliseres først med en oppjusteringsfaktor (1,44 i 2021 og 1,60 i 2022) før det beskattes med 22 prosent. på utbytte økt fra 1,44 til 1,60. Det betyr for eksempel at å ta ut 1 million kroner i utbytte i 2021 i stedet for i 2022, utløste 35 200 kroner mindre skatt.

Figur 1. Skattepliktig aksjeutbytte. Milliarder kroner. Bosatte 17 år og eldre

Store regionale forskjeller

Skatt på aksjeutbytte tilfaller i stor grad skattyternes bostedskommune. Dermed vil det også være betydelige regionale forskjeller i skatteinntekter ut fra hvor de med store aksjeformuer bor. Når de 10 prosent med høyest bruttoformue i befolkningen betalte inn 43 prosent mer i inntektsskatt, fører dette til en skjevere inntektsfordeling mellom kommuner.

Kommuner med mye inntektsskatt per innbygger er eksempelvis Frøya, Bærum og Asker. Bø kommune hadde størst prosentvis vekst i inntektsskatt på 113 prosent.