Et Discussion Paper er en foreløpig versjon av et forskningsarbeid som forfatterne ønsker diskusjon rundt og innspill på, før de eventuelt reviderer og prøver å få publisert en endelig versjon i et vitenskapelig tidsskrift. Discussion papers blir kommentert av andre forskere i SSB før publisering, men både konklusjoner og metodevalg står for forfatterens egen regning.

En årlig formuesskatt er overflødig siden det er mer hensiktsmessig å skattlegge kapitalinntekter og diverse overføringer av formue ifølge Boadway og Pestieau (2019). Beskatning av bedriftsoverskudd i åpne økonomier med et globalisert kapitalmarked hemmer dessuten næringsinvesteringene. Gordon (1986) og Razin og Sadka (1991) viser at overskudd ikke bør beskattes i slike tilfeller. Beskatning av bedriftsoverskudd hemmer også næringsinvesteringer i deler av økonomien som ikke opererer i et globalisert kapitalmarked. Investeringseffekten blir imidlertid tilnærmet nøytralisert hvis selskapsskattesatsen er på linje med kapitalinntektsskattesatsen, og risikofri avkastning trekkes fra i en eventuell skatt på aksjonærer, se Sørensen, 2005a og 2022. Formue og kapitalinntekter (inntil normalavkastning) i åpne økonomier med et delvis globalisert kapitalmarked bør ikke skattlegges ifølge resultatene ovenfor.

Denne studien bidrar ved å beregne velferdskostnaden av å drive inn skatteinntektene ved å skattlegge kapitalinntekter, formue og arbeidsinntekter i en liten åpen økonomi med et delvis globalisert kapitalmarked. Studien viser at skattefinansieringskostnaden er lavere for skatt på formue enn for beskatning av arbeidsinntekt. Forklaringen er at skatt på formue innebærer å ta fra de rike uten å hemme insentivene til å investere i næringslivet. Studien viser også at skattefinansieringskostnaden forbundet med at selskaps- og kapitalinntektsskatten settes marginalt høyere enn tilsvarende skattenivå i utlandet er lavere enn skattefinansierings­kostnaden forbundet med en marginal økning i skatten på arbeidsinntekt. En evaluering av disse resultatene sammen med resultater fra tidligere empiriske og teoretiske studier avdekker at kostnadene ved skattlegging av kapitalinntekter og formue sannsynligvis vil øke med nivået på disse skattene. Ønsket om å skattlegge formue styrkes imidlertid også av evalueringen. Skatteutvalget 2022 anbefalte på sin side å ersatte deler av formuesskatten med skatt på arv.

Resultatene i denne studien er utledet i et enkelt modellrammeverk designet for moderate skattesateser på kapitalinntekter og formue. Rammeverket utelukker skatteomgåelse ved at velstående investorer flytter til utlandet, eller skatteunndragelse ved at formue overføres til skatteparadiser. Langsiktige virkninger av et svakere vern om privat eiendomsrett er også utelatt.