Et Discussion Paper er en foreløpig versjon av et forskningsarbeid som forfatterne ønsker diskusjon rundt og innspill på, før de eventuelt reviderer og prøver å få publisert en endelig versjon i et vitenskapelig tidsskrift. Discussion papers blir kommentert av andre forskere i SSB før publisering, men både konklusjoner og metodevalg står for forfatterens egen regning.

For å kunne besvare slike spørsmål har SSB utviklet skatteberegningsmodeller, som anvendes til å simulere effekter av endringer i beskatningen av individer og husholdninger. Den første av disse ble utviklet i 1972 under navnet LOTTE. Dagens modellsystem består av tre del-modeller: LOTTE-Skatt, LOTTE-Arbeid og LOTTE-Konsum.

Denne artikkelen gir en oversikt over modellene i LOTTE-familien. Siden LOTTE-modellene er beslektet med tilsvarende modeller i andre land, er det viktig å gjøre dem kjent for et internasjonalt publikum. Vi beskriver de tre modellene i detalj, hvordan de brukes i det norske beslutningssystemet og hvordan de har blitt anvendt i arbeider rettet mot et mer akademisk publikum (artikler i internasjonale tidsskrift).

LOTTE-Skatt anslår virkninger på skatteproveny og fordeling av endringer i inntekts- og formuesskatten for personer. I denne modellen tas det ikke hensyn til at skatteendringer kan påvirke adferd, f.eks. arbeidstilbudet. Datagrunnlaget til modellen bygger på informasjon fra skattemeldingen for alle personer bosatt i Norge, samt annen registerinformasjon på individnivå. LOTTE-Arbeid er utviklet for å beregne effekter på arbeidstilbudet når skattene endres. LOTTE-Konsum anvendes til å beregne fordelingseffekter av endringer i indirekte skatter, som merverdiavgift og særavgifter.