Inntekter i den eldre befolkningen

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. Sparing blant eldre Artikkel 21. desember

  For de fleste eldre øker formuen fram mot uttak av alderspensjon. Etter hvert som yrkesinntektene faller, avtar også veksten i formuen. De som valgte å ta ut tidlig alderspensjon ser ut til å ha en noe svakere vekst enn de som ventet.

 2. Flere eldre enn yngre betaler formuesskatt Artikkel 21. november

  Pensjonsreformen i 2011 bidro til skattelette for de fleste personer 62 år og over, men i årene etter økte skattebyrden gradvis tilbake til samme nivå. En høy andel eldre betaler formuesskatt, som i stor grad skyldes verdifulle boliger og lite gjeld, samtidig som flere er aleneboende.

 3. Minstepensjonister i parforhold Artikkel 28. august

  Minstepensjonister i parhusholdninger har bedre økonomiske levekår enn aleneboende minstepensjonister. Gjenlevendeordningene for alderspensjonister bidrar også til at flere av minstepensjonistene i parforhold får en inntekt over lavinntekt når de blir aleneboende.

2022

 1. Økt formue og boligformue blant eldre Artikkel 6. desember

  Eldre har jevnt over langt høyere formuer enn yngre, men også blant eldre er det store forskjeller, spesielt mellom de som eier bolig og ikke. Verdien på boligen er den viktigste delen av husholdningenes formue, også blant eldre, og økte boligverdier har bidratt til formuesøkning de siste årene.

 2. Pensjonsformue og tidlig alderspensjon Artikkel 24. januar

  De som velger å arbeide uten å ta ut tidlig alderspensjon blant ledere og ansatte i akademiske- eller høyskoleyrker har forholdsvis store pensjonsformuer. Slik er det ikke for de resterende yrkesgruppene. Her har de som arbeider langt mindre pensjonsformue enn de som tar ut alderspensjon.

 3. Mindre inntekter, men større formue for pensjonistene Artikkel 10. januar

  Overgangen til pensjonsalder fører til en realinntektsnedgang for eldre. Men det ser ikke ut til at denne aldersgruppen har begynt å tære på formuen, siden den fortsatte å øke også etter at de ble 67 år.

Tidligere artikler i samme serie (2013-2021)

Publisert: 26. april 2021

Blant 55-61-åringer er finans- og realformue langt mer ujevnt fordelt enn pensjonsformue. Pensjonsformuen bidrar relativt sett til en viss utjevning, men i absolutte beløp øker forskjellene fordi det stort sett er sammenfall mellom høy pensjonsformue og høy nettoformue.

Publisert: 18. august 2020

Etter pensjonsreformen i 2011 ble det mulig for personer 62 år og eldre å kombinere uttak av alderspensjon med yrkesinntekt. I denne rapporten følger vi 1949-kullet, som ble 62 år i 2011.

6. desember 2019

Andelen eldre i gruppen som har lavest inntekt, minker stadig. Noen eldre har likevel blitt hengende etter økonomisk, og det gjelder spesielt aleneboende alderspensjonister med minste pensjonsnivå. Mange har formue å tære på, men store deler av den er bundet opp i bolig.

27. juni 2019

Eldre har de siste 10 årene opplevd sterk samlet inntektsvekst, selv om veksten har avtatt noe de siste årene. Det er særlig i aldersgruppen 62-66 år at vi finner den sterkeste veksten. Inntektsøkningen for dem over 60 år er i hovedsak drevet av høyere yrkesinntekt og høyere alderspensjon. Det er de med lavest inntekt som har opplevd den relativt kraftigste veksten, selv om økningen i absolutte kroner har vært størst for dem med høyest inntekt.

14. november 2018

Halvparten av menn med yrkesinntekt mellom 62 og 67 år mottok også alderspensjon fra folketrygden. Det samme gjaldt hver fjerde kvinne.

28. august 2018

Én av fire menn og én av tre kvinner er 100 prosent uføre rett før pensjonsalder. De som ikke er uføre, opplever en klar inntektsnedgang når de blir pensjonister, mens de uføretrygdede får omtrent det samme utbetalt.

13. april 2018

Halvparten av 66 år gamle menn mottok tidlig alderpensjon i 2015. Bare 20 prosent av kvinnene i samme aldersgruppe mottok det samme.

30. august 2017

Blant alderspensjonistene er privat AFP vanligst blant de med relativt lave inntekter, men sammenlignet med alle 66-åringer er de ofte i øvre del av inntektsfordelingen.

7. mars 2017

Over 70 prosent av personer som er fylt 67 år, mottok tjenestepensjon i 2014, og det er nå nesten like vanlig for kvinner som for menn å få slik pensjon. Nesten 41 milliarder kroner ble utbetalt i tjenestepensjon til denne aldersgruppen i 2014, og denne pensjonen er en viktig inntektskilde

17. november 2016

De som betaler formuesskatt, blir stadig eldre. Nærmere én av tre personer over 65 år betaler formuesskatt, men for de fleste er beløpet relativt beskjedent.

11. november 2016

Blant personer mellom 62 og 66 år blir det stadig vanligere å kombinere jobb med tidlig uttak av alderspensjon fra folketrygden. 38 prosent av de yrkesaktive i denne aldersgruppen gjorde dette i 2014. Andelen menn som tar ut tidlig alderspensjon, er betydelig større enn tilsvarende andel for kvinner, særlig gjelder dette ansatte i privat sektor.

27. juni 2016

Husholdninger med personer som tar ut tidlig alderspensjon, har i utgangspunktet større nettoformue enn de som ikke tar ut, og denne forskjellen forsterker seg når den ene gruppen begynner å ta ut tidligpensjonen. Dette vises særlig i økte bankinnskudd gjennom perioden den tidlige pensjonen blir utbetalt.

25. august 2015

64 000 personer i aldersgruppen 62-66 år tok ut tidlig alderspensjon i kombinasjon med yrkesinntekt i 2013. Disse personene har hatt høyere yrkesinntekter og sterkere inntektsvekst enn resten av denne aldersgruppen. Å kombinere jobb med pensjon er vanligst blant menn.

27. oktober 2014

Personer som var 60 år i 2002, hadde noe lavere samlet inntekt før skatt ti år etter. Fordi skattereglene behandler pensjon lempeligere enn lønnsinntekter, hadde dette årskullet likevel en økning i inntekt etter skatt. De som var uførepensjonister som 60-åringer og var alderspensjonister ti år etter, hadde den sterkeste inntektsveksten.

21. oktober 2014

Eldre med relativt lave inntekter har fått skattelette etter pensjonsreformen i 2011, mens eldre med høye inntekter har fått en skatteskjerpelse. I 2012 var 60 prosent av dem som betalte formuesskatt over 60 år, og disse betalte 46 prosent av samlet formuesskatt.

25. juni 2014

Blant personer i aldersgruppen 62-66 år tok 20 prosent ut alderspensjon i 2012. Dette er en økning på 8 prosentpoeng fra 2011. De som kombinerer alderspensjon og yrkesinntekt, har i gjennomsnitt 50 prosent høyere samlet inntekt enn dem som har yrkesinntekt uten å ta ut tidlig alderspensjon.

25. juni 2013

Fra 2011 gjør nye regler det mulig for personer med tilstrekkelig opptjening å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Drøyt 35 000 personer i alderen 62-66 år tok ut alderspensjon i 2011. 62-åringer som mottok alderspensjon, hadde en gjennomsnittlig samlet inntekt på 608 000 kroner, hvorav 77 000 kroner i alderspensjon.