SSB analyse 2021/07

Store ulikheter i formue

Publisert:

Endret:

Blant 55-61-åringer er finans- og realformue langt mer ujevnt fordelt enn pensjonsformue. Pensjonsformuen bidrar relativt sett til en viss utjevning, men i absolutte beløp øker forskjellene fordi det stort sett er sammenfall mellom høy pensjonsformue og høy nettoformue.

Tidligere analyser har vist at eldre over 60 år har hatt en god inntektsvekst de siste årene (Sandvik, 2019), og at stadig færre eldre har lavinntekt (Normann, 2019). Eldre har også i gjennomsnitt høye formuer sammenlignet med yngre. Men eldre er en sammensatt gruppe, og ikke alle står like godt økonomisk rustet for pensjonisttilværelsen. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvilke økonomiske ressurser 55-61-åringene rår over. Dette er en aldersgruppe hvor mange snart kan velge å ta ut alderspensjon, og spørsmålet er hvem som står best økonomisk rustet for en fremtidig tilværelse som pensjonist målt etter størrelsen på formuen de har opparbeidet seg. Her skal vi se på både den formuen hver enkelt har bygd seg opp i form av finans- og realkapital, og på den beregnede pensjonsformuen som representerer store deler av den inntekten de skal leve av som pensjonister. Hvordan er formue fordelt blant personer som nærmer seg pensjonsalder? Er det de samme gruppene som har opparbeidet seg størst formue som også har størst beregnet pensjonsformue? Har pensjonssystemet en utjevnende effekt på fordelingen av økonomiske ressurser?

Nesten én million mer i nettoformue

Den voksne befolkningen har i gjennomsnitt i overkant av 2,5 millioner kroner i beregnet bruttoformue i 2018. Realkapital, som i all hovedsak består av boligformue, utgjør rundt 70 prosent av gjennomsnittlig bruttoformue. Resten av formuen består av finanskapital som bankinnskudd, aksjer og andre verdipapirer. Med en gjeld på rundt 860 000 kroner i snitt, har den voksne befolkningen en gjennomsnittlig beregnet nettoformue på vel 1,6 millioner kroner.

Formuestallene viser at de som nærmer seg pensjonsalder er en gruppe med høy formue. Personer i alderen 55-61 år, har over 2,6 millioner kroner i gjennomsnittlig nettoformue. Dette er 1,5 ganger så høyt som for den samlede voksne befolkningen.

Måling av formue på personnivå

Finans- og realformue er målt slik det fremgår av skattemeldingen. Når dette måles på personnivå slik som i denne artikkelen, må det tas visse forbehold. I mange sammenhenger vil formue betraktes som felles for personer i samme familie eller husholdning (OECD 2013). Fordeling av husholdningsformue på personer basert på den enkeltes skattemelding impliserer at formue betraktes som særeie. Alternativt kunne vi valgt å betrakte formuen som felleseie for de som bor sammen i par. Data fra inntekts- og formuesstatistikken viser for eksempel at dette ville ført til en langt jevnere kjønnsfordeling av formuen.

Det kan også være visse utfordringer knyttet til verdifastsettingen av enkelte komponenter. All formue og gjeld tar utgangspunkt i verdier før eventuelle verdsettingsrabatter. Det er likevel grunn til å tro at noen formuesobjekter er verdsatt for lavt i formuesstatistikken. Dette gjelder for eksempel verdien på unoterte aksjer (særlig de som er relatert til fast eiendom), hytter og fritidseiendommer, løsøre og innbo og dyre formuesobjekter som kunst og smykker. SSB har heller ikke fullstendig oversikt over formue som eies i utlandet av bosatte i Norge. Dette kan medføre at formuesverdiene for dem som befinner seg øverst i fordelingen undervurderes (Aaberge og Stubhaug 2018).

Pensjonsformue er en beregnet størrelse og representerer nåverdien av framtidige pensjonsytelser. Forenklet kan en si det representerer summen av de årlige pensjonsinntektene en person ville fått som alderspensjonist dersom han eller hun pensjonerte seg nå. Beregningene er på personnivå siden de i hovedsak avhenger av den enkeltes opptjening og inntektshistorikk. Summen de årlige pensjonsinntektene avhenger også av hvor lenge den enkelte er pensjonist. Det gjøres derfor antakelser om både pensjoneringstidspunkt og forventet levealder for å gi et mål på forventet pensjonsformue for den enkelte. Selv om vi holder oss til personer i denne artikkelen, bør det likevel understrekes at også pensjonsformue kan reflektere valg som er tatt på husholdningsnivå, slik som fordeling av omsorgsoppgaver, arbeid hjemme og yrkeskarriere (Smogeli og Halvorsen 2019, Fredriksen og Halvorsen 2019)

Over 5 millioner i pensjonsformue

Mange 55-61-åringer kan snart velge om de vil ta ut alderspensjon eller ikke, og dermed begynne å tære på den oppsparte pensjonsformuen. Pensjonsreformen i 2011 gjorde det mulig for de fleste som er født i 1949 eller senere å ta ut full eller gradert alderspensjon fra fylte 62 år, og fritt kombinere uttak av pensjon med yrkesaktivitet. I 2019 hadde 33 prosent av alle menn på 62 år startet uttak av alderspensjon, mens det gjaldt 13 prosent av alle kvinner på 62 år (Statistisk sentralbyrå 2020a.). Personer som mottar uføretrygd har imidlertid ikke denne muligheten, men blir automatisk overført til alderspensjon når de fyller 67 år. Siden flere kvinner enn menn mottar uføretrygd, er det en av forklaringene på hvorfor en større andel menn enn kvinner tar ut tidlig alderspensjon.

Pensjonsformue er sammensatt av flere komponenter. I norsk sammenheng kan de samlede pensjonsrettighetene komme fra folketrygden, offentlig tjenestepensjon, privat tjenestepensjon, avtalefestet pensjon (AFP) og individuelle pensjonsordninger. I beregningen av pensjonsformue tas det også hensyn til at formuen ikke er tilgjengelig før personen faktisk går av med pensjon, og selv da vil den ofte bli utbetalt som en annuitet i stedet for som et engangsbeløp. Man har altså ikke råderett over formuen på samme måte som med finans- og realformuen (Fredriksen og Halvorsen 2019). Men det at (nesten) alle har pensjonsformue, og at den er betydelig, gjør pensjonsformuen til et viktig element i vurderingen av den totale formuen. De første beregningene av nåverdien i 2017 viste et gjennomsnitt per person over 17 år på 2,9 millioner kroner (Smogeli og Halvorsen 2019). Nye beregninger for 2018, som også inkluderer kvalitetsforbedringer i datagrunnlaget, viser et gjennomsnitt på 3 millioner kroner (Halvorsen og Hetland 2021).

De som var 55-61 år ved utgangen av 2018 hadde i gjennomsnitt 5,27 millioner i samlet beregnet pensjonsformue. Hele 79 prosent kommer fra alderspensjon i folketrygden, mens offentlige og private tjenestepensjoner utgjør henholdsvis 13 og 8 prosent. Individuelle ordninger utgjør i gjennomsnitt svært lite, bare 0,4 prosent.

Stor ulikhet i formue blant eldre

For å måle ulikhet i formue for eldre som nærmer seg pensjonsalder (55-61-åringer) i befolkningen kan man bruke Gini-koeffisienten. På grunn av negative verdier i formue, er det ikke enighet om hvorvidt Gini-koeffisienten er et velegnet mål på fordeling av formue. Pensjonsformue har ikke negative verdier, så for denne formuen gjelder ikke samme problemstilling. Vi har likevel valgt å beregne Gini-koeffisienten også for finans- og realformue, da ved å nullstille negative formuesverdier. Vi finner da at Gini-koeffisienten for denne aldersgruppen er på 0,66, noe som indikerer en stor grad av ulikhet i fordelingen av formue blant personer som nærmer seg pensjonsalder. I tillegg får vi tallet 1,8 når vi deler gjennomsnittet på medianen, noe som også indikerer relativt stor ulikhet.

Sammenlignet med annen formue, er pensjonsformuen langt jevnere fordelt. Gini-koeffisienten for beregnet pensjonsformue i denne aldersgruppen er på 0,24, og fordelingsmålet vi får ved å dele gjennomsnitt på median er på 1,05.

Høy inntekt og stor formue

Figur 3 viser hvordan formueskomponentene beregnet realkapital, beregnet brutto finanskapital og gjeld fordeler seg etter inntekt. Blant dem med høyest inntekt, de som tilhører øverste inntektskvartil, er gjennomsnittlig nettoformue på 4,6 millioner kroner. Dette er mer enn dobbelt så høy formue som de som tilhører tredje inntektskvartil.

Figur 3. Realkapital, finanskapital og gjeld for personer 55-61 år etter inntektskvartil. Gjennomsnitt 2018

4. kvartil 3. kvartil 2. kvartil 1. kvartil
Beregnet bruttofinanskapital 2703000 609000 450000 1122000
Beregnet realkapital 3807000 2405000 1817000 1335000
Gjeld, markedsverdi -1892000 -919000 -598000 -386000

Blant personer i alderen 55- 61 år utgjør finanskapital 34 prosent av formuen. Finanskapital antas å være en mer likvid formue da den lettere lar seg omgjøre til kontanter, sammenlignet med realkapital som i hovedsak er boligen man bor i. Vi finner også store forskjeller på tvers av inntektskvartiler i form av formuens sammensetning. De med høyest inntekt har ikke bare en betydelig høyere formue, de har også i større grad formuen plassert i likvide objekter, sammenlignet med de 75 prosent av 55-61-åringene som har lavere inntekt. For fjerde kvartil er gjennomsnittlig brutto finanskapital på 2,7 millioner kroner. Dette er mer enn 4 ganger så høyt sammenlignet med de 75 prosentene med lavere inntekt.

Formuen blant de nedre 75 prosentene er derimot jevnere fordelt. De 25 prosentene med lavest inntekt har faktisk større nettoformue enn de med inntekt rett oppunder medianen (2 kvartil), og omtrent like stor nettformue som de som tilhører tredje inntektskvartil. Ser vi nærmere på sammensetningen av formuen til de nedre 75 prosentene, finner vi at beregnet realkapital (boligformuen) øker i takt med inntekt, mens bruttofinanskapital derimot er betydelig større for de 25 prosentene med lavest inntekt. De som tilhører laveste inntektskvartil har i gjennomsnitt 1,1 millioner kroner i finanskapital. Blant dem som tilhører andre kvartil er gjennomsnittet 450 000 kroner, og dem som tilhører tredje kvartal har i snitt rundt 600 000 kroner i finanskapital. Når vi ser på median nettoformue, er det derimot en tydelig inntektsgradient. Dette kan nok bety at en del i denne aldersgruppen med lav inntekt lever av avkastningen på finanskapital, snarere enn av lønnsinntekt. Fordelingsmålet gjennomsnitt over median viser også at det er betydelig spredning i nettoformuen blant laveste inntektskvartil, med et fordelingsmål på 4,3, sammenlignet med de øvrige inntektskvartil med fordelingsmål som varierer fra 1,3 til 1,7.

Gjennomsnittlig gjeld er derimot klart økende med inntekt over hele inntektsfordelingen. Dette må sees i sammenheng med både egenkapital og betjeningsevne. Jo høyere inntekt man har, jo høyere betjeningsevne har man og jo mer lån kan man få til blant annet å investere i formuesobjekter.

Også pensjonsformuen er ujevnt fordelt mellom inntektsgrupper, men her er økningen mer gradvis. 55-61-åringene i den laveste inntektskvartilen har i gjennomsnitt 3,34 millioner i beregnet pensjonsformue, mens gjennomsnittet i den øverste inntektskvartilen er 7,38 millioner. Alle deler av pensjonsformuen øker med inntekt, men relativt sett øker tjenestepensjonene mest. For alle inntektsgrupper utgjør pensjon fra folketrygden den største delen av den beregnede pensjonsformuen, men betydningen avtar noe med stigende inntekt. For dem med lavest inntekt utgjør folketrygden 93 prosent av den beregnede pensjonsformuen, mens det utgjør 69 prosent for dem med høyest inntekt.

Figur 4. Samlet pensjonsformue for personer 55-61 år, etter sammensetning og inntektskvartil. Gjennomsnitt 2018

4. kvartil 3. kvartil 2. kvartil 1. kvartil
Individuelle ordninger 38000 20000 15000 11000
Private tjenestepensjoner inkl. AFP 1138000 287000 170000 86000
Offentlige tjenestepensjoner inkl. AFP 1145000 968000 535000 152000
Alderspensjon fra folketrygden 5061000 4481000 3871000 3094000

Menn har nesten 1 million mer enn kvinner i nettoformue …

De fleste eldre i alderen 55-61 år er enten gift eller samboende (Statistisk sentralbyrå, 2018). Ved fastsetting av skatt står man som samboer og gift fritt til å fordele formuesobjekter seg imellom. Den skattemessige fordelingen av formue reflekterer derfor ikke nødvendigvis den faktiske fordelingen av formue blant parhusholdninger (se boks Måling av formue på personnivå). Kjønnsforskjeller i formue med inntekts- og formuesstatistikken som kilde er derfor vanskelige å tolke, men de kan likevel gi en pekepinn på fordelingen av formue mellom kjønnene.

Menn har en gjennomsnittlig beregnet nettoformue på 3 millioner norske kroner, mens kvinners gjennomsnittlige nettoformue er rett i overkant av 2,1 millioner kroner. Kvinners beregnede nettoformue utgjør dermed kun 69 prosent av menns formue. Videre er det også betydelige forskjeller i sammensetningen av formuen mellom kvinner og menn: Hele 77 prosent av kvinners bruttoformue er realkapital, mot 59 prosent for menn.

Figur 5. Realkapital, finanskapital og gjeld for personer 55-61 år etter kjønn. Gjennomsnitt 2018

Kvinner Menn Alle
Beregnet bruttofinanskapital 635000 1788000 1221000
Beregnet realkapital 2076000 2597000 2341000
Gjeld, markedsverdi -580000 -1306000 -948000

De resterende 23 prosent av kvinners formue er investert i finanskapital og utgjør i 635 000 kroner i gjennomsnitt. Til sammenligning har menn investert i gjennomsnitt rundt 1,79 millioner i finanskapital som bankinnskudd og aksjer og andre verdipapirer. Det er også kjønnsforskjeller i hvor kvinner og menn har plassert sin finansformue. For menn utgjør aksjer, aksjesparekonto og andre verdipapirer størstedelen av finansformuen (65 prosent). For kvinner er derimot bankinnskudd den største finansformuesposten (49 prosent).

Ser vi litt nærmere på kjønnsfordelingen av realkapitalen, finner vi at også her er kapitalen mer likvid for menn enn for kvinner. 84 prosent av realkapitalen består for kvinner av primærbolig, mot 77 prosent for menn. De resterende midlene er investert i sekundærbolig og næringseiendom, formuesobjekter som kan antas å være mer likvide enn primærbolig.

Kvinner har så vidt større median nettoformue enn menn, henholdsvis 1,46 millioner, mot 1,45 millioner blant menn. Det er imidlertid større spredning i formue blant menn enn blant kvinner. Fordelingsmålet gjennomsnitt delt på median er på 2,1 for menn, mot 1,5 for kvinner. Det er med andre ord mer skjevfordeling av nettoformue i retning av store verdier for menn enn for kvinner.

… men liten kjønnsforskjell i pensjonsformuen

Kjønnslikestillingsperspektivet var sentralt i debatten før innføringen av pensjonsreformen i 2011. Selv om det er en tett knytning mellom livslønn og pensjon, er det mekanismer i pensjonssystemet som bidrar til å tette kjønnsgapet (Bay m.fl 2015, Halvorsen og West Pedersen 2019). For aldersgruppen 55-61 år, utgjør kvinners gjennomsnittlige pensjonsformue 97 prosent av gjennomsnittet for menn. Det er altså betydelig mindre kjønnsforskjell enn det vi så for finans- og realformue, og også betydelig mindre forskjell enn det vi finner i inntekt. Menn har en høyere beregnet verdi fra folketrygden og fra private tjenestepensjoner, mens kvinner har høyere beregnet verdi fra offentlige tjenestepensjoner. Dette reflekterer naturligvis i stor grad yrkesaktivitet og sektortilhørighet gjennom yrkeslivet.

Figur 6. Samlet pensjonsformue for personer 55-61 år, etter sammensetning og kjønn. Gjennomsnitt 2018

Kvinner Menn Begge kjønn
Individuelle ordninger 15000 27000 21000
Private tjenestepensjoner inkl. AFP 250000 585000 420000
Offentlige tjenestepensjoner inkl. AFP 839000 565000 700000
Alderspensjon fra folketrygden 4076000 4176000 4127000

Store forskjeller etter utdanning

Det er en tydelige forskjeller etter utdanning når vi ser på formuesfordelingen blant dem i alderen 55- 61 år. Gjennomsnittlig beregnet nettoformue er 1,6 millioner kroner blant dem som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning. For dem som har fullført en høgskole- eller universitetsutdanning er gjennomsnittlig nettoformue mer enn dobbelt så høy; 3,8 millioner kroner.

Figur 7. Realkapital, finanskapital og gjeld for personer 55-61 år etter utdanning. Gjennomsnitt 2018

Universitet og høgskole Videregående Grunnskole
Beregnet bruttofinanskapital 1747000 1122000 745000
Beregnet realkapital 3206000 2212000 1502000
Gjeld, markedsverdi -1195000 -943000 -657000

En liknende gradient finner vi også for pensjonsformue. En av fire av 55-61 åringene har ikke utdanning over grunnskolenivå, og det er ikke overraskende at det er i denne gruppen vi finner dem med lavest pensjonsformue med en gjennomsnittsverdi på 3,81 millioner. Den største gruppen er dem som har videregående som høyeste fullførte utdanning, og her er pensjonsformuen oppe i 5,09 millioner. Blant dem med universitet og høgskole finner vi et gjennomsnitt på 6,71 millioner, altså 2,90 millioner mer enn dem med lavest utdanning.

Figur 8. Samlet pensjonsformue for personer 55-61 år, etter sammensetning, kjønn og utdanning. Gjennomsnitt 2018

Universitet og høgskole Videregående Grunnskole Kvinner Universitet og høgskole Videregående Grunnskole Menn Universitet og høgskole Videregående Grunnskole Begge kjønn
Individuelle ordninger 21000 15000 8000 36000 29000 14000 28000 23000 11000
Private tjenestepensjoner inkl. AFP 328000 261000 129000 997000 527000 235000 632000 408000 182000
Offentlige tjenestepensjoner inkl. AFP 1622000 529000 263000 1230000 371000 183000 1444000 441000 223000
Alderspensjon fra folketrygden 4577000 4086000 3401000 4639000 4324000 3387000 4605000 4218000 3394000

Når det gjelder de ulike komponentene i pensjonsformuen, er det en betydelig økning i alderspensjon fra folketrygden fra dem med grunnskole opp til dem med videregående. Økningen fra dem med videregående til dem med høyere utdanning er langt mindre. Det som likevel bidrar til at det blir en ganske stor økning i beregnet pensjonsformue fra dem med videregående til dem med høyere utdanning, er at sistnevnte gruppe har langt høyere beløp i de offentlige tjenestepensjonsordningene. Spesielt tydelig er dette for kvinner. De private tjenestepensjonsordningene har en jevnere utdanningsgradient, og er som nevnt viktigst for menn.

Innvandrere har betydelig lavere formue…

Om lag 12 prosent av alle bosatte personer i alderen 55-61 år er innvandrere, av disse har 44 prosent bakgrunn fra EU/EØS etc., 56 prosent har bakgrunn fra Asia, Afrika etc. I gjennomsnitt har disse lavere formue enn befolkningen uten innvandrerbakgrunn. Mye av forskjellen skyldes boligformue. I befolkningen som helhet eier åtte av ti sin egen bolig, og boligformue er som nevnt den største formueskomponenten i Norge. Blant innvandrere, selv de med lang botid i Norge, er imidlertid andelen som eier sin egen bolig relativt lav (Normann, 2017). Dette gjenspeiler seg også i opparbeidet formue. Innvandrere i alderen 56-61 år har i gjennomsnitt i overkant av 1,3 millioner i nettoformue. Befolkningen uten innvandrerbakgrunn i samme alder har dobbelt så høy nettoformue (se figur 9).

Figur 9. Realkapital, finanskapital og gjeld for personer 55-61 år etter innvandrerbakgrunn. Gjennomsnitt 2018

Innvandrer fra Asia, Afrika etc. Innvandrer fra EU/EØS etc. Befolkningen ellers
Beregnet bruttofinanskapital 326000 514000 1336000
Beregnet realkapital 1696000 1391000 2451000
Gjeld, markedsverdi -677000 -569000 -994000

Det er kun få tusenlapper som skiller gjennomsnittlig nettoformue blant innvandrere fra Afrika, Asia etc. og innvandrere fra EU og EØS land. Ser vi på de ulike formueskomponentene er de to innvandrergruppene likevel ikke så like. Dette kan nok sees i sammenheng med innvandringsgrunn. Arbeidsinnvandrere flytter oftere ut av Norge sammenlignet med familieinnvandrere og flyktninger (Dzamarija, 2013). Dersom formålet med å innvandre til Norge er arbeid, kan sparing i mer likvide midler være å foretrekke fremfor fast eiendom. Ettersom de fleste arbeidsinnvandrere er fra Europa (Ordemann, 2017), er det kanskje ikke så overraskende at eldre innvandrere fra EU- og EØS-land har opparbeidet seg en større gjennomsnittlig finanskapital (27 prosent av samlet gjennomsnittlig bruttoformue), sammenlignet med innvandrere fra Asia, Afrika etc. (16 prosent av bruttoformue).

… og også klart lavere pensjonsformue

Innvandrere fra EU/EØS har en gjennomsnittlig pensjonsformue på 2,82 millioner mens tilsvarende for dem fra Afrika, Asia etc. er 2,74 millioner. Det er flere mulige årsaker til at disse gruppene har relativt lave pensjonsformuer, rundt halvparten av det vi finner for befolkningen ellers. Siden innvandrere fra Afrika, Asia etc. i gjennomsnitt har en svakere tilknytning til arbeidslivet enn befolkningen ellers, vil det naturligvis innvirke på pensjonsformuen for denne gruppen. For innvandrere totalt vil botid være helt sentralt, ikke bare fordi det påvirker hvor mange år man kan ha vært yrkesaktiv og opparbeidet pensjonsrettigheter, men også fordi det påvirker muligheten for å oppnå minste pensjonsnivå. Kravet for å oppnå minste pensjonsnivå er minst 40 års trygdetid (nokså sammenfallende med botid), og ved kortere trygdetid avkortes minste pensjonsnivå tilsvarende. Personer med kort botid når de fyller 67 år kan søke om å få supplerende stønad som skal garantere at den samlede inntekten er på minste pensjonsnivå, men den er ikke regnet med i pensjonsformuen.

Figur 10. Samlet pensjonsformue for personer 55-61 år, etter sammensetning, kjønn og innvandrerbakgrunn. Gjennomsnitt 2018

Innvandrer fra Asia, Afrika etc. Innvandrer fra EU/EØS etc. Befolkningen ellers Kvinner Innvandrer fra Asia, Afrika etc. Innvandrer fra EU/EØS etc. Befolkningen ellers Menn Innvandrer fra Asia, Afrika etc. Innvandrer fra EU/EØS etc. Befolkningen ellers Alle
Individuelle ordninger 4000 11000 16000 4000 7000 31000 4000 8000 23000
Private tjenestepensjoner inkl. AFP 58000 180000 268000 129000 284000 644000 93000 242000 457000
Offentlige tjenestepensjoner inkl. AFP 451000 777000 873000 351000 300000 602000 401000 490000 737000
Alderspensjon fra folketrygden 2194000 2422000 4309000 2293000 1851000 4498000 2243000 2079000 4404000

Om vi deler opp botid i 10-års intervaller, ser vi en klar økning i gjennomsnittlig pensjonsformue etter hvert som botiden øker, fra 0,78 millioner for dem med 0-10 års botid til 4,49 millioner for dem med over 30 års botid. Når bortimot halvparten av innvandrerne i alderen 55-61 år har fra 0 til 20 års botid, trekker de gjennomsnittet ned.

Går vi litt nærmere inn i tallene, ser vi at tjenestepensjoner spiller en større rolle for innvandrere fra EU/EØS etc enn for innvandrere fra Asia, Afrika etc. I førstnevnte gruppe har dessuten kvinner nokså betydelig større pensjonsformue enn menn, noe som både skyldes bedre opptjening i folketrygden og mer i offentlig tjenestepensjon. Her vil både tid for innvandring og yrkeshistorien være viktige forklaringer. For innvandrere fra Asia, Afrika etc. finner vi ikke tilsvarende kjønnsforskjell.

Uføre – lav inntekt og liten formue…

Det er ikke alle som har muligheten til å stå i arbeid hele livet og personer med nedsatt inntektsevne kan ha rett til uføretrygd fra folketrygden som varer til man går av med alderspensjon ved fylte 67 år. Det er fortsatt blant de eldste man finner høyest andel uføretrygdede, selv om andelen unge uføre har økt (Statistisk sentralbyrå, 2020 b.). I aldersgruppen 55-61 år er en av fem uføretrygdet, og av disse igjen var seks av ti kvinner. Et annet kjennetegn ved uføretrygdede er en høyere andel med lavere utdanning. I 2018 hadde 36,8 prosent av alle uføre i alderen 55-61 år grunnskole som høyeste utdanningsnivå. Kort utdanning er knyttet til lavere inntektsnivå, og dermed mindre midler til å plassere i formuesobjekter.

Inntekts- og formuesstatistikken viser at uføretrygdede i tillegg til å ha lav inntekt, også har lavere formue, sammenlignet med resten av befolkningen. Samtidig som gjennomsnittlig beregnet nettoformue for alle 55-61-åringer er på 2,6 millioner kroner, har uføretrygdede i samme alder en nettoformue på i snitt 1,4 millioner kroner. Videre består størsteparten av uføres formue av realkapital, som i hovedsak består av egen bolig. Blant 55-61 åringer som ikke er uføre, er i snitt 36 prosent av formuen plassert i mer likvide midler. Blant uføretrygdede utgjør finanskapital kun 20 prosent av gjennomsnittlig bruttoformue.

… og mer avhengige av folketrygden

I gjennomsnitt har uføre 55-61-åringer en samlet pensjonsformue som ligger 1,92 millioner lavere enn for dem som ikke er uføre. Den naturlige forklaringen på dette er naturligvis store forskjeller i yrkesaktivitet og inntektsnivå over tid. Nå vil en del av de uføre også bli omtalt med yrke og næring likevel, siden uføretrygd kan kombineres med arbeid, men statistikken over uføretrygdede viser at nesten tre av fire uføre i alderen 55-61 år ikke kombinerer trygd og arbeid i det hele tatt (Statistisk sentralbyrå, 2020c.).

Lav yrkesaktivitet gjenspeiles også i at en relativt liten andel av uføres samlede pensjonsformue kommer fra tjenestepensjoner, nesten ni av ti kroner stammer fra folketrygden. I gjennomsnitt har uføre i alderen 55-61 år en samlet beregnet pensjonsformue på 3,73 millioner, mot 5,65 millioner for dem som ikke er uføre. Kvinner er i klart flertall blant uføre, og de har også 0,42 millioner høyere beregnet pensjonsformue enn uføre menn. Noe av denne forskjellen kan skyldes at kvinner har høyere forventet levealder og dermed lengre pensjonsperiode enn menn. Det at uføre kvinner oftere kombinerer trygd og arbeid enn uføre menn kan også bidra. Vi ser blant annet at uføre kvinner har en betydelig høyere beregnet verdi fra offentlige tjenestepensjoner enn det uføre menn har.

Høye formuer for ledere og i yrker med krav til høyere utdanning

Lønn, inntekt og formue henger nøye sammen. Lønn er en viktig inntektskilde og inntektsnivået har betydning for hvor mye man kan spare og investere. Blant de 448 013 personene i alderen 55-61 år vi ser på her, har vi opplysninger om yrke for 321 651 personer i november 2018 (se boks om datagrunnlag), og det er ikke unaturlig at de i yrker med de høyeste lønningene også har størst gjennomsnittsformue.

Vi finner den største formuen blant ledere, som i gjennomsnitt har nær 6,2 millioner kroner i nettoformue. Ser vi på de ulike delen av formuen, ser vi at denne yrkesgruppen også har mye av formuen, 54 prosent, plassert i finanskapital. Likevel har de også høyere gjennomsnittlig realkapital sammenlignet med de andre yrkesgruppene med 3,7 millioner kroner i gjennomsnitt. Dette er rundt 656 000 kroner mer enn gjennomsnittet til personer ansatt i akademiske yrker. Dette til tross for at personer i akademiske yrker har 75 prosent av formuen sin plassert i realkapital.

Figur 11. Realkapital, finanskapital og gjeld for personer 55-61 år etter yrke. Gjennomsnitt 2018

9 Renholdere, hjelpearbeidere mv. 8 Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 7 Håndverkere 6 Bønder, fiskere mv. 5 Salgs- og serviceyrker 4 Kontoryrker 3 Høyskoleyrker 2 Akademiske yrker 1 Ledere 0 Militære yrker
Beregnet bruttofinanskapital 303000 480000 696000 1018000 402000 652000 1130000 1008000 4392000 654000
Beregnet realkapital 1294000 1781000 2000000 1505000 1696000 2228000 2843000 3047000 3703000 2919000
Gjeld, markedsverdi -517000 -876000 -854000 -718000 -568000 -729000 -1194000 -1062000 -1915000 -1497000

De som arbeider i akademiske yrker og høyskoleyrker har mindre enn halvparten av det lederne har i gjennomsnittlig nettoformue, men nettoformuer på henholdsvis 3,0 millioner og 2,8 millioner er likevel relativt høyt sammenlignet med andre yrkesgrupper. Det er blant renholdere og hjelpearbeidere vi finner lavest gjennomsnittlig nettoformue; i overkant av en million kroner. Personer som jobber med salg- og service har rundt 1,5 millioner i gjennomsnittlig nettoformue, og håndverkere har i overkant av 1,8 millioner. Personer som jobber i kontoryrker har noe høyere gjennomsnittlig nettoformue på 2,2 millioner kroner, men fortsatt lavere enn snittet for hele populasjonen samlet (2,6 millioner kroner).

Vi bør imidlertid være oppmerksomme på at det er kan være stor spredning nettoformuen. Spesielt blant ledere er det noen som drar opp gjennomsnittet betydelig. Forholdet gjennomsnitt over median for ledere er på 2,4, mot 1,4 blant dem i akademiske yrker og høyskoleyrker. Blant ledere er det en overvekt av menn; 67 prosent av lederne er menn. Selv innenfor samme yrkesgruppe er det kjønnsforskjeller i formue. Beregnet nettoformue blant mannlige ledere er på 7,4 millioner. Dette er mer enn dobbelt så høyt som for kvinnelige ledere, hvor tilsvarende beløp er på nesten 3,6 millioner kroner. I yrker som krever høyere utdanning på minimum 4 år (akademiske yrker) er det derimot en overvekt av kvinner (60 prosent). Likevel er beregnet gjennomsnittlig nettoformue på nesten 3,4 millioner kroner for menn, mot 2,7 millioner kroner for kvinner. I militære yrker er det derimot betydelig flere menn (883 menn mot 77 kvinner), og de få kvinnene i denne yrkesgruppen har en gjennomsnittlig nettoformue på 1 million kroner mer enn sine mannlige kollegaer.

Militære yrker er den klart minste yrkesgruppen, men også dem som i gjennomsnitt har høyest pensjonsformue, 9,70 millioner. Avstanden er merkbar til ledere, der gjennomsnittet er 7,18 millioner. I motsetning til nettoformue, er det kvinnene som har den høyeste gjennomsnittlige pensjonsformuen blant ledere. Med 7,49 millioner kroner har de 0,46 millioner mer enn menn.

Resultatene for yrkesgrupper reflekterer dessuten i stor grad forskjellene vi så etter utdanning. Yrkesgrupper med krav til høyere utdanning, som akademiske yrker og høyskoleyrker kommer i gjennomsnitt godt ut med henholdsvis 6,98 og 6,17 millioner i beregnet samlet pensjonsformue. De resterende yrkesgruppene befinner seg under gjennomsnittet for alle i aldersgruppa, og dårligst ut også for pensjonsformue kommer renholdere, hjelpearbeidere mv. som i gjennomsnitt har bare 3,77 millioner i samlet pensjonsformue.

En stor yrkesgruppe som også kommer relativt dårlig ut, er salg- og serviceyrker. Der finner vi en gjennomsnittlig pensjonsformue på 4,70 millioner. Tre av fire i denne yrkesgruppen er kvinner, men det er relativt liten forskjell i pensjonsformue mellom kvinner og menn. Den yrkesgruppen med skjevest kjønnsfordeling er håndverkere, der 19 av 20 er menn. Det er også en yrkesgruppe med relativt lav pensjonsformue, 4,48 millioner.

Figur 12. Samlet pensjonsformue for personer 55-61 år, etter sammensetning og yrke (1-siffer). Gjennomsnitt 2018

9 Renholdere, hjelpearbeidere mv. 8 Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 7 Håndverkere 6 Bønder, fiskere mv. 5 Salgs- og serviceyrker 4 Kontoryrker 3 Høyskoleyrker 2 Akademiske yrker 1 Ledere 0 Militære yrker
Individuelle ordninger 10000 20000 19000 33000 13000 20000 26000 24000 37000 38000
Private tjenestepensjoner inkl. AFP 150000 434000 335000 189000 141000 371000 805000 547000 1022000 68000
Offentlige tjenestepensjoner inkl. AFP 339000 242000 168000 204000 584000 463000 607000 1650000 1103000 4501000
Alderspensjon fra folketrygden 3269000 4106000 3962000 3771000 3966000 4297000 4728000 4762000 5021000 5096000

Blant forhold som bidrar til å øke pensjonsformuen er en lang pensjonsperiode. I den grad det er yrkesavhengige forskjeller i forventet levealder (se Borgan 2009), og dette også har sammenheng med lønnsnivå, kan det bidra til økte forskjeller i pensjonsformue. Likevel er det primært inntektshistorien og antall opptjeningsår som danner grunnlaget for fremtidige pensjonsytelser, og dermed er inntektsforskjeller den viktigste årsaken til at noen yrkesgrupper kommer bedre ut enn andre. Ikke bare får de yrkesgruppene som kommer best ut bedre uttelling i folketrygden, de har også et større bidrag fra tjenestepensjoner, være seg offentlige eller private.

Om vi for eksempel sammenligner store yrkesgrupper som akademiske yrker med salgs- og serviceyrker, ser vi at førstnevnte i gjennomsnitt har 4,76 millioner i gjennomsnitt fra folketrygden og at dette utgjør i alt 68 prosent av den totale beregnede pensjonsformuen. Det resterende kommer stort sett fra tjenestepensjoner. I salgs- og serviceyrker kan man i gjennomsnitt forvente langt mindre fra folketrygden, 3,97 millioner, men likevel utgjør det 84 prosent av hele pensjonsformuen for denne yrkesgruppen,

Stor forskjell mellom næringsgrupper

Det er i næringen bergverksdrift og utvinning, som blant annet dekker olje- og gassutvinning, vi finner det høyeste lønnsnivået (Johnsen, 2020), men det er i næringen omsetning og drift av fast eiendom at vi finner personer med absolutt størst gjennomsnittlig nettoformue, med en formue på 14,5 millioner kroner i snitt. Når vi ser på fordelingsmålet for denne næringen, er det likevel tydelig at formuen her er svært skjevfordelt, med et gjennomsnitt over median på 5,6. Også i næringen med nest største gjennomsnittlig nettoformue, jordbruk, skogbruk og fiske med 4,9 millioner kroner, er det noen med høy formue som drar opp snittet. For denne næringen er fordelingsmålet på 4,5.

Det er også til dels store forskjeller i 55-61 åringenes beregnede pensjonsformue ut fra hvilken næring de er sysselsatte innenfor. Innenfor bergverksdrift og utvinning, er gjennomsnittlig samlet pensjonsformue på 8,26 millioner kroner. I motsatt ende finner vi overnattings- og serveringsvirksomhet, der pensjonsformuen for 55-61 åringene i gjennomsnitt er på 3,81 millioner. Næringer innen kraftforsyning og finans kommer også godt ut, mens bygg- og anlegg, primærnæringer og forretningsmessig tjenesteyting er blant næringene med lavest samlet pensjonsformue.

Et interessant poeng er at alderspensjon fra folketrygden utgjør den største andelen av den samlede pensjonsformuen for alle næringsgrupper. Det bidrar til å illustrere at folketrygden er sentral for alle. Men det generelle poenget med at den relative betydningen av folketrygden øker med synkende pensjonsformue står seg. Vi kan holde oss til de to næringene nevnt over for å illustrere dette. Da ser vi at de som jobber innen overnattings- og serveringsvirksomhet kan forvente å få 3,44 millioner fra folketrygden. Fordi tjenestepensjonene i tillegg er relativt små, utgjør folketrygden 90 prosent av den samlede pensjonsformuen. Innen bergverksdrift og utvinning er den beregnede alderspensjonen fra folketrygden langt høyere, 5,23 millioner. Likevel utgjør dette «bare» 63 prosent av den samlede pensjonsformuen fordi de også har høye verdier fra tjenestepensjoner.

Figur 13. Samlet pensjonsformue for personer 55-61 år, etter sammensetning og næring. Gjennomsnitt 2018

Individuelle ordninger Private tjenestepensjoner inkl. AFP Offentlige tjenestepensjoner inkl. AFP Alderspensjon fra folketrygden
Overnattings- og serveringsvirksomhet 19000 235000 109000 3442000
Forretningsmessig tjenesteyting 17000 337000 399000 3747000
Jordbruk, skogbruk og fiske 40000 350000 142000 4001000
Bygge- og anleggsvirksomhet 25000 391000 277000 4277000
Varehandel, reparasjon av motorvogner 27000 498000 147000 4382000
Industri 25000 756000 85000 4465000
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 21000 268000 829000 4225000
Omsetning og drift av fast eiendom 45000 697000 251000 4502000
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 19000 269000 914000 4362000
Transport og lagring 25000 581000 649000 4377000
Helse- og sosialtjenester 16000 111000 1304000 4245000
Annen tjenesteyting 24000 612000 848000 4397000
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 39000 951000 521000 4819000
Undervisning 17000 98000 1819000 4530000
Informasjon og kommunikasjon 31000 1520000 254000 5016000
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 20000 159000 2252000 4729000
Finansierings- og forsikringsvirksomhet 30000 2201000 274000 5045000
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 22000 701000 1874000 4988000
Bergverksdrift og utvinning 30000 2930000 74000 5229000

Pensjonsformuen er dobbelt så stor som annen formue

Det å slå sammen finansiell formue og realformue på den ene siden og pensjonsformue på den andre, er en utfordrende øvelse. Til forskjell fra annen formue er ikke pensjonsformuen en direkte målbar størrelse og heller ikke noe man disponerer fritt. Pensjonsformuen er en beregnet nåverdi av den fremtidige strømmen av pensjonsytelser, og vi tar heller ikke hensyn til at det skal betales skatt av de fremtidige pensjonsinntektene, noe som i hovedsak ikke gjelder annen formue.

Likevel er det interessant å se disse størrelsene opp mot hverandre fordi størrelsen på pensjonsformuen kan antas å påvirke behovet for og bruken av annen formue, samtidig som det er relevant for analyse av fordelingen av økonomiske ressurser. Vi skal derfor her se litt på hva som skjer dersom vi legger sammen den beregnede samlede pensjonsformuen med nettoformuen (altså brutto finans- og realformue fratrukket gjeld) for de gruppene av 55-61 åringer vi har sett på til nå.

I gjennomsnitt har 55-61-åringene dobbelt så høy pensjonsformue som nettoformue og dermed blir den sammenslåtte formuen 7,88 millioner kroner. I og med at menn har betydelig større nettoformue og litt større pensjonsformue, kan vi forenklet si at menn i denne gruppen i gjennomsnitt har 1,12 millioner kroner mer å tære på enn det kvinnene har. Men som vi har sett, er finans- og realformue langt mer ujevnt fordelt enn det pensjonsformue er, og menn med høy finans- og realformue trekker gjennomsnittet opp. Ser vi på den mer «typiske» sammenslåtte formuen i form av median, er den 6,67 millioner for alle 55-61 åringene, og forskjellen mellom menn og kvinner er bare 0,22 millioner.

Sammenfall mellom høy nettoformue og høy pensjonsformue

Som tidligere nevnt, er Gini-koeffisienten for pensjonsformuen blant 55-61 åringene på 0,24, mens vi beregnet koeffisienten for nettoformue til 0,66 (ved å sette negative verdier til 0). Når vi legger disse to størrelsene sammen, og igjen nullstiller negative verdier, ender vi opp med en Gini-koeffisient på 0,35. Relativt sett bidrar dermed pensjonsformuen til en viss utjevning, men i absolutte beløp øker forskjellene fordi det med få unntak er sammenfall mellom høy pensjonsformue og høy nettoformue.

I og med at utdanning gir tydelige forskjeller i både nettoformue og pensjonsformue, blir det også en betydelig og økt forskjell mellom utdanningsgrupper når vi legger dette sammen. 55-61 åringene med utdanning på universitets- og høgskolenivå har nesten dobbelt så høy samlet formue som dem med bare grunnskole eller ingen utdanning, henholdsvis 10,47 og 5,40 millioner kroner. Forskjellen mellom innvandrere og befolkningen ellers forsterkes også når vi ser på samlet formue. Innenfor yrkes- og næringsgrupper er det også stort samsvar mellom størrelsen på pensjonsformue og nettoformuen. Noen unntak finner vi, som at personer i militære yrker avviker litt fra mønsteret med at de i gjennomsnitt har mindre nettoformue enn andre yrkesgrupper med høy pensjonsformue, det samme gjelder til dels prosess- og maskinoperatører etc. For håndverkere er det litt motsatt, de kommer relativt sett litt bedre ut på nettoformue enn på pensjonsformue sammen med bønder og fiskere.

Ser vi på personene etter hvilken næring de jobber innenfor, og rangerer etter henholdsvis størrelse på pensjonsformue og størrelse på nettoformue, er det noe mindre samsvar. Personer i omsetning og drift av fast eiendom skiller seg ut med svært høy gjennomsnittlig nettoformue, mens pensjonsformuen er nærmere gjennomsnittet for alle. Men som nevnt; her trekker noen svært høye nettoformuer gjennomsnittet opp. Det samme gjelder personer innen jordbruk, skogbruk og fiske, som relativt sett kommer bedre ut på nettoformue enn på pensjonsformue. Men medianverdien på den samlede formuen er blant de laveste av alle næringsgrupper, og gir kanskje et mer typisk bilde for denne gruppen. I motsatt ende finner vi dem innen helse- og sosialtjenester. Denne næringsgruppen er blant dem med lavest gjennomsnittlig nettoformue, men som samtidig har en pensjonsformue over det totale gjennomsnittet.

Tabell 1. Beregnet nettoformue, beregnet pensjonsformue og sammenslått formue etter ulike kjennetegn. Personer 55-61 år. Gjennomsnitt og median 2018

Til tabellen

Datagrunnlag

Data om finans- og realformue er hentet fra SSBs inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. Den inneholder beregnede formues- og gjeldsposter for alle personer, som også blir summert opp til husholdningsnivå. Kilden for datagrunnlaget om formue og gjeld er skattemeldingen.

Data om pensjonsformue er basert på egne beregninger uført av SSB, først laget for 2017-årgangen, nå oppdatert med 2018 data Se Fredriksen og Halvorsen (2019) og Halvorsen og Hetland (2021) for beskrivelse av beregningene og datagrunnlaget.

Opplysninger om yrke- og næring gjelder for november 2018, og er hentet fra datagrunnlaget for registerbasert sysselsetting, a-ordningen. Yrkes- og næringskoder gjelder bare for sysselsatte lønnstakere. Personer med uoppgitt kode er utelatt.

I 2018 består populasjonen personer i alderen 56-61 år av 448 013 personer bosatt ved utgangen av året.

Aaberge, R. & Stubhaug, M.E. (2018). Formuesulikhet i Norge 1995-2016. Formuesulikheten øker. SSB Analyse (2018/18). Statistisk sentralbyrå. Hentet fra https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/formuesulikheten-oker 

Bay, A.-H., Pedersen, A. W. & Teigen, M. (2015). En kvinnevennlig pensjonsreform? Likestillingsperspektiver i den norske pensjonsreformdebatten. Tidsskrift for velferdsforskning, 18(3), 164–178. Hente fra https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-xmlui/handle/11250/2468791?locale-attribute=no 

Borgan, Jens-Kristian. (2009). Yrke og dødelighet 1960-2000. Rapporter 2009/5. Statistisk sentralbyrå. Hentet fra https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/yrke-og-dodelighet-1960-2000 

Dzamarija, Minja Tea (2013): Innvandringsgrunn 1990-2011, hva vet vi og hvordan kan statistikken utnyttes? Rapporter 2013/34, Statistisk sentralbyrå. Hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/135482?_ts=140bf5cf4f8 

Fredriksen, D. & Halvorsen E. (2019). Beregninger av pensjonsformue. Rapporter 2019/28, Statistisk sentralbyrå. Hentet fra https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/beregninger-av-pensjonsformue 

Halvorsen, Elin og Aslak Hetland. (2021). Pensjonsformue i Norge 2018. Rapporter 2021/16, Statistisk sentralbyrå. Hentet fra https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/pensjonsformue-i-norge-2018 

Halvorsen, Elin og Axel West Pedersen (2019): «Closing the gender gap in pensions. A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system.», Journal of European Social Policy, 29(1):130-143. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0958928717754296 

Johnsen, Magnus Berglund. (2020). Høyeste lønnsvekst på flere år. Statistisk sentralbyrå. Hentet fra https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/hoyeste-lonnsvekst-pa-flere-ar 

NAV. (2020, 07 april). Beregning av uføretrygd. Hentet fra https://www.nav.no/no/person/pensjon/uforetrygd/beregning-av-uforetrygd#:~:text=Uf%C3%B8retrygden%20er%2066%20prosent%20av,med%20i%20beregningen%20av%20uf%C3%B8retrygden 

Normann, Tor Morten. (2017). Lavere eierandel blant innvandrerne. Hentet fra https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/artikler-og-publikasjoner/lavere-eierandel-blant-innvandrerne 

Normann, Tor Morten. (2019). Lavinntekt blant eldre. Aleneboende minstepensjonister har lite å rutte med. SSB Analyse (2018/18). Statistisk sentralbyrå. Hentet fra https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/aleneboende-minstepensjonister-har-lite-a-rutte-med 

OECD (2013). OECD Guidelines for Micro Statistics on Household Wealth. OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264194878-en 

Ordemann, Adrian Haugen (2017): Grunner til innvandring. Mange innvandret til arbeid og familie. Hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/mange-innvandret-til-arbeid-og-familie 

Sandvik, Lene (2019). Inntekter i den eldre befolkningen. Høy inntektsvekst for eldre. Hentet fra https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/hoy-inntektsvekst-for-eldre 

Smogeli, P.O. & Halvorsen, E. (2019). Pensjonsformue i Norge 2017. Rapporter 2019/28, Statistisk sentralbyrå. Hentet fra https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/pensjonsformue-i-norge-2017 

Statistisk sentralbyrå. (2018). 06854: Andel samboere, gifte og ikke i samliv, etter aldersgruppe (prosent) 1993-1995 - 2014-2016 [Datasett]. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/table/06854/ 

Statistisk sentralbyrå. (2020 a.). 11724: Alderspensjonister, etter statistikkvariabel, år, alder og kjønn [Datasett]. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/table/11724/tableViewLayout1/ 

Statistisk sentralbyrå. (2020 b.). 11715: Uføretrygdede, etter alder, statistikkvariabel og år. [Datasett]. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/table/11715/tableViewLayout1/ 

Statistisk sentralbyrå. (2020 c.). 11850: Uføretrygdede, etter kjønn, alder, arbeidsintensitet, statistikkvariabel og år. [Datasett]. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/table/11850/tableViewLayout1/ 

Statistisk sentralbyrå. (2020 d.). 11419: Månedslønn, etter statistikkmål, yrke, statistikkvariabel, år, sektor, næring (SN2007) og avtalt/vanlig arbeidstid per uke. [Datasett]. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/table/11419/ 

Kontakt