Tidlig alderspensjon –- mest for menn

Publisert:

Halvparten av 66 år gamle menn mottok tidlig alderpensjon i 2015. Bare 20 prosent av kvinnene i samme aldersgruppe mottok det samme.

Pensjonsreformen i 2011 ga folk mulighet til å ta ut alderspensjon fra 62-årsalderen gitt at de har nok opptjening. Samtidig skulle den få flere til å stå i jobb gjennom muligheten til å kombinere arbeid med pensjon uten avkortning.

I denne artikkelen ser vi på de født i 1949 som var 63 år i 2012 og 66 år i 2015. I perioden 2012 til 2015 ser vi av figur 1 at de jevnt trapper ned yrkesinntektene og har en jevn økning i mottak av uføretrygd og uttak av pensjon.

Figur 1. Fordeling av kvinner og menn født 1949 etter mottak av yrkesinntekter og alderspensjo

Yrkesinntekter og alderspensjon Alderspensjon uten yrkesinntekter Yrkesinntekter uten alderspensjon Verken yrkesinntekter eller alderspensjon
Kvinner 2012 10.5 0.7 57.4 31.4
Kvinner 2013 12.8 1.7 50.1 35.4
Kvinner 2014 14.8 3.0 41.1 41.1
Kvinner 2015 15.2 4.6 35.1 45.1
Menn 2012 36.7 2.6 41.2 19.4
Menn 2013 39.7 5.0 34.3 21.0
Menn 2014 41.2 7.7 28.1 23.0
Menn 2015 39.9 10.4 24.4 25.2

Som figur 1 viser er kjønnsforskjellene betydelige.

• 40 prosent av mennene og 11 prosent av kvinnene mottok alderspensjon i 2012.

• 50 prosent av mennene og 20 prosent av kvinnene mottok alderspensjon i 2015. De fleste kvinner og menn med alderspensjon mottar fortsatt yrkesinntekter.

• Andelen kvinner med yrkesinntekter uten alderspensjon var 57 prosent i 2012 og 35 prosent i 2015.

• Andelen menn med yrkesinntekter uten alderspensjon var 41 prosent i 2012 og 24 prosent i 2015.

Tallene sier ingenting om hvorfor kvinner velger å ta ut pensjon senere enn menn. En mulig forklaring kan være at færre kvinner har rett til å ta ut alderspensjon tidlig ved at de har mindre opptjening. For å ta ut tidlig alderspensjon må man ha opptjent en pensjon som minst tilsvarer minstepensjonsnivå i folketrygden det året man fyller 67 år.

Det man vet er at en betydelig større andel av kvinnene mottar verken yrkesinntekter eller alderspensjon i disse aldersgruppene. Dette er delvis på grunn av at mange kvinner mottar avtalefestet pensjon (AFP) etter gammel modell, som de får i stedet for alderspensjon. Samtidig mottok 40 prosent av de 66 år gamle kvinnene uføretrygd i 2015. Andelen som mottok uføretrygd blant 66 år gamle menn i 2015, var til sammenligning 27 prosent.

Like yrkesinntekter for menn med og uten alderspensjon

Figur 2 viser det gjennomsnittlige inntektsnivået fordelt på kjønn i 2015. Kvinner tjener gjennomgående mindre enn menn.

Gjennomsnittlige yrkesinntekter er nesten helt like for menn med yrkesinntekter og alderspensjon som for menn med bare yrkesinntekter. Ser vi bort fra alderspensjon, har menn med yrkesinntekter og alderspensjon lavere samlet inntekt enn menn med yrkesinntekter uten alderspensjon.

For kvinner er yrkesinntektene høyere for de med alderspensjon enn de med kun yrkesinntekter. Ser vi bort fra alderspensjon, har kvinner med yrkesinntekter og alderspensjon likevel høyere samlet inntekt enn kvinner med yrkesinntekter uten alderspensjon.

Figur 2

Gjennomsnittlig inntektsnivå og -sammensetning for kvinner og menn født i 1949 etter mottak av yrkesinntekter og alderspensjon 2015

Alderspensjon utgjør 28 prosent av inntekten til kvinner med alderspensjon og yrkesinntekter. For kvinner uten yrkesinntekter med alderspensjon, utgjør den 49 prosent. For menn er andelene tilsvarende, men litt lavere: 26 prosent for de med yrkesinntekter og alderspensjon og 48 prosent for de uten yrkesinntekter med alderspensjon.

Det er større forskjell på snittinntekt og medianinntekt etter skatt hos menn enn hos kvinner. Dette tyder på større inntektsulikhet blant menn i hver gruppe enn blant kvinner. Blant menn er det større kapitalinntekter, og disse er desto større hos de med yrkesinntekter og alderspensjon. Kapitalinntekter finner vi mest av hos dem som tjener mest i landet.

Størst inntektsvekst blant kvinner som kombinerer yrkesinntekt og alderspensjon

Figur 3 viser inntektsutviklingen til kvinner og menn født 1949 med yrkesinntekter i 2015 fra 2012 til 2015. Disse er fordelt etter om de mottok alderspensjon eller ikke i 2015. I tillegg til at de med alderspensjon og yrkesinntekter har høyere inntekt, har de hatt større inntektsvekst i perioden. Vi ser også en reduksjon i yrkesinntekter i alle grupper.

Figur 3

Figur 3. Gjennomsnittlig inntektsnivå og -sammensetning for kvinner og menn født 1949 med yrkesinntekter i 2015 etter mottak av alderspensjon, 2012-2015.  Prisjustert til 2015-kroner

Menn som kombinerer alderspensjon og yrkesinntekt, har hatt en nedgang i yrkesinntektene på 25 prosent, mens tilsvarende andel for yrkesaktive uten alderspensjon er på 19 prosent. Økningen i inntekt etter skatt er på 8 prosent for menn med alderspensjon og yrkesinntekter og 2 prosent for de med yrkesinntekter uten alderspensjon.

Kvinner med og uten alderspensjon reduserer yrkesinntektene sine med om lag 25 prosent. Samtidig har kvinner med yrkesinntekter og alderspensjon en økning i inntekt etter skatt på 12 prosent i perioden 2012 til 2015, mens kvinner med yrkesinntekt uten alderspensjon har en økning på 1 prosent.

• Hvis du vil vite mer om hvordan sysselsatte i tidligpensjonsalder kombinerer jobb og alderspensjon, kan du lese mer i denne analyseartikkelen, skrevet av Nadiya Fedoryshyn.

• Elin Halvorsen og Axel West Pedersen har kjørt en mikrosimulering med SSB-modellen MOSART på kullet født i 1963 for å se på kjønnsforskjeller i utbetaling av alderspensjon gjennom hele pensjonsalderen. De finner en kjønnsforskjell i gjennomsnittlig utbetalte pensjoner på 7 prosent i menns favør, og på 9 prosent når de tar hensyn til stordriftsfordeler i parhusholdninger.