Tjenestepensjon blant personer 67 år og eldre

Nesten like vanlig med tjenestepensjon for kvinner som for menn

Publisert:

Over 70 prosent av personer som er fylt 67 år, mottok tjenestepensjon i 2014, og det er nå nesten like vanlig for kvinner som for menn å få slik pensjon. Nesten 41 milliarder kroner ble utbetalt i tjenestepensjon til denne aldersgruppen i 2014, og denne pensjonen er en viktig inntektskilde.

Blant dem som er fylt 67 år, har det de siste 15 årene vært en økning i andelen som mottar tjenestepensjon utover folketrygden. Mens andelen menn med tjenestepensjon i denne aldersgruppen steg fra 68 prosent i 1999 til 77 prosent i 2014, var det en langt kraftigere økning blant kvinner: I 1999 var det bare litt over halvparten av alle kvinner i denne aldersgruppen som fikk tjenestepensjon, mens andelen i 2014 var vokst til 71 prosent. Forskjellene mellom menn og kvinner når det gjelder mottak av tjenestepensjon, er dermed blitt stadig mindre.

Figur 1. Andel menn og kvinner 67 år og eldre med tjenestepensjon

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Menn 68 69 70 70 71 72 72 74 73 74 74 75 75 76 77 77
Kvinner 53 54 55 56 58 59 60 61 63 64 65 66 67 69 70 71

Nær 41 milliarder kroner i tjenestepensjon

I Statistisk sentralbyrås inntekts- og formuesstatistikk omfatter begrepet tjenestepensjon flere ulike overføringer. Den desidert største er «pensjoner og livrenter i og utenfor arbeidsforhold», som er tjenestepensjoner fra offentlig og privat virksomhet. Dette blir heretter kalt «tjenestepensjon fra arbeidsforhold». I tillegg inngår blant annet utbetalinger fra individuell pensjonssparing (IPA/IPS) og skattepliktig pensjon fra utlandet.

Personer som er fylt 67 år, mottok til sammen 36 milliarder kroner i tjenestepensjon fra arbeidsforhold i 2014, som vist i figur 2. Personer i denne aldersgruppen fikk også utbetalt nær 3,7 milliarder kroner fra individuell pensjonssparing (IPA/IPS) og nesten 500 millioner kroner i skattepliktig pensjon fra utlandet. Videre mottok personer i denne aldersgruppen 530 millioner kroner i form av andre poster som uførepensjon fra andre enn folketrygden, krigspensjon og naturalytelser i pensjonsforhold.

I alt fikk altså personer i aldersgruppen vi her tar for oss, utbetalt nær 41 milliarder kroner i tjenestepensjon i 2014. Til sammenligning fikk denne aldersgruppen nesten fire ganger så mye, 151 milliarder kroner, i alderspensjon fra folketrygden samme år.

Figur 2. Sammensetning av tjenestepensjon for personer 67 år og eldre. 2014

Millioner kroner
Tjenestepensjon fra arbeidsforhold (35944 mill. kr) 35944
Utbetalt IPA/IPS (3665 mill. kr) 3665
Skattepliktig pensjon fra utlandet (494 mill. kr) 494
Andre (528 mill. kr) 528

Menn mottar mer enn kvinner

I 2014 fikk i alt 254 000 kvinner og 215 000 menn som var fylt 67 år, utbetalt tjenestepensjon fra arbeidsforhold. Selv om det var flest kvinner som mottok tjenestepensjon, var andelen mottakere større blant menn. Dette skyldes at det totalt er flere kvinner enn menn i denne aldersgruppen. Målt etter median beløp blant mottakerne var det menn som mottok mest i tjenestepensjon fra arbeidsforhold: 65 500 kroner mot kvinnenes 56 100 kroner.

Videre var det 81 000 menn som fikk utbetaling fra privat pensjonssparing (IPA/IPS). Det samme gjaldt for 53 000 kvinner i denne aldersgruppen. Også her var median utbetaling størst blant menn, 21 500 kroner, som utgjorde 75 prosent mer enn medianen blant kvinner.

Det var relativt få som fikk skattepliktig pensjon fra utlandet i 2014 – 4 300 menn og 3 900 kvinner. Som figur 3 viser, var utbetalingene til mottakerne av skattepliktig pensjon fra utlandet relativt store.

Figur 3

Mottakere av pensjon og median utbetalinger for personer 67 år og eldre. 2014

Tjenestepensjon fra arbeidsforhold er en viktig inntektskilde 

To tredjedeler av dem som er fylt 67 år, mottar altså tjenestepensjon fra arbeidsforhold. Men hvor viktig er denne tjenestepensjonen for mottakeren? I figur 4 har vi sammenlignet med inntektssammensetningen til dem som ikke får denne tjenestepensjonen.

Som figuren viser, er det relativt store inntektsforskjeller mellom personer i aldersgruppen som mottar og ikke mottar tjenestepensjon fra arbeidsforhold. For begge grupper er alderspensjon fra folketrygden den største inntektskilden, men tjenestepensjon fra arbeid er også relativt viktig. I 2014 var gjennomsnittlig samlet inntekt for menn med denne tjenestepensjonen 475 000 kroner, og tjenestepensjon fra arbeidsforhold utgjorde 86 000 kroner av dette, eller 18 prosent. Samtidig ser vi også at utbetalingene av IPA/IPS utgjorde knapt 2 prosent av gjennomsnittlig samlet inntekt for denne gruppen. Menn i denne aldersgruppen som ikke mottok tjenestepensjon fra arbeidsforhold, hadde derimot en samlet inntekt på bare 348 000 kroner, som er 127 000 mindre enn blant dem som mottok tjenestepensjonen.

Blant kvinner i samme aldersgruppe med tjenestepensjon fra arbeidsforhold var denne inntekten enda viktigere. Av en gjennomsnittlig samlet inntekt på 322 000 kroner utgjorde tjenestepensjon fra arbeidsforhold 69 000 kroner, eller 21 prosent. Til sammenligning utgjorde gjennomsnittlig samlet inntekt blant kvinner uten pensjon og livrenter fra arbeidsforhold bare 210 000 kroner i 2014, der over tre fjerdedeler av inntekten besto av alderspensjon fra folketrygden.

Figur 4

Inntektssammensetningen til mottakere av pensjon og livrenter i og utenfor arbeids-forhold, 67 år og eldre. 2014

Inntektsforskjellene mellom mottakere av tjenestepensjon fra arbeidsforhold og dem som ikke mottar denne pensjonen, skyldes også at de som mottar tjenestepensjonen fra arbeidsforhold, får mer i alderspensjon fra folketrygden. Figur 4 viser videre at det generelt sett er store inntektsforskjeller mellom menn og kvinner i aldersgruppen 67 år og over, og at menn har en god del høyere inntekt enn kvinner, uavhengig av om de mottar tjenestepensjon fra arbeidsforhold eller ikke.

18 milliarder kroner i tjenestepensjon til personer mellom 40 og 66 år

Til slutt skal vi se på hvor mye tjenestepensjon som ble utbetalt til personer i aldersgruppen 40-66 år i 2014. Her har vi trukket uførepensjon fra andre enn folketrygden ut fra «annet»-posten og satt denne som en egen post under samlebegrepet tjenestepensjon.

I 2014 mottok personer mellom 62 og 66 år 10,4 milliarder kroner i tjenestepensjon, mens personer mellom 40 og 61 år til sammen fikk 7,5 milliarder kroner. Mens uførepensjon fra andre enn folketrygden utgjorde den største delen av tjenestepensjonsutbetalingene til personer i aldersgruppen 40-61 år, var det tjenestepensjon fra arbeidsforhold som utgjorde mest av utbetalingene til 62-66-åringene.

Figur 5. Sammensetning av tjenestepensjon til personer 40-66 år. 2014

40-61 år 62-66 år
Annet 143 137
Utbetalt IPA/IPS 103 320
Uførepensjon fra andre enn folketrygden 4207 2470
Tjenestepensjon fra arbeidsforhold 3011 7488

AFP en viktig inntektskilde for mange mellom 62 og 66 år

Avtalefestet pensjon (AFP) inngår ikke som en del av tjenestepensjoner i inntektsstatistikken, men er en viktig inntektskilde for mange personer mellom 62 og 66 år. I 2014 var det i alt 61 000 personer i denne aldersgruppen som mottok AFP, enten fra offentlig eller privat sektor.

Avtalefestet pensjon (AFP)

I offentlig sektor er AFP en tidligpensjonsordning for personer mellom 62 og 66 år som er statlig eller kommunalt ansatt. I tillegg må man oppfylle noen andre krav og være i arbeid helt til man tar ut avtalefestet pensjon første gang. Offentlig AFP kan ikke kombineres med alderspensjon fra folketrygden og blir redusert for dem under 65 år som har arbeidsinntekt utover 15 000 kroner. Det ble innført en ny AFP-ordning i privat sektor i 2011. Ytelsen ble da gjort om til et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon fra folketrygden for personer født i 1944 eller senere, og kunne fritt kombineres med arbeidsinntekt. De som tar ut AFP før fylte 70 år, må også ta ut alderspensjon fra folketrygden, og for dem mellom 62 og 70 år øker årlig AFP jo lenger man venter med å ta ut pensjonen. Den gamle ordningen for privat AFP, som var lik AFP i offentlig sektor, ble faset ut i 2015, og antall mottakere av privat AFP gjennom den tidligere ordningen har derfor sunket betydelig de siste årene (Kilde: NAV).

Som tabell 1 viser, er det flest menn som mottar AFP fra ny ordning i privat sektor, mens det er flest kvinner som mottar AFP fra offentlig sektor eller i tråd med gammel ordning i privat sektor. For mottakere av AFP fra offentlig sektor eller gammel ordning i privat sektor utgjør AFP i gjennomsnitt over halvparten av samlet inntekt før skatt. For mottakere av AFP etter ny ordning i privat sektor er yrkesinntekt den største inntektskilden, fulgt av alderspensjon fra folketrygden, mens AFP utgjør 7-8 prosent av samlet inntekt.

Tabell 1. Antall personer, median og sum i millioner kroner for personer med beløp. Personer 40 år og eldre, etter aldersgruppe og kjønn. 2014

Til tabellen

 

Kontakt