Inntekt

Høy inntekt blant yngre alderspensjonister

Publisert:

Fra 2011 gjør nye regler det mulig for personer med tilstrekkelig opptjening å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Drøyt 35 000 personer i alderen 62-66 år tok ut alderspensjon i 2011. 62-åringer som mottok alderspensjon, hadde en gjennomsnittlig samlet inntekt på 608 000 kroner, hvorav 77 000 kroner i alderspensjon.

Dette kommer frem i rapporten " Inntektsstatistikk for den eldre befolkningen 2011. En kohortanalyse av inntektsutviklingen for aldersgruppen 60 år og eldre " som er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå.

Man må ha opptjent en pensjon som minst tilsvarer minste pensjonsnivå, fremskrevet til det året man fyller 67 år, for å kunne ta ut alderspensjon før fylte 67 år. De nye reglene innebærer at det er mulig å velge full eller gradert alderspensjon fra fylte 62 år samtidig med full eller delvis jobb.

Det var langt flere menn enn kvinner som tok ut alderspensjon før fylte 67 år. Blant de 35 300 personene i alderen fra 62 til 66 år som tok ut alderspensjon i 2011, var det 28 800 menn og 6 500 kvinner.

Det er stor forskjell på inntektsnivå og -sammensetning for personer som tar ut alderspensjon, og de som ikke gjør det. Gjennomsnittlig samlet inntekt blant 66-åringer som ikke tar ut alderspensjon, var på 345 000 kroner. Dette er 300 000 lavere enn gjennomsnittet for 66-åringer som tar ut alderspensjon. Utlignet skatt har en utjevnende effekt på inntektsforskjellene. Målt ved inntekt etter skatt er inntektsforskjellen mellom 66-åringer med og uten alderspensjon på om lag 190 000 kroner.

Figur 1

Gjennomsnittlig samlet inntekt, dekomponert i underposter, fordelt på personer som tar ut alderspensjon, og personer som ikke tar ut alderspensjon. 62–66 år.  2011

Høyere inntekt ved økt alder

Hvilke inntekter som er viktige, endrer seg mye i perioden fra man er 60 til man fyller 70 år. Dette kan belyses ved å følge de personene som var 60 år i 2001, fram til de ble 70 år i 2011. Det var i alt over 39 000 60-åringer bosatt i Norge i 2001.

Samlet inntekt viste en realøkning på 4 prosent fra 2001 til 2011 for personer som var 60 år i 2001. Skattesystemet inneholder regler og ordninger som slår gunstig ut for pensjonister. Vi får fram effekten av disse ved også å se på utviklingen i inntekt etter skatt. Økningen i denne inntekten var på 16 prosent i perioden, det vil si 12 prosentpoeng høyere enn endringen målt i gjennomsnittlig samlet inntekt.

En 70-åring hadde altså i 2011 en inntekt etter skatt som i gjennomsnitt var betydelig høyere enn det han/hun hadde som 60-åring ti år tidligere.

Figur 2

Sammensetningen av gjennomsnittlig samlet inntekt for personer født i 1941. Kroner. 2001-2011