Rapporter 2020/26

Inntekts- og formuesutvikling 2012-2018 for personer født i 1949

Kombinasjon av tidligpensjon og arbeid

Etter pensjonsreformen i 2011 ble det mulig for personer 62 år og eldre å kombinere uttak av alderspensjon med yrkesinntekt. I denne rapporten følger vi 1949-kullet, som ble 62 år i 2011

Ved hjelp av data fra inntekts- og formuesstatistikken kan vi analysere inntekts- og formuesutviklingen for disse personene i årene mellom 2012 og 2018. Vi har delt dem inn i grupper etter hvilken status de hadde når det gjaldt yrkesaktivitet, alderspensjon, uføretrygd og offentlig AFP i 2012. Hovedvekten i rapporten legges på inntekts- og formuesforskjeller mellom dem som kombinerte yrkesaktivitet og alderspensjon i 2012 og dem som var yrkesaktive uten å ta ut alderspensjon.

Nesten en av fem 63-åringer i 2012 kombinerte yrkesaktivitet med alderspensjon, og menn var i klart flertall i denne gruppen. En av tre var yrkesaktive uten å ta ut pensjon. Yrkesaktiviteten falt ganske jevnt i disse to gruppene i de påfølgende årene. Samtidig økte andelen med alderspensjon også blant de yrkesaktive som ikke tok ut i 2012, og passerte 29 prosent i 2015   

Personer som kombinerte yrkesaktivitet og alderspensjon i 2012 hadde i utgangspunktet et betydelig høyere personlig inntektsnivå enn andre, også sammenlignet med yrkesaktive uten alderspensjon i 2012. Denne forskjellen vedvarte fram mot 67 års alder, før den stort sett ble utlignet når de aller fleste gikk ut av arbeidslivet og fikk alderspensjon som viktigste inntektskilde. Yrkesinntektene i de de to gruppene av yrkesaktive var relativt like gjennom hele perioden, så forskjellen mellom dem kom i all hovedsak fra uttaket av alderspensjon. På slutten av perioden finner vi den høyeste inntekten blant menn som var yrkesaktive uten å ta ut pensjon i 2012.  

Husholdningsinntektene følger i all hovedsak samme utvikling som personinntektene. Men når vi tar hensyn til stordriftsfordeler og ser på inntekt per forbruksenhet, blir forskjellene mellom grupper mindre enn når vi kun ser på personinntekter.

Valget om å ta ut tidlig alderspensjon ved siden av yrkesaktivitet eller ikke i 2012 ser ikke ut til å ha skapt forskjeller i formuessituasjonen, til tross for at de som valgte å kombinere stort sett har hatt et høyere inntektsnivå i den perioden vi ser på. Både finansformuen og realformuen økte for begge grupper, og selv om de som valgte å kombinere yrkesaktivitet og pensjon i 2012 gjennomgående hadde noe høyere bruttoformue enn dem som bare var yrkesaktive, oppveies det at av den gjennomsnittlige gjelden også var høyere. I sum lå dermed gruppene nesten på eksakt samme nivå for personlig nettoformue gjennom hele perioden.

Vi har også sett på nåverdien av hittil opptjente pensjonsrettigheter i 2017 for dem født i 1949, det vi kaller pensjonsformue. De som startet uttak av alderspensjon i kombinasjon med yrkesaktivitet i 2012 hadde en gjennomsnittlig pensjonsformue på 5,1 millioner kroner i 2017. Gjennomsnittet for dem som var yrkesaktive uten å ta ut alderspensjon i 2012 var 6,1 millioner kroner. Noe av denne forskjellen kan skyldes at førstnevnte gruppe i større grad har tatt ut deler av pensjonsformuen før 2017, som vi nettopp ser av inntektsforskjellene i årene før kullet fylte 67 år.

Om publikasjonen

Tittel

Kombinasjon av tidligpensjon og arbeid . Inntekts- og formuesutvikling 2012-2018 for personer født i 1949

Ansvarlig

Tor Morten Normann

Serie og -nummer

Rapporter 2020/26

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Inntekt og formue

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1153-4

ISBN (trykt)

978-82-587-1152-7

ISSN

0806-2056

Antall sider

34

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt