Flere kombinerer tidlig alderspensjon med yrkesinntekt

Publisert:

Halvparten av menn med yrkesinntekt mellom 62 og 67 år mottok også alderspensjon fra folketrygden. Det samme gjaldt hver fjerde kvinne.

I løpet av 2016 mottok 849 000 personer alderspensjon fra folketrygden. Dette er 25 prosent flere enn i 2011 og 40 prosent flere enn i 2006.

Det er en rekke grunner til denne økningen. Det er nå flere eldre i befolkningen fordi levealderen har økt og de store etterkrigskullene har nådd pensjonsalder. Etter at den nye pensjonsreformen trådte i kraft i 2011, har flere mulighet til, og tar ut, tidlig alderspensjon fra fylte 62 år.

En av intensjonene med den nye pensjonsreformen var å gjøre det enklere å kombinere alderspensjon fra folketrygden og yrkesinntekt for at flere skulle stå i arbeid lenger. Eldre arbeidstakere fikk nå muligheten til å ta ut alderspensjon fra folketrygden før de fyller 67 år. Tidligere uttak gir samtidig lavere årlig pensjon. Personer som tar ut tidlig alderspensjon, kombinerer det gjerne med arbeid og har derfor ofte høyere inntekt enn andre på samme alder. Formuen øker også betraktelig blant dem som kombinerer tidlig alderspensjon med yrkesinntekt, fordi de har råd til å spare mer.

Ikke alle ønsker eller har muligheten til å starte tidlig uttak av alderspensjon, og det store flertallet starter ikke uttak av alderspensjon før de fyller 67 år. 

Uttak av tidlig alderspensjon fra folketrygden

Alle som har opparbeidet seg tilstrekkelig trygdetid, har rett på alderspensjon når de fyller 67 år. I 2011 fikk i tillegg personer som ikke mottar full uføretrygd, gjenlevendepensjon eller AFP i offentlig sektor, muligheten til å ta ut tidlig alderspensjon fra 62 år. Uttaket av alderspensjon fra 62 år krever imidlertid en inntekt som gir rett til en pensjon som minst tilsvarer minste pensjonsnivå fra fylte 67 år. Fra 67 år har alle med rett til alderspensjon muligheten til å ta ut denne, men det er også mulig å utsette uttaket fram til 75 år. Fra januar 2011 ble begrepet «minstepensjon» erstattet med «minste pensjonsnivå». For personer født etter 1953 blir minste pensjonsnivå gradvis erstattet med begrepet «garantipensjon».

Flere mellom 63 og 66 år har yrkesinntekt

Litt over 80 prosent av dem som var 60 år i 2016 hadde yrkesinntekt. Denne andelen er, ikke overraskende, mindre i eldre aldersgrupper. Figur 1 viser blant annet at det var små forskjeller i andelen personer med yrkesinntekt etter alder i 2011 og 2016. Unntaket gjelder for dem mellom 63 og 66 år, der en noe større andel hadde yrkesinntekt i 2016 enn i 2011.

En betydelig andel av de over 67 år hadde også yrkesinntekt. Hver tredje 70-åring hadde yrkesinntekt i 2016. De fleste av disse hadde en årlig yrkesinntekt under 2G (før skatt).

Figur 1. Andelen personer med yrkesinntekt og andel med yrkesinntekt opp til 2G (før skatt), etter alder

Yrkesinntekt < 2G. 2011 Med yrkesinntekt. 2011 Yrkesinntekt < 2G. 2016 Med yrkesinntekt. 2016
60 11.7 81.55 10.58 81.39
61 12.49 79.05 11.07 80.23
62 14.7 77.3 13.19 78.34
63 21.67 71.18 17.93 73.36
64 21.86 63.98 18.29 68.2
65 22.64 58.85 20.44 64.03
66 24.76 53.69 22.61 57.33
67 25.76 49.16 24.79 51.88
68 28.26 43.3 26.62 42.89
69 26.37 37.72 24.34 36.57
70 25.54 33.65 23.65 33.15
71 24.74 29.64 23.09 29.22
72 22.55 26.19 21.74 26.47
73 20.03 22.92 20.33 23.96
74 17.96 20.25 18.36 21.4
75 16.85 18.65 17.05 19.33
76 14.43 15.69 14.87 16.57
77 12.32 13.37 13.6 14.92
78 10.6 11.5 11.5 12.51
79 9.54 10.2 10.18 11.01
80 7.96 8.5 9.16 9.93
81 6.6 6.96 7.67 8.2
82 5.47 5.83 6.42 6.84
83 5 5.27 5.44 5.77
84 4.03 4.31 4.78 5.05
85 3.29 3.45 3.86 4.07
           

Mange kombinerer tidlig alderspensjon med yrkesinntekt

Halvparten av menn med yrkesinntekt mellom 62 og 67 år mottok også alderspensjon fra folketrygden, som vist i figur 2. Det samme gjaldt hver fjerde kvinne. Det var få som tok ut alderspensjon fra folketrygden uten å ha noen form for yrkesinntekt i denne aldersgruppen.

Det er store kjønnsforskjeller når det kommer til uttak av tidlig alderspensjon. En større andel menn enn kvinner starter uttaket av alderspensjon fra folketrygden tidlig. Dette må sees i sammenheng med at flere kvinner enn menn mottar ytelser fra andre ordninger fram til de er 67 år. Uføretrygd og offentlig AFP, som flere kvinner enn menn mottar, lar seg ikke kombinere med tidlig alderspensjon fra folketrygden. Flere kvinner enn menn har også for lav opptjening til å begynne uttaket av alderspensjon fra folketrygden før de fyller 67 år.

I alle aldersgrupper er det flere menn enn kvinner som har yrkesinntekt. Blant dem som var over 67 år i 2016 mottok så godt som alle alderspensjon fra folketrygden, men mange hadde yrkesinntekt ved siden av pensjonen. Blant dem som i 2016 var mellom 67 og 73 år var det 15 prosentpoeng flere menn enn kvinner som hadde yrkesinntekt. De aller fleste som hadde yrkesinntekt tjente under 2G, slik vi så i figur 1.

Figur 2

Figur 2. Andel med yrkesinntekt, alderspensjon fra folketrygden og en kombinasjon av disse, etter alder og kjønn. 2016

Overføringer er største inntektskilde for dem over 65 år

En persons samlede inntekt kommer fra flere kilder. Yrkesinntekter utgjør i gjennomsnitt størsteparten av samlet inntekt for personer opp til året de fyller 65 år. For personer over 65 år er summen av alle overføringer, som for eksempel alderspensjon, AFP, tjenestepensjon og uføretrygd, den største inntektskilden. Figur 3 viser gjennomsnittlig inntekt før skatt fra ulike inntektskilder for ulike aldersgrupper.

At overføringer er største inntektskilde for dem over 65 år har flere grunner. Andelen som har mulighet til å ta ut ulike typer pensjoner – og som faktisk gjør det – er større i eldre aldersgrupper. Andelen som får utbetalt uføretrygd er også større blant dem som nærmer seg 67 år. Andelen med yrkesinntekt er mindre i eldre aldersgrupper enn i yngre, og blant dem som jobber er yrkesinntekten også i gjennomsnitt lavere blant eldre, slik figur 1 viser. Fra fylte 67 år tar nær sagt alle ut alderspensjon fra folketrygden, og dette blir den dominerende inntektskilden for de aller fleste.

Figur 3

Inntekt før skatt, etter type inntekt, og gjennomsnittlig inntekt etter skatt. 2016

De eldre får stadig høyere inntektsnivå

Alle aldersgrupper over 60 år har over de siste 10 årene hatt en betydelig realinntektsvekst. Figur 4 viser gjennomsnittlig inntekt etter skatt (målt i faste 2016-kroner) og sammenlikner inntektsutviklingen fra 2007 til 2016 for ulike aldersgrupper.

Etter pensjonsreformen i 2011 har andelen som tar ut tidlig alderspensjon ved siden av arbeid økt betydelig. Dette har særlig gitt 63-åringer en sterk økning i inntekt etter skatt, 33 prosent fra 2007 til 2016, som vi ser i figur 4. Fra og med 2012 har 63-åringene hatt en høyere gjennomsnittsinntekt enn 60-åringene. Inntekten for 60-, 68-, 75- og 85-åringer har økt med rundt 20 prosent i perioden fra 2007 til 2016.

Figur 4. Gjennomsnittlig inntekt etter skatt ved utvalgte aldere

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
60 år 338254 347352 341240 348099 364754 375839 388563 397938 423524 399225
63 år 312855 317496 314835 319953 348530 382235 395658 412001 427825 416589
68 år 279114 288351 291564 306130 330835 336762 345405 348753 358997 342953
75 år 239610 246348 241222 248473 264183 274450 281097 287984 296632 288259
85 år 214071 222846 222554 228253 240400 251203 253195 269131 257986 254075

Yrkesinntekt kombinert med tidlig alderspensjon gir høy inntekt

I 2016 startet mange uttaket av tidlig alderspensjonen fra folketrygden mens de fremdeles var i arbeid. De som kombinerer yrkesinntekt og tidlig alderspensjon, ligger på toppen av inntektsfordelingen i aldersgruppen 62 til 67 år. Dette skyldes både at de i gjennomsnitt har høyere yrkesinntekter og at de mottar alderspensjon fra folketrygden i tillegg til dette. Derfor ser vi at inntekten til den øverste kvartilen (75. prosentilen) er særlig høy for denne aldersgruppen i 2016, som illustrert i figur 5.

Flertallet av de mellom 62 og 67 år kombinerte ikke yrkesinntekt med alderspensjon og derfor ser vi ingen nevneverdig økning i medianinntekten for personer mellom 62 og 66 i 2016.

I 2011 var det mindre vanlig å kombinere tidlig alderspensjon fra folketrygden med yrkesinntekt. Figur 5 viser at inntektene til den øverste kvartilen (målt i faste 2016-kroner) blant personer mellom 62 og 67 år i 2011 var betydelig lavere enn for samme aldersgruppe i 2016. Forskjellen mellom den eldre befolkningens inntekter i 2011 og 2016 var mindre blant dem som var over 67 år. I disse aldersgruppene er alderspensjon hovedkilden til inntekt for de fleste. Andelen med yrkesinntekt er mindre, og de som har yrkesinntekt tjener mindre. I tillegg har realinntektsnedgangen i 2016 bidratt til at inntektsnivået i 2016 nå ikke ligger så mye høyere enn det nivået var i 2011. Dette gjelder særlig for dem som er eldre enn 67 år.

Figur 5

Figur 5. Inntekt etter skatt, etter alder. Median og kvartilgrenser. 2016 og 2011

 

Store kjønnsforskjeller i inntektsnivå

I alle aldersgrupper har menn et høyere inntektsnivå enn kvinner. I gjennomsnitt har menn en høyere yrkesinntekt og mer kapitalinntekter enn kvinner, og de får mer utbetalt i alderspensjon. Blant dem som er mellom 63 og 66 år blir kjønnsforskjellene ytterligere forsterket av at flere menn kombinerer tidlig alderspensjon og yrkesinntekt, som vist i figur 6. I denne aldersgruppen var den gjennomsnittlige inntekten etter skatt 56 prosent høyere blant menn enn kvinner i samme aldersgruppe. Medianinntekten til menn mellom 63 og 66 år lå også på et nivå som var betydelig høyere enn inntektsnivået til den øverste kvartilen for kvinner i samme aldersgruppe.

Figur 6

Figur 6. Inntekt etter skatt, etter alder og kjønn. Median og kvartilgrenser. 2016 og 2011

Kontakt