Nær hver tredje over 65 år betaler formuesskatt

Publisert:

De som betaler formuesskatt, blir stadig eldre. Nærmere én av tre personer over 65 år betaler formuesskatt, men for de fleste er beløpet relativt beskjedent.

Årsaken til at vi finner relativt flest eldre blant dem som betaler formuesskatt, er at formuen akkumuleres etter hvert som vi blir eldre. Figur 1 viser at andelen med formuesskatt øker for hvert årskull frem til 64-årsalderen, for deretter å ligge jevnt på rundt 29 prosent. Personer 65 år og eldre utgjør 48 prosent av formuesskatteyterne og betalte 34 prosent av all utlignet formuesskatt i 2015. Det er imidlertid store forskjeller innenfor denne aldersgruppen. Halvparten betaler under 5 700 kroner i formuesskatt, mens tidelen med høyest formuesskatt betaler 63 prosent av formuesskatten blant personer 65 år og eldre. Fra 2000 til 2015 økte gjennomsnittsalderen på formuesskatteyterne fra 59 til 63 år.

Figur 1

Antall og andel personer med formuesskatt etter alder. 2015

Redusert skattesats – men formuesskatten øker for de mest formuende

Fra 2014 til 2015 ble skattesatsen for formuesskatt redusert fra 1,0 prosent til 0,85 prosent. Samtidig økte innslagspunktet fra 1 til 1,2 millioner kroner. Økningen i innslagspunkt medførte at det var færre som fikk utlignet formuesskatt i 2015. Mens økningen i innslagspunktet relativt sett tilgodeser de med lavere formuer, gir reduksjon i skattesatsen størst skattelette for dem med høye formuer. Endringene i beskatningen av formuen fra 2014 til 2015 ga for eksempel en skattelette på 15 200 kroner for en person som hadde 10 millioner kroner i nettoformue. 

25 000 personer hadde formuer verdsatt til 10 millioner kroner eller mer i 2015. Til tross for redusert skattesats på formue økte likevel den samlede utlignede formuesskatten for dem med så høye nettoformuer. Det skyldes både at det ble flere personer med formue på 10 millioner eller mer, men også en sterk generell formuesøkning i 2015. Blant annet økte verdien på aksjer og andre verdipapirer med 16 prosent i 2015. Dette er en type formue som først og fremst eies av dem med størst formue. 

Blant alle personer med formuesskatt både i 2014 og 2015 fikk 25 prosent en høyere formuesskatt i 2015 enn året før. Blant dem med formuer over 10 millioner kroner var dette tilfelle for rundt 45 prosent. Dette skyldes altså at formuene økte mer enn skattesatsen gikk ned.

De med formue på 10 millioner og mer betalte 60 prosent av all utlignet formuesskatt i 2015. Blant disse hadde nær 1 200 personer formuer på over 100 millioner kroner. Denne gruppen formuesskatteytere fikk til sammen utlignet en firedel av den totale formuesskatten i 2015.

Tabell 1. Antall bosatte personer 17 år og eldre med formuesskatt og sum formuesskatt. 2014 og 2015. Sum millioner kroner og antall

Til tabellen

Formuesskatten utgjør mindre beløp for mange

For de aller fleste er formuesskatten relativt beskjeden sett i forhold til inntektsskatten. Blant dem som betaler formuesskatt, utgjør formuesskatten i gjennomsnitt 10 prosent av bruttoskatten. Det er imidlertid store forskjeller på hvor mye formuesskatten utgjør av brutto skatter.

Figur 2

Antall personer etter størrelse på formuesskatt i forhold til brutto skatt 2015

For halvparten av de med formuesskatt utgjør formuesskatten under 5 prosent av brutto skatt og var i gjennomsnitt på 5 300 kroner i 2015. 

For vel 15 000 personer er formuesskatten den største utlignede skatten og utgjør over 50 prosent av brutto skatter. Blant disse personene er det imidlertid store forskjeller i størrelsen på skattepliktig nettoformue. Om lag en tredel av denne gruppen har skattepliktig nettoformue på under 2 millioner kroner. Det er også i denne gruppen vi finner over halvparten av dem med formuer over 100 millioner kroner. 

Formuesskatt utgjør 3 prosent av bruttoskattene

For å plassere formuesskatten i forhold til andre skatter, viser figur 3 sammensetningen og nivå på utlignet skatt for ulike aldersklasser. Gjennomsnittlig utlignet skatt utgjorde 112 000 kroner i 2015, for alle bosatte, 17 år eller eldre. Skatt på alminnelig inntekt er den største delskatten, og denne utgjorde 65 prosent av bruttoskattene. Trygdeavgift og toppskatt utgjorde henholdsvis 27 og 5 prosent. Formuesskatt utgjorde 3 prosent av bruttoskatten i 2015. Nivået og sammensetning av utlignet skatt varierer med både inntekts- og formuesnivå og formuessammensetning.

Figur 3

Utlignet skatt, fordelt på formuesskatt, toppskatt, kommune- fylkes- og fellesskatt, trygdeavgift og skattefradrag. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt og median 2015

I alt 518 000 personer 17 år og eldre fikk utlignet formuesskatt i 2015. Dette er 50 000 færre enn året før. De som fikk utlignet formueskatt, betalte i gjennomsnitt dobbelt så mye skatt som alle personer 17 år eller eldre. I 2015 fikk personer med formueskatt en utlignet skatt på i gjennomsnitt 231 000 kroner. Av dette var 24 000 kroner skatt på formue.

Regler for formueskatt

I 2015 er innslagspunktet for formuesskatt 1,2 millioner kroner, mens det var på 1 million i 2014. Ektepar lignes under ett for begges formue. Innslagspunktet for ektepar er det dobbelte av innslagspunktet for dem som lignes alene. I denne artikkelen har vi valgt person som enhet. Et ektepar med formuesskatt teller da som to personer, selv om de ut fra regelverket regnes som én skattyter. Satsen for formuesskatt var på 1,0 prosent i 2014 og 0,85 prosent i 2015.

 

Kontakt