Miljø-, ressurs- og innovasjonsøkonomi

Gruppens forskningsfelt omfatter energi-, klima-, ressurs-, miljø- og innovasjonsøkonomi. Forskningen skal bidra til ny kunnskap om effekter av økonomisk politikk og innovasjon på disse områdene, samt ny kunnskap om energimarkedenes funksjon, energi- og klimapolitiske virkemidler, betydningen av forskning og utvikling og immateriell kapital for verdiskaping og produktivitet i bedrifter, metoder og empiriske studier av verdsetting av naturressurser og økosystemtjenester.

ikon-kommunefakta.svg

Pågående forskning

SNOW 

SNOW er en modell som er utviklet for langsiktige studier av klimapolitikk og utslippsutvikling.

 

EnergyWise

Helhetlig modellering av effektiv og akseptabel økning i fornybar energiproduksjon i en tid med natur- og klimakrise

 

ECONOR – The Economy of the North

Formålet med ECONOR-prosjektene er å utarbeide oppdaterte statistiske oversikter over økonomi og sosio-økonomiske forhold i det sirkumpolare Arktis, med data og kunnskap fra det sirkumpolare ECONOR-nettverket av statistikere og forskere. ECONOR skal styrke kunnskapsgrunnlaget for politikk for bærekraftig utvikling i Arktis.

 

Konsekvenser av arealbruk for klima, naturmangfold og velferd - LandValUse

Helhetlig analyse av konsekvenser av arealbruk for klima, naturmangfold og velferd: Fra lovende muligheter til politiske løsninger.

 

Landwell

Klimapåførte velferdseffekter av endringer i økosystemgoder og -tjenester fra landbruks- og seminaturlige landskap i Norge.

 

PLATON - en PLATform for Offentligog Nasjonalt tilgjengelig kunnskap om klimapolitikk (platonklima.no)

PLATON er Norges største samfunnsfaglige klimaforskningsprosjekt og skal hjelpe politikere og næringsliv i arbeidet med å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn. Prosjektet bygger opp en åpent tilgjengelig kunnskapsplattform om klimapolitikk og hvordan den påvirker økonomi, atferd og utslipp.

 

Smarte veivalg og kostbare omveier til et bærekraftig lavutslippssamfunn - SMART PATHS

Hovedformålet med prosjektet SMART PATHS er å skille smarte veivalg fra kostbare omveier til et lavutslippssamfunn i Norge. Smarte klimastrategier vil unngå å låse samfunnet inn i teknologiske og atferdsmessige løsninger basert på fossile brensler. De vil også være robuste for endringer som skjer utenfor myndighetenes kontroll og ha gode overvåkingsrutiner som setter samfunnet i stand til å endre kurs om nødvendig. Prosjektet vil utarbeide teknologiske, holdningsmessige, atferdsmessige og politiske omstillingsindikatorer for et slikt formål.

 

Verdsetting av kultur -og miljøgoder for bedret kunnskaps- og beslutningsgrunnlag - Valuechange

Valuechange er et tverrfaglig prosjekt som har som mål å vurdere, verdsette og integrere betydningen og verdien av kultur- og miljøgoder. Prosjektet fokuserer særlig på kulturelle økosystemtjenester, inkludert biologisk mangfold og kulturarv i en bred forstand og betydningen av disse for samfunnets velferd fra by til land.

 

Windland - Spatial assessment of environment-economy trade-offs to reduce wind power conflicts

Windland’s primary objective is to evaluate the loss of ecosystem services associated with wind energy installations, and to construct methods to use these data as input in designing policy instruments and regulations in order to reduce the conflicts of interest across stakeholders.

 

EXITNorway (uni.oslomet.no)

EXITNorway-prosjektet studerer utvandring fra dagens Norge: Hvem utvandrer, hvorfor, og hvordan påvirker dette det norske samfunnet? Prosjektet ledes av By- og regionsforskningsinstituttet NIBR, OsloMet.

 

Mapping and Assessment for Integrated ecosystem Accounting - MAIA

MAIA tester ut naturregnskap i praksis i flere land i EU, samt Norge. Resultatene fra dette vil danne et viktig grunnlag for implementering av naturregnskap som et forvaltningsverktøy i Norge. Prosjektet ledes av Wageningen universitet.

 

Norsk regional generell likevektsmodell - NOREG2 (toi.no)

NOREG 2 er en ny regional generell likevektsmodell som utvikles i et samarbeid mellom TØI, Vista Analyse, Menon og SSB. Modellen kombinerer den tradisjonelle anvendte generelle likevektsmodellen med regional modellering helt ned til kommunenivå. Det unike med modellen er at den kan studere de regionale implikasjonene av nasjonale- og internasjonale trender og politikkområder, og dermed også virkningsfulle distriktspolitiske (mot)tiltak.

 

OSIRIS - The Oslo Institute for Research on the Impact of Science 

OSIRIS er et internasjonalt forskningssenter som samler ulike disipliner som er relevante for å forstå hva som påvirker forskningsimpact. SSB er involvert i prosjekter sentrert rundt virkningen av forskning og utvikling i mikro- og makroøkonomien, med fokus på politikkevaluering.
 

Det grønne skiftet: virkemidler, sysselsetting og realkapital
Hvordan bør det grønne skiftet gjennomføres? Dette prosjektet handler om samfunnsøkonomiske effekter av ulike tiltak for det grønne skiftet, med særlig vekt på sysselsetting, utskifting av realkapital og karbonlekkasje.

avsluttede prosjekter

BIOPOLICY: Naturindeks og økonomiske virkemidler for biologisk mangfold i kulturlandskap og skog

Bymiljø og økosystemtjenester (URBAN-EEA)

Utsiktene for aktiviteten på sokkelen og virkningene på norsk økonomi

CLIMATE-LAND

ELECTRANS - Elektrifisering av transporten: Utfordringer, mekanismer og løsninger

SMART PATHS - Smarte veivalg og kostbare omveier til et bærekraftig lavutslippssamfunn

Olje- og gassmarkedene mot 2050

Ressursformue og økosystemtjenester

Husholdningenes respons på multiple miljø- og energipolitiske tiltak

Kvotehandel i Europa. Betydningen av kvotetildeling

Spredning av klimateknologier

Multiple virkemidler